YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET KALİTESİNDE HALKIN KATILIMININ ETKİNLİĞİ

Doc.Dr. Rabia Bahar ÜSTE

25.05.2018
Doç.Dr.Rabia Bahar ÜSTE, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler Programı
D.E.Ü İ.M.Y.O

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET KALİTESİNDE  HALKIN KATILIMININ ETKİNLİĞİ
Doç. Dr. Rabia Bahar ÜSTE
 

1.GİRİŞ
            Halkın kaliteli, güvenilir, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde mal ve hizmet alabilmesinde “demokrasi”nin ve “demokratik değerlerin” büyük rolü vardır. Demokrasi, halkın yönetimde söz sahibi olması anlamına geldiğine göre, yerel mal ve hizmetlerin verilmesinde “yerel halkın” etkinliği önemlidir.
            Yerel yönetimlerin uyguladığı hizmetlerin etkinliği açısından sosyal hizmetler ve buna bağlı yapılan çalışmalar, halk tarafından yerel sorumluluk olarak da kabul görmektedir. Sağlık, eğitim, çevre, işsiz ve kimsesizlere yardım, meslek edindirme, ulaşım, engelli vatandaşlara farkındalık oluşturmak, altyapı hizmetleri, sosyo-kültürel hizmetler bunlardan bazıları olarak sayılabilir.
            Hizmetlerin verilmesinde, yerel birimlerin verdiği kararlar kadar, yerel halkın ihtiyaçları ve istemleri ön plandadır. Hizmetlerin halka ulaşımında ve halkın memnuniyetinin ölçümünde etken olan noktalardan biri de “yerel halkın yönetime katılımı”nın sağlanabilmesidir. Bu bağlamda çalışmada, 21. yüzyılda hizmet kalitesinin arttırılması çerçevesinde, halkın katılımı ve demokrasi anlayışı tartışılmaya çalışılacaktır.
           
2.YEREL YÖNETİMLER VE HİZMET UYGULAMALARI
            Yerel yönetimler, hizmet uygulamalarını çeşitlendirirken, karşı karşıya kaldıkları güçlükleri çözmek amacıyla, orta ve uzun vadeli strateji planları oluşturmaktadırlar. Bu gibi planların ışığında yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri kentsel altyapıyı elden geçirebilmek için dünya çapında etkinlikler düzenlemekte ya da istihdam olanaklarını girişimcilik temelli sanayilerden bilgisel temelli sanayilere kaydırmaktadırlar. Bunlardan Birmingham, Amsterdam, Lyon, Lizbon ve Barselona, stratejik planların yardımı ile kentsel dönüşüm tasarılarını “halkın katılımı”[1] ile destekleyen örnek kentlerdendir.
Kent planlamasında, merkezi kamusal bir otoritenin, kentlerin gelişiminin nasıl olması gerektiğini önceden öngörebileceği, bugünkü durumu oldukça gerçekçi bir biçimde tespit edilebileceği, öngörülen geleceğe nasıl ulaşılacağını formüle edilebileceği varsayımı vardır. Kentlerin gelişimi, planlamalarının kararlı ve doğru bir biçimde yapılmasına bağlıdır[2]. Konut ve konut sorunu kent ve kırsalda önemlidir. Modernleşme süreci ile birlikte kırsaldan kentlere doğru yaşanan göç hareketi konut ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Kırsal alandan kentsel alana gelenlerin en acil ihtiyaç duydukları şeylerin başında karnını doyurabilecek bir iş ve ondan sonra ise barınma ihtiyacı gelmiştir. Kentleri yenileme faaliyetleri kendi içinde çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin, kentsel yenileme ve kentlerin ayakta durabilecek hale getirilmesi “kentsel canlandırma”; tarihi, mimari, kültürel değer taşıdıkları için belli bir plan dahilinde onarmaya “kentsel koruma”; kendisinden beklenen işlevi yerine getiremeyen bir alanın yıkılıp tamamen yeniden inşa edilmesine ise “kentsel yeniden geliştirme”[3] denilmektedir. Kentsel toprak politikalarının değerlendirilmesi ve vergilendirilmesi mal ve hizmet üretiminde etkinlik adına mali açıdan gelir olarak yansıyacaktır.
            Belediyeler, mahalli müşterek olmak kaydıyla, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, sosyal hizmetler, nikah, mesleki eğitim[4] gibi hizmetleri birebir yerel halka vermekle yükümlüdür.
Eğitimin etkin olarak verilebilmesinin başlangıç noktası olan  okul öncesi eğitim kurumlarını belediyeler açabilmektedir. Okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir, her türlü araç gereç ve ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili tesisler kurabilir ve işletebilir, kent tarihi bakımından önemli mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren derece alan sporculara belediye meclisi kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.[5]
            Yerel yönetimler, yerel halkın daha iyi yaşam düzeyine kavuşması, ilin, ilçenin ve köylerin daha güzel, daha yaşanabilir ve daha sorunsuz hale gelmesi için ekonomik girişimlerde bulunmalı ve yerel yönetimler bu girişim türünü ve modelini kendileri belirlemelidirler. İl, ilçe ve köy yönetimlerinde alternatif mal ve hizmet üretimi anlayışı oluşturulmalı, belli konularda halkın görüşü alınarak bu modeller uygulanmalı ya da geliştirilmelidir. Yönetim süreci içerisinde, yerel hizmetlerin etkin ve verimli bir biçimde ortaya konulması için örneğin, belediyelerin kendi iç dinamiklerini bilgi ve bilgi teknolojileri ile donatmalarının yanında, belediyeler arası bilgi ve bilgi teknolojileri transferleri ile yerel halka dengeli, isteğe uygun, güvenilir, kaliteli hizmetin yolları aranmalıdır.[6]
            Kamu yönetiminde değişme ve yeniden yapılanma arayışlarında örgütsel ve mali yapı, süreç, personel, yurttaş-yönetim ilişkisi gibi birçok farklı boyut hem merkezi hem de yerel yönetim alanında tartışılmakta ve bu yönetim alanları yeniden şekillenmektedir[7]. Halkın katılımı burada önem kazanmakta ve vatandaşın istek, beklenti ve çıkarları çerçevesinde kamu politikalarının tasarlanması yine kamu hizmetlerinin de bu çerçevede sunulması gerekmektedir. Halkın katılımı ile daha kaliteli, daha katılımcı, vatandaşın istek ve beklentilerine daha duyarlı bir yönetimin oluşumunun gerçekleşmesinin daha kolay olabileceği sürekli olarak değerlendirmeler arasındadır. Yerel yöneticilerin belirlenmesi ile halkın bu konudaki görevinin bittiği arasındaki düşünce paradoksal bir yapıyı karşımıza çıkarmaktadır. Oysa, yerel yöneticilerini belirleyen halk, yerel mal ve hizmetin sunumunda katılımcı olarak, karşılıklı eşgüdüm içinde ihtiyaçların daha doğru kararlarla sunumuna destek olmalıdır. Kentlerde de, kırsalda da yerel halk yöneticilerini belirledikten sonra kendileri adına oluşturulan kamu politikalarının denetimini de yapabilmeleri hizmet anlayışının kalitesi olarak karşımıza çıkacaktır. Kentlerdeki ve kırsaldaki farkındalık oluşturabilecek hizmetler “halkın yönetime katılımı” ile hız kazanabilecektir.
3.KENTSEL HİZMETLER VE ETKİNLİK
Kent yaşamı ve kentsel hizmetler ile ilgili ilk kuramsal çalışmalardan birini yapan Alman sosyolog George Simmel “Metropolis ve Modern Yaşam”[8] konulu çalışmasını 1903 yılında ele almıştır. Kentlerde yaşamın hizmet kalitesi ile doğru orantılı olarak gelişebileceğini ve kentsel hizmetlerde halkın etkin olması gerektiğini sosyolojik verilerle ortaya koymaya çalışmıştır.
Kentli olmak Wirth’in gözlemlerine göre, “…Kentlerin insanların toplumsal yaşamları üzerindeki etkileri, kentli nüfus oranının işaret ettiğinden çok daha büyüktür. Kentler, yalnızca modern insanın evi ve işyeri değil aynı zamanda kentli olarak adlandırılan insanları kozmos oluşturacak şekilde biraraya getiren ekonomik, siyasal, kültürel yaşamın komuta merkezidir”[9] demektedir.
Kentler, nüfus bakımından yoğun olan alanlardır. Demograflara göre,[10] nüfus belli maddi özellikleriyle tanımlanan bir bireyler topluluğudur. Nüfus, bir etkileşim sistemi olarak tanımlanan topluluktan farklılık göstermektedir. Yerel anlamda nüfus bu bakımdan önem taşımaktadır. Çünkü yerel halkın birbirleri ile olan ilişkileri, etkileşimleri, birlik ve beraberlikleri yerelle özdeşleşen durumları “katılımın gücü” açısından da önem taşımaktadır. Kentsel hizmetlerin denetiminde, performansın ölçülmesi ve standartlara uygunluğunun tespiti yetkili kişiler aracılığı ile yapılsa da, halkın katılımı ile oluşturulacak denetimlerin performansı arttırabileceği imgelenmektedir. Kentlerdeki hizmetlerin halkın ihtiyaçlarına uygunluğunun tespitinde aynı zamanda halkın denetimi önemli bir “geri bildirim halkasını”[11] oluşturabilecektir.
Kentlerdeki klasik anlamdaki mal ve hizmet üretiminin yanında, daha spesifik olan özellikle günümüzde örneğin, kentlerin afet politikalarına ve yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır. Afetlerde kırılganlık, duygusal ve fiziksel olarak zarara veya saldırıya yatkın olma durumudur. Bir kentin kırılganlığı, bir bütün olarak kentin veya bu kentte yaşayan insanların fiziksel ya da duygusal olarak zarar görme veya yaralanma ihtimali şeklinde tanımlanabilir[12].Afet planlanmasında, kentin risk haritalarının çıkarılması, risklerin bertaraf edilmesi ve risklerin azaltılması, risklerin dağıtılması[13]olarak sıralanabilir. Halkın bu konudaki duyarlılığı ve yönetime bu bakış açıları ile katılmaları aynı zamanda kentlerdeki can ve mal güvenliğinin değişik bir perspektiften ele alınmasını da sağlamış olacaktır.
4. KIRSAL HİZMETLER VE ETKİNLİK
George Simmel, küçük kasabalarda ve köylerde “alışkanlıklara dayalı, sakin ve akıcı yaşam tarzı”[14] ile yerel halkın kırsal hizmetlerle daha yakından ilgilendiğini ve katılımın güçlendiğini ileri sürmüştür.
Cami, okul, otlak, yaylak, bataklık gibi orta malları bulunan, toplu ya da dağınık evlerde oturan insanlar bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte köyleri oluştururlar[15]. Köylerde yaşayan yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında mecburi ve ihtiyari mal ve hizmetin verilmesinde katılım etkinliğin unsurlarındandır. Özellikle köylerdeki imece usulü “katılım” açısından değerli bir oluşumdur. Köyün gelişmesine, güzelleşmesine, tanıtımının yapılmasına yerel halkın etkinliği farkındalık sağlayabilecektir.
Köylerde, köy derneği aracılığı ile köylünün doğrudan yönetime katılımı gerçekleşmektedir. Bu yüzden doğrudan demokrasinin[16] yerel yönetimler bağlamında uygulanmasına örnek teşkil etmektedir.
Yerel birimler, kırsalın avantajlı yanları ile kentlerin istenir yanlarını biraraya getirerek, bir taraftan modern imkanların bulunduğu bir mekan oluşturmak, diğer taraftan kırsal alanın sessiz ve temiz alanına kavuşmak olarak ortaya koymaktır[17].
Yerel yönetimler, bir yandan mevcut hizmetleri daha iyi ve daha yaygın sunmak zorunda kalırken, öte yandan da yeni ve farklı hizmetlere olan talebi karşılamaya çalışmaktadır. Yerel yönetimler sadece kentlerin değil, aynı zamanda kırsalında mekânsal olarak sağlıklı ve planlı olarak gelişmesini sağlamak, yerel hizmetler içinde tüketicinin seçeneklerini arttırmak, katılımcılığı özendirme, hizmetleri etkin ve sürekli bir biçimde sunmak, halka dönük hizmet sağlamak, iç denetimi güçlendirmek gibi konulara da artan bir biçimde ağırlık vermeleri gerekmektedir[18]. Tüm bunlar, yerel yönetimlerde etkinlik olgusunu ön plana çıkarmaktadır. Yerel yönetim-kırsal ilişkisinde etkin ve verimli hizmet sunumu için, yerel yönetimlerin küresel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ve yapılanmalarla uyumlu hale gelmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin yönetim anlayışı, kent mekanları kadar kırsal mekanları da etkilemekte aynı zamanda gelecekleri ile ilgili vizyonların nasıl ortaya konulup konulamayacağını tartışmaya açmaktadır. 
5. YEREL HALKIN KATILIMI VE ETKİNLİK
Yerel halkın katılımında anahtar sözcük “demokrasi”dir. Demokrasi, “kim yönetecek?” sorusuna halka imkan ve cesaret vererek seçilmişlerle birlikte yönetimdir der. Burada önemli bir soru “halk kimdir?” “halk nasıl yönetir?” ve “halk için yönetimin sınırları nerede sona ermektedir?”[19] bu üç unsur mal ve hizmet üretiminde katılımın tanımlanmasında önem taşımaktadır. Yerel halk, yerel sınırlar içindeki nüfusun tamamını içine almaktadır. Yerel halk dediğimiz zamanda birbirine eşit bireylerden meydana gelen topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yerel halkın kendisini yönetmesi başta temsilcilerini belirlemek ile başlamaktadır. Yerel yönetimler adına seçilen temsilciler yine yerel halk adına karar vermekte ve yönetim işlerini üstlenmektedirler. Yerel halkın temsilcilerini seçtikten sonra yönetimin verdiği kararları, yürüttükleri politikaları, yerel halkın istem ve arzularını yansıtmaları önem taşımaktadır. Yerel halkın bu istem ve taleplerinin yerine getirilmesinde denetlemek ve etkinlik sağlamak “yerel halkın katılımı” olarak “katılımcı demokrasi”[20] anlayışı ile kurumsallaşabilecektir. Yerel halkın katılımının sınırları neler olmalıdır? Bireylerin yer alabileceği yasal ve siyasal çerçevenin içinde inisiyatiflerini kullanabilecekleri bir alandan bahsedilebilir.
Yerel halkın katılımında oy kullanmak ilk adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel seçmenin beklentileri ve ihtiyaçlarının karşılanması oy vermelerinde etkin bir unsur olarak belirlenmektedir. Sosyolojik olarak seçmen davranışlarına bakıldığında, toplumdaki sosyal bölünmüşlük ve oy verme davranışı da bireylerin ait oldukları sosyal kimliklerin siyasal kimliklere yansımasıdır. Seçmenler, küçük yaşlarda aile ve çevrenin etkisi altında gerçekleşen sosyalleşme sürecinde kazandıkları siyasal tutumlar ve ideolojik yönelimlerin oy verme davranışı üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır.[21] Oy verdikten sonra “yerel halkın yönetime katılımı” ikinci bir adım olarak üzerinde durulması gereken bir konudur.
Yerel halkın katılım performansı, demokratik kriterlerin halk tarafından uygulanabilmesi ile ilintilidir. Bunlardan önemli olarak kabul gören durum, halk tarafından yönetim ve halk için yönetim biçimindeki iki amaç arasındaki denge ihtiyacıdır. Bu halk katılımı ve halkın çıkarına uygun yönetimin rekabet halindeki erdemleri arasındaki oluşuma ışık tutar. Yerel halkın, kendi yararlarına olan hizmet ve mal akışının oluşunda yardımcı olabilecek zamana, olgunluğa ve anlayışa sahip olmalarının gerekliliği üzerinde durulmaktadır.[22]
Yerel halkın katılımının yaygınlaşması ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesinde herkesi birleştiren “yerel ihtiyaçların ortak olmasıdır” burada önemli olan “bütün insanlar eşittir”[23] o zaman yerelde de eşit şartlarda mal ve hizmetin yerel halka ulaştırılabilmesidir. Yerel hizmetlerin verilmesinde amaç, yerel halk arasında eşitliği pekiştirmek ve geliştirmektir. Buradaki eşitlik felsefesinde, psikolojik bir önem üzerinde durulmaktadır. Yerel hizmetlerin verilmesinde de yerel halkın eşit sayılması, eşit tutulması ve eşitlik sorunu oluşturmadan hizmetlerin verilmesi gerekmektedir.
Halkın yerel yönetimlere katılımı “hesap verilebilirliğin” anlayış olarak gelişmesi ile ilintilidir. Yerel yönetimlerin katılımcığı desteklemesi için Stoker’in ilkelerinden yararlanılabilir. Bunlar: [24]
-Kayıtların doğru tutulması ve bunların teyidi,
-Bilgi vermenin zorunlu kılınması,
-Sorumlu kişilerin belirlenmesi,
-Sorumlu kişilerin yaptıkları ya da yapamadıklarının gerekçeleri ile açıklanması,
-Hizmet ya da mal üretimindeki olumsuzluklarda sorumluluk alınması,
-Teşekkürü ya da olumsuzluğu kabul etmek,
-Görevin liyakatla yapılması ve hizmet alanlarındaki memnuniyete  bakılması olarak sıralanmıştır.
Yerel yönetimlerin yerel halk ile koordinasyon içinde yani işbirliğini süreklilik haline getirerek mal ve hizmet üretimine gitmesi yerel halkın aldığı hizmet etkinliğinin de artmasını sağlayabilecektir.
6. YEREL HALK, DEMOKRASİ VE KATILIM
            Yerel halkın mal ve hizmet ile ilgili katılımı, insanların birbirini etkileyen düşünceleri ve yaşam deneyimlerinin bir bütünü olarak ele alınmaktadır. Katılımın, yetişme tarzı ile ilgili olduğunu ve çocukluktan itibaren karar verme yetisinin gelişmişliğine bağlandığını da düşünürler[25] ortaya koymaktadır.
Demokrasi, yerel halk yönetimi açısından ele alındığında, istikrar, maddi zenginlik, kamusal mal ve hizmetin süreci ve sonuçları ile ilgili hangi kararların alındığından çok, kararların nasıl alındığı ile ilgilidir. Yani yerel halkın kendisi ile ilgili alınan kararlarda etkin olabilmesidir.[26]
            Halk, bireysel varoluşun kamusal yüzüdür. Halkın bireysel özgürlüğü için zorunlu hakları olduğu belirtilmiştir. Bunlar içerisinde seyahat özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, kanun önünde eşitlik hakkı ve mülkiyet hakkı gibi pek çok hak sıralanabilir. Yerel halkın nasıl oy kullanma hakkı var ise, aynı zamanda katılım hakkı da bulunmaktadır. Yerel mal ve hizmetin etkinliğinin denetiminde halkın katılımı “… toplumda egemen olan standartlara göre uygar bir hayatı yaşamak”[27] olarak Marshall tarafından pozitif bir hak olarak ortaya konulmuştur.
Mayhew’a göre, modern demokrasilerde görülen yeni kamuda modernitenin ayırt edici bütün niteliklerine sahip olan iletişim profesyonelleri, rasyonel hesaplama ve sistematik planlamayı kullanarak, yeni teknolojilerden yararlanarak ve kitleler içinden bireylere seslenerek yeni kamu anlayışını oluşturmuşlardır[28]. Yerel halk, bu profesyonel duruş karşısında yerel yöneticilerden, yerelde ihtiyaç duydukları mal ve hizmetin üretilmesini talep etmektedir.
Hizmet etkinliğinde demokratik bir biçimde katılım, halkın memnuniyetinin artmasını sağlayabilir, hizmetlerin kalite arttıracak biçimde rekabetini getirebilir, çalışanların işlerinin kolaylaşmasını öngörebilir, yerel birimleri esnek mal ve hizmet üretimine teşvik edebilir, gelişen teknoloji ile bilgi transferinin hızlı yapılmasını oluşturabilir, mal ve hizmet yönetiminin şeffaf, açık ve demokratik olmasını beraberinde getirebilir[29].
Yerel yönetimlerin etkin hizmet verebilmesi için nitelikli personele ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu konuda eğitim öğretim alan, uzmanlıkları yerel yönetimlerin değişik alanlarını içeren yine bu konuda liyakat sahibi personel seçimi etkin hizmetin temellerinden birini oluşturmaktadır. Sadece personel alımında değil, personelin niteliklerinin sürekli eğitimlerle günün koşullarına uyarlanması yerel halkın ihtiyaçlarının giderilmesi anlamını taşıyabilecektir. Demokratik katılımın sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılmasında yerel yönetimlerde çalışan personelin nitelikleri ve başarıları bu bağlamda karşımıza çıkmaktadır. Sürekli hizmet içi eğitim, personelin halka nitelikli mal ve hizmet üretebilmesinde yardımcı olacaktır. Bu tür eğitimin yararları[30]:
1. Halkın yerel yönetimlerden çeşitli ve özellikli mal ve hizmet beklentisini karşılamak,
2. Yerel yönetimler tarafından verilen mal ve hizmetin farkındalığı için, disiplinler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştırmak,
3. Yerel halkın, yüksek performans,  kaliteli mal ve hizmet isteğini desteklemek,
4. Kamu kaynaklarını yerel halka eşit hizmet anlayışı içinde sunum yapabilecek özelliklere sahip personel beklentisini sağlamak olarak sıralanabilir.
Yerel yönetimleri ve ürettikleri mal ve hizmetin kalitesi ve etkinliğini artırabilecek personel, halkın katılımcı yönünün de desteklenmesinde yardımcı olacak bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır.
8. SONUÇ
            Demokrasi okulu olarak tanımlanan yerel yönetimler aynı zamanda demokrasinin gelişiminin sağlanabileceği yerlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, yerel halkın hizmete ilişkin konularda katılımı, yerel yönetimlerin çağdaş bir biçimde kendilerini ifade etmelerine de yardımcı olabilecektir. Özellikle, belediyeler başta olmak üzere, il ve köy yönetimi ile ilgili halkın geri bildirimlerinin doğru bir biçimde tartışılması ve çözüm odaklı hale getirilebilmesi “yerel halk adına alınacak kararların etkin ve işlevsel” olmasını da beraberinde getirebilecektir.
            Günümüzde, yerel halkın hizmet anlayışına katılımı ile ilgili konular bu alanda farkındalık oluşturabilecek gerçekliği beraberinde getirebilecektir. Yerel halk, klasik olarak adlandırabileceğimiz yerel hizmetlerin yanında, 21. yüzyılda alternatif oluşturabilecek hizmetlerin neler olabileceğini istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetimlere değişik iletişim kanallarından kolayca ulaştırabilmelidir. 
            Yapılan hizmetlerin performans değerlemesini yapabilecek ve bu performansın arttırılmasında etkin olabilecek unsur yerel halktır. Katılım sonucunda somut önerilere, somut yanıtlar alabilen yerel halk katılımını arttıracağı gibi bunun verimliliğinin yükselmesi için de çaba gösterecektir. Her konuda olduğu gibi yerel sorunlarda da çözüm odaklı olmak, yerel halkın memnuniyetinin artması anlamına gelecektir. Halkın, değişik projelerinin ve fikirlerinin yerel birimler tarafından değerlendirilmesi özellikle gençler arasında inovatif oluşumların hizmetler üzerindeki etkisini olumlu yönde etkileyebilecektir.
Yerel sorunlara eğilen ve çözüm arayan gençlerin bilinçli bir seçmen aynı zamanda katılımcı bir anlayış içinde olması yerel yönetimlerden yabancılaşmalarını da önleyebilecektir. İline, ilçesine, köyüne sahip çıkan, ekolojik değerlerini, tarihini, kültür mirasını, yerel halkın istemlerini anlayan bir gençliğin farkındalık yaratarak yerel yönetimlerin yönetim anlayışına katkı sağlamaları olanaklıdır. Sorun üreten değil, çözüm üreten ve özellikle yaşadıkları yerlere özgü çözümleri işlevsel hale getirebilen gençlerin yetişmesi mutlu toplum yapısını da destekleyecektir.
Demografik özelliklere göre yerel yönetimlerin üretecekleri mal ve hizmetler ihtiyaçların karşılanmasında da daha fazla etkinlik gösterebilecektir. Eğitim alanında sadece akademik anlamda değil, duygusal zekanın gelişimi ile ilgili eğitim hizmetlerinin yerel birimler tarafından verilmesi her yaş aralığındaki yerel halkın bilinçlenmesi kadar her açıdan sağlıklı bireylerin yaşadığı alanları oluşturabilecektir. Duygusal zekanın gelişimi için sanat, spor, kültür, edebiyat, hobi alanlarının genişletilmesi ve halka sunumu gibi etkinlikler “katılımın etkinliği” açısından da önem taşımaktadır.
Yerele uygun mal ve hizmet üretimine dönüşün sağlanması özellikle tarım ve tarıma dayalı alternatif hizmet alanları yanında, il, ilçe ve köylerin kendi özelinde olan üretimin yapılması için çaba gösterilmesi bunların tanıtımının uygun ve etkin koşullarda yapılması yerel yönetimlerin başarısı kadar halkın katılımının etkinliği olarak da karşımıza çıkacaktır. Kooperatifçiliğin gelişimini destekleyen ve desteklemek için projeleri olan yerel yönetimlerin “yönettikleri halka istihdam sağlamada da başarılarını” beraberinde getirebilecektir. Katılımcılık, bu tür bir anlayışın gelişiminde katkı sağlayabilecektir.
Sosyal hizmetler gün geçtikçe önemi artar bir durum almaktadır. Günümüzde yalnızlaşan veya yalnızlıkla başetmeye çalışan bireylerin bu duygulardan kurtulmasını sağlayabilecek etkin kuruluşlar yerel birimlerdir. Çocuğun, gencin, yaşlının yalnızlığına ortak olabilecek ve onu olumsuzluklara itebilecek duygulardan koruyabilecek en yakın kamusal kuruluşlar yerel yönetimlerdir. Bu yönde verilecek hizmetlerin kalitesi yerel toplumsal birçok sorunu çözümünde anahtar rolü oynayabilecektir. Kentler özellikle metropoller, kendisini kalabalıkların içinde yalnız olarak ifadelendiren kişilerle doludur. Yalnızlaşan bireyler, yönetimlere katılım yerine uzaklaşmayı tercih edebilirler, o yüzden yerel yönetimler birarada yaşamayı amaç edinen ilini, ilçesini ve köyünü kalkındırmak için katkı sağlayacak yerel halkın oluşumuna yardımcı olmalı ve “halkın yönetime katılımı” için destek vermelidir. Halkın katılımı ve bunun sürekliliği için, yerel hizmetlerin etkin bir biçimde yine yerel halka dönebileceği gerçeğini göstermekle olanaklıdır.
 
           
 
 
KAYNAKÇA
Ateş, Hamza, “Postbürokratik Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Editör Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram Çoşkun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.
Azaklı/ Özkösedağ İçin, “Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunlarının Çözümünde Hizmet Öncesi Eğitim”,Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Editör Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
Balcı, Asım, “Kamu Yönetiminde Hesap Verilebilirlik Anlayışı”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Editör Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram Çoşkun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.
Çukurçayır, M.Akif / Hülya Ekşi, “Müşteri Odaklı Yönetim Tartışmalarına Yerel Yönetim Perspektifinden Bakmak”, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Editör Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
Duverger, Maurice, Siyaset Sosyolojsi, Çev: Şirin Tekeli, Varlık Yayınları, İstanbul, 2004.
Gidddens, Anthony, Sosyoloji, Çev: Cemal Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2013.
Görmez, Kemal / Hatitice Özkan Sancak, “Türkiye’de Yerel Siyasette Seçmen Davranışının Dönüşümü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Editör Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
Gültekin, Saadettin, Kamu Yönetimi, Akademi Yayınevi, Rize, 2002.
Heywood, Andrew, Siyaset, Çev: Bahattin Seçilmişoğlu, Adres Yayınları, İstanbul, 2012.
Jarret, Cristian, 30 Saniyede Psikoloji, Çev: Zeliha Babayiğit, Caretta Kitapları, İstanbul, 2016.
Keskin, Fatih, Politik İletişim Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara, 2014.
Lipson, Leslie, Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev: Tuncer Karamustafaoğlu, Birlik Yayıncılık, Ankara, 1986.
Ökmen, Mustafa, “Sürekli Değişme-Gelişme Sürecinde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler”, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Editör Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
Ökmen, Mustafa / Bekir Parlak, Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2015.
Özipek, Bekir Berat, Siyaset, Editör Hamit Emrah Beriş, H. Bahadır Türk, Mustafa Dirik, Çağrı Ergin, Opus Yayınları, İstanbul, 2010.
Parlak, Bekir, Yönetim Bilimi, Melisa Matbaacılık, Bursa, 2001.
Parlak, Bekir / Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Global Perspektifler, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, 2005.
Parlak, Bekir / Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimler, Kuram ve Uygulamada, Küresel ve Ulusal, Konular ve Sorunlar, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2015.
Şahin, Yusuf, Kentleşme Politikaları, Murathan Yayınevi, Tranzon, 2010.


[1]Giddens, 2013:980
[2] Şahin, 2010:109
[3]Şahin, 2010:163
[4] Parlak/Ökmen, 2015:245
[5] Parlak/Sobacı, 2005:123
[6] Ökmen/Parlak, 2015:162
[7]Çukurçayır/Ekşi, 2009:154
[8]Giddens, 2013:946
[9]Giddens, 2013:948
[10] Duverger, 2004:58
[11] Parlak, 2001:310
[12] Şahin, 2010:216
[13] Şahin, 2010:218
[14]Giddens, 2013:947
[15] Gültekin, 2002:222
[16] Parlak/Sobacı, 2005:165
[17] Şahin, 2010:11
[18] Ökmen, 2009:27
[19] Özipek, 2010:189-190
[20]Özipek, 2010:191
[21] Görmez/Sancak, 2009:274
[22]Heywood, 2012:524
[23]Lipson, 1986:137
[24] Balcı, 2003:117
[25]Jarret, 2016:98
[26]Heywood, 2012:524
[27]Heywood, 2012:523
[28] Keskin, 2014:318
[29] Ateş, 2003:64
[30] Azaklı/Özkösedağ İçin, 2009:206-207

10 defa okundu...

Yazarın Diğer Yazıları

» YEREL YÖNETİMLERDE DEMOKRATİK KATILIM ve POSTMODERN FARKLILAŞMA
» 2015 GENEL SEÇİMLERİNİN YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞINA ETKİLERİ

Yorum Ekle

Ad Soyad *
Eposta *
Başlık *
Yorumunuz *
Beni hatırla
* Doldurulması zorunlu alanlar.
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ

Kamuya yararlı dernek statüsündeki Mahalli İdareler Derneğinin (İK) bünyesinde aylık ve süreli yayımı olan “Mahalli İdareler Dergisi” hakemli , mesleki ve mevzuat dergisi olma özelliği ile 26 yıllık bilgi birikimini sunarak, sizlere mevzuat alanında destek olmak, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla her zaman sizlerin yanında..
Devamı...Halime BAŞAR
Belediye Başkan ve Meclis Üyelir Huzur Hakları ve Ücretleri Yenilendi.
Kategori » P.Bilgiler » 2018 YILI PRATİK..
Haziran 2018 Dergisi Sayı 66. İçindekiler Bölümü
PARSELASYON İŞLEMLERİNDE İMAR PLANINA GÖ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN SAYISI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN SAYISISöz..
MART AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MART AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜYi..
BAŞARILI YÖNETİMİN SIRLARI VE PÜF NOKTALARI
İkinci Baskı HakkındaUzun bir deneyim ve..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
İş Kanunu Yönünden İdari Para CezalarıGi..
2018 YILI OCAK DERGİSİ İÇİNDEKİLER
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu v..
İşçi Statüsüne Geçişle İlgili Sağlık Bakanlığı Görüşü
Valiliklere gönderilen görüş 06/01/2018 ..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIB A ..
ARALIK 2017 DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
2018 Yılında Uygulanacak Belediye İdari ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2017 SAYI 59
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2017 SAYI..
EKİM DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
EKİM DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜYAZARLARB..
EYLÜL 2017 SAYI 57. İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
Belediye İktisadi Teşebbüslerine Eleştir..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS 2017 SAYI 56 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Bağlamında ..
TEMMUZ 2017 SAYI 55 İÇİNDEKİLER
· Belediye Şirketlerinin Personeline Yem..
HAZİRAN 2017 SAYI 54 DERGİMİZ YAYIMLANDI
KONU BAŞLIKLARIİNŞAAT DURDURMA VE YIKIM ..
MART 2017 YILI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAKALELERYapı Ruhsatının Kolluk/Zabıta N..
ŞUBAT 2017 DERGİ İÇİNDEKİLER
Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numa..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ OCAK 2017 SAYISI
2017 Yılında Uygulanacak Belediye İdari ..
Mahalli İdareler Dergisi Aralık 2016 Sayısı Yayımlandı.
Mahalli İdareler Dergisi Eylül Sayısı İçindekiler
İşyeri Açma İzin Harcı Hakkında Bilinmes..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2016 MAYIS SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2016 MAYIS SAYI..
İÇMESUYU KAYNAKLARI HAKKINDA GENELGE
İÇMESUYU KAYNAKLARI HAKKINDA GENELGET.C...
Asgari Ücret Desteği
T.C.MALİYE BAKANLIĞIMuhasebat Genel Müdü..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART 2016 SAYISI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART 2016 SAYIS..
Harcırah Kanunu kapsamında bulunanlara 1/4/2016 tarihinden itibaren ödenecek konaklama bedelleri
13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinler
13 Nisan 2016 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
MART -2106, SAYI 39 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ÇEVRE Y..
2015 YILINDA YAYIMLANAN MAKALELER
2015 OCAK SAYISI SAYI 252015 YILI EMLAK ..
ŞUBAT SAYIMIZ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ (2016 SAYI 38)
Belediyelerce Bütçe İçi İşletme Kurulmas..
KAMU SOSYAL TESİS ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
19 Şubat 2016 CUMAResmî GazeteSayı : 296..
Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında Genelge
Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yap..
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİhttp://www.sgk.gov.t..
İŞİN ACİL DURDURULMASINI GEREKTİREN DURUMLAR
İŞİN ACİL DURDURULMASINIGEREKTİREN DURUM..
asgâri yemek bedelleri
Maliye Bakanlığından:2016 YILI MERKEZİ Y..
KAMU İHALE TEBLİĞİ-(TEBLİĞ NO: 2016/1)
29 Ocak 2016 CUMAResmî GazeteSayı : 2960..
Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar
2016/8369 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Y..
6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2016 yılı ödemeleri
Ödeme yapılacak ilave tediyenin birinci ..
Belediye Başkanları Wip Salonundan Geçecebilecek
Belediye Başkanları Wip Salonundan Geçec..
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU
23 Aralık 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
2018 YILINA KADAR BELEDİYELERİN AYDINLATMALARI HAZİNEDEN KARŞILANACAK
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANL..
BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ
24 Ekim 2015 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
EKİM 2015 SAYI 34 İÇİNDEKİLER
TOPLU SÖZLEŞME İLE SOSYALDENGE TAZMİNATI..
Mahalli İdareler Dergimizin Ekim Sayısı Baskı Aşamasında
Mahalli İdareler Dergimizin Ekim-2015
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (ARHAVİ BORÇKA VE HOPA İLÇELERİYLE İLGİLİ)
9 Eylül 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINA GİREN SUÇLARIN FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA ...
31 Ağustos 2015 PAZARTESİResmî GazeteSay..
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı..
2015 YILI KURBAN HİZMETLERİ
12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı..
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. (İlk Yardım Eğitimini Düzenlemektedir)
29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
28 Temmuz 2015 SALIResmî GazeteSayı : 29..
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
28 Temmuz 2015 SALIResmî GazeteSayı : 29..
MEMUR MAAŞ KATSAYILARI YENİDEN BELİRLENDİ
MEMUR MAAŞ KATSAYILARININ YENİDEN BELİRL..
MEMUR MAAŞ KATSAYILARI DEĞİŞTİ
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL G..
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN BELEDİYELERE DEVREDİLEN ARAZİLER
5 Haziran 2015 CUMAResmî GazeteSayı : 29..
SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
MAHALLİ İDARELER DERGİMİZDE YAYIMLANAN NİSAN AYI MAKALE BAŞLIKLARI
MAHALLİ İDARELER DERGİMİZDE YAYIMLANAN N..
TÜRK MİLLETİNİ DERİNDEN ÜZEN BU MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
TÜRK MİLLETİNİ DERİNDEN ÜZEN BU MENFUR S..
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YILINDA
Çanakkale zaferin 100. Yılında, birlik, ..
SAATLER 29 MARTTA İLERİ ALINIYOR
17 Mart 2015 SALIResmî GazeteSayı : 2929..
FAALİYET RAPORLARININ REDDEDİLMESİ
Belediyelerde Faaliyet Raporları Belediy..
2015 OCAK SAYISI
2015 YILI EMLAK VERGİSİ VE ÇEVRE TEMİZLİ..
2014 YILINDA DERGİMİZDEKİ MAKALELER
2014 YILI FİHRİSTİ
ARALIK 2014 SAYI 24 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAKALE ADIYAZARUNVANSAYFAKurumlar Vergis..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2014 MAKALE BAŞLIKLARI
SAATLİK İZİNLER, YILLIK İZİNDEN VEYA BİR..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2014 MAKALE BAŞLIKLARI
SAATLİK İZİNLER, YILLIK İZİNDEN VEYA BİR..
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Maliye Bakanlığından:VERGİ USUL KANUNU G..
TERÖR DEVLETİ İSRAİL YİNE KUDURDU
Müslümanların ilk kıblegâhı, Peygamberi ..
Mahalli İdareler Dergisi Ekim 2014 İçindekiler Bölümü
Belediye Başkanlarının Derece İntibaklar..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2014 DERGİSİ MAKALELERİ
İyi Bir İdareci OlmakBelediyelere ve Öze..
İLLERE GÖRE VALİ YARDIMCILARI SAYISI
(EK: VII)VALİ YARDIMCILARI SAYISI CETVEL..
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
29 Ağustos 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
2014 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
7 Ağustos 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Belediye Gelirleri Kanunu Genel iği(Seri No: 45)
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMahalli İdareler G..
GÖREVDE YÜKSELME GENELGESİ
GÖREVDE YÜKSELME GENELGESİ
Bayram Süresince Belediye Otobüsleri, Köprüler ve Otoyollar Ücretsiz
24 Temmuz 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Gazze Yardım Kampanyası
23 Temmuz 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ YÜRÜR..
BEBEK KATİLİ TERORİST DEVLET İSRAİL KUDURDU
Fihistinde Hamas ve El Fetihin ortak hük..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ SAYISINDA YAYIMLANANLAR
BELEDİYELERDE EMEKLİLERİNÇALIŞMASI VE TE..
HAZİRAN DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
HAZİRAN DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜMAKALE..
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Haziran 2014CUMAResmî GazeteSayı : 29022..
SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
28 Mayıs 2014ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
VALİ ATAMALARI
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan at..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MAYIS SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MAYIS SAYISI İÇ..
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
15 Mayıs 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
19 MAYIS KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ.
15 Mayıs 2014PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Belediyelerin İller Bankası Payları 4 ay kesilmeyecek
9 Mayıs 2014CUMAResmî GazeteSayı : 28995..
MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA İLLER BANKASIN KESİNTİ YAPMAYACAK
Büyükşehir belediyeleri, il özel idarele..
DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 32 (DMS 32) HİZMET İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ
7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Mahalli İdareler Personelin Görevde Yükselmede Değişiklik Yapıldı.
7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
BOŞ OLAN KAMU SOSYAL TESİSLER ÖNCELİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
3 Mayıs 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
ONDAN AZ İŞÇİSİ OLAN TEHLİKELİ VEYA ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİ İSG HİZ. DESTEKLENECEK
3 Mayıs 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ -NİSAN 2014
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN AYI İÇİND..
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
25 Nisan 2014CUMAResmî GazeteSayı : 2898..
NORM KADRO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Re..
PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
8 Nisan 2014 SALIResmî GazeteSayı : 2896..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART SAYISI İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART SAYISI İÇİ..
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumana ... Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
18 Mart 2014 SALIResmî GazeteSayı : 2894..
MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE KURALLAR
a) Oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar..
MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ
14 Mart 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2894..
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER GENİŞLETİLDİ. (6529 Sayılı Kanun Yayımlandı)
13 Mart 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Sağlık Bakanlığından 10 milyon Diş Fırçası ve Macun Bedeva+
8 Mart 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
Fahri Trafik Müfettişi Tarafından Düzenlenen Tutanak Geçerli Midir?
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
1 Mart 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ
4 Mart 2014 SALIResmî GazeteSayı : 28931..
6524 SAYIIL KANUN (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22 Şubat 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT 2014 SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
TCK 235'TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRA İ..
6518 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı.
19 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ATAMALARI
13 Şubat 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ -361
5 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
%20 ENGELLİYE DE EĞİTİM YARDIMI VERİLECEK
5 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜ HACZEDİLEBİLİR Mİ?
Borçlunun ve ailesinin geçimini sağlamas..
KAMU İHALE LİMİTLERİ YAYIMLANDI
30 Ocak 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
6772 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanlara İlave Tediye
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ OCAK 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
İÇİNDEKİLER2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜT..
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:Esas Sa..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
18 Ocak 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
10 Ocak 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2887..
2013 YILI İÇİNDE MAHALLİ İDARELER DERGİSİNDE NELER YAYIMLANDI
http://www.mahalliidarelerdergisi.org/in..
SGK 2011 13 Sayılı Genelge
Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013Kon..
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
YENİ ATANAN BAŞBAKAN YARDIMCISI VE BAKAN..
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN
6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka..
SULAMA BİRLİKLERİ PERSONELLERİNİN DURUMU
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:..
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
23 Ekim 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
22 Ekim 2013 SALIResmî GazeteSayı : 2879..
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ KİRALAMASI... DEĞİŞİKLİK
3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı :..
GAYRİMENKUL KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKİ MEVZUATLİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK
I - SINAV KAPSAMINDAKİ MEVZUATSayfa1.BÖL..
YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA DAİR YÖNETMELİK
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2013 9. SAYIMIZIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2013 9. S..
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)NDE DEĞİŞİKLİK
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS AYI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS AYI İÇİ..
SÖZLLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇERİLMESİYLE İLGİLİ TEBLİĞ
7 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
2 Ağustos 2013 gün ve 28726 sayılı Resmi..
KADARSTRO KANUNDA DEĞİŞİKLİK
2 Ağustos 2013 gün ve 28726 sayılı Resmi..
Torba Kanunla Çağlıyancerit "Çağlayancerit" oldu
2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : ..
YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN SIRALAMAYA ALINMA ESASLARINA D.TEBLİĞ
28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı :..
GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ
27 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sa..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2013 İÇİ..
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ[1]
5 Temmuz 2013 GÜN VE 28698 SAYILI R.G.VE..
DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK..
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜ..
2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedel
25 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı :..
Tasfiye Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından hazırlan..
HAZİRAN DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
HAZİRAN-2013 DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISM..
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK PILMASINA DAİR TEBLİĞ
6 Haziran 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
POSTA HİZMETLERİ KANUNU
POSTA HİZMETLERİ KANUNUKanun No. 6475 Ka..
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 Mayıs 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
26 Nisan 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 286..
KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİ
19 Nisan 2013CUMAResmî GazeteSayı : 2862..
MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
9 Nisan 2013 SALIResmî GazeteSayı : 2861..
2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler
8 Nisan 2013 PAZARTESİResmî GazeteSayı :..
648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K. Bazı Maddeleri İP
2 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28..
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mali Yardımları
Genelge 2013/01T.CKÜLTÜR VE TURİZM BAKAN..
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMEL
30 Mart 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
VUK GENEL TEBLİĞİ (425) vergi incelemesinden makst
27 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Taşınmaz satışı ve borçlanma (Kapanacak Belediyelerde)
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler ..
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:PARASAL SINIRLAR VE..
Vakfın Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınacak harçlar karşısındaki durumu
BaşlıkVakfa ait taşınmaz üzerine akaryak..
ARAZİLERE AİT TAKDİRLERDE UYULACAK ESASLAR
Tarih 05/03/2013Sayı 82673428-175.99[665..
ORDU İLİ BÜYÜKŞEHİR OLDU /BÜYÜKŞEHİR SAYISI 27 OLDU
Kanun No. 6447 Kabul Tarihi: 14/3/2013MA..
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesinin İkinci Parağrafında iptal-Anayasa M.K)
6 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAK. (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)
6 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL
2 Mart 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ-424
21 Şubat 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPAN BALLIDERE BELEDİYESİ İÇİN VERİLEN KARAR
22 Şubat 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 285..
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
7 Şubat 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Şubat 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2855..
MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
6 Şubat 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL
26 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı..
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞL
25 Ocak 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2853..
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
25 Ocak 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2853..
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
19 Ocak 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Devlet Memurlbarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
16 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
ÇEVRE CEZALARI
16 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Sözleşmeli Personellerde Mali Haklar
Sözleşmeli Personellerde Mali Haklar
ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN T.C.ZİR.BNK. OLAN BORÇLARI ERTELENDİ.
2 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
HANGİ KOMİSYONLAR YILIN BAŞINDA SEÇİLECEK
Başkanlık divanıMadde 19- Belediye mecli..
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2013 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
Açıklanan asgari ücret üzerinden 2013 yı..
Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
27 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları belirlendi
25 Aralık 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28..
4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi Cezaları-2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBATEBLİĞEnerji Piya..
DOĞALGAZ CEZALARI-2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
PETROL CEZALARI 2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
ELEKTRİK 2013 CEZALARI
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) (Enerji Tebliği)
7 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 2..
ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.
6 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.
6 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
KAPANACAK BELEDİYELERİN LİSTESİ
ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRM..
KASIM AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISMI
Harcırah Kanunu Ve Yurt İçi Geçici Görev..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
27 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
10 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2012 YILI İÇİN
10 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28..
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAP.D.YÖNT.
8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
5393/73. Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı
23 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2845..
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Deşğ.Yap.Hk. Usul ve Esaslar
16 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2844..
657/ Ortak Hükümler (AYM Kararı)
13 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Takdir Komisyon Kararlarına İtiraz
13 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
YENİLEME ALANLARINA FAİZ DESDEĞİ YAPILACAK
13 Ekim 2012 tarih ve 28440 günlü R.G. Y..
7 İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI İLE İLGİLİ KANUN TASARISI
7 İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI İLE İLGİLİ K..
Bakanlıkların Çalışma Saatleri
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
3213 sayılı Maden Kanununun 3. maddesinin bazı maddeleri hakkında Anayasa Kararı
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
3213 sayılı Maden Kanununun 3. maddesinin bazı maddeleri hakkında Anayasa Kararı
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hk.Gen.Yönt.Değiş.Yap.D.Yönt.
KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇ..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
29 Eylül 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL AYI İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL AYI İÇİND..
Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Haknıda Yöent.Değişiklik
26 Eylül 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU HARCI HAKKINDA (SERİ NO:68)
25 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
BAZI HARÇLAR YENİDEN BELİRLENDİ
BAKANLAR KURULUNUN 2012/3735 SAYILI KARA..
Şehiriçi Yolları-Kaldırım veya Yaya Geçitlerinde Ulaşabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlerin
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Şehiriçi Yollar -Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Şehir İçi Yollar -Yaya Yolu ve Yaya Bölge tasarım Kuralları Tebliği
14 Eylül 2012 CUMATEBLİĞİçişleri Bakanlı..
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk.Yönt.Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönt.Değiş.Yapıldı.
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖ..
BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ YAYIMLANDI.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?..
2012 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
28 Ağustos 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sa..
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-24
17 Ağustos 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ...
16 Ağustos 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı..
İŞÇİLERE ÖDEME
16 Ağustos 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı..
BUGÜN MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAY..
YARDIM DAĞITMADA UYULACAK ESASLAR
YEREL YÖNETİMLERİMİZİN YARDIM DAĞITMADA ..
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı :..
PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:PAZAR YE..
TORBA YASANIN ETKİSİ
TORBA KANUN NELER GETİRDİhttp://www.maha..
HAL HAKEM HEYETİ VE TOPTANCI HAL KONSEYİ HAKKINDA YÖNETMELİK
11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına DairUsul ve EsaslarHakkındaYönetmelik
8 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ..
ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK
8 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ..
ASGARİ ÜCRET YAZISI ARTIK ASILMAYABİLİR
7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin es
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 345)B..
Kamunun Mülkiyetindeki Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı
4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
HAZİRAN -2012- SAYI 214. İÇİNDEKİLER
Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Gün..
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU
30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete S..
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YAYIMLANDI.
30 Haziran 2012 CUMARTESİResmî Gazete Sa..
KAMU DENETÇİLİĞİ GELİYOR
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUKanun No. ..
DEVLETE OLAN BORÇLARI OLAN KURUMLAR/FİRMALAR AÇIKLANACAK
29 Haziran 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
YENİDEN YAPILANDIRMADA TEBLİĞ
26 Haziran 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
YENİDEN YAPILANDIRMADA TEBLİĞ
26 Haziran 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELE..
İTFAİYE MAĞDURLARINA ÇÖZÜM
MADDE 5 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı ..
KARAYOLLARINDA DEĞİŞİKLİK
3 Haziran 2012 PAZARResmî GazeteSayı : 2..
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
1 Haziran 2012 CUMAResmî Gazete Sayı : 2..
MAYIS 2012 YILI 213. SAYI DERGİMİZ YAYIMLANDI.
Mayıs-2012 Belediye Hizmetlerinin Basitl..
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
10 Mayıs 2012 PERŞEMBE günlü ve 28288 sa..
6300 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır.
Kanun No. 6300 Kabul Tarihi: 26/4/2012BA..
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ
7 Mayıs 2012 PAZARTESİResmî GazeteSayı :..
Kamu Görevlilerinin Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
3 Mayıs 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ HUKUKU VE PERSONEL HUKUKU UYGULAMALARI
Sparişleriniz İçin:0 312 230 55 80231 50..
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI.
11 Nisan 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
6 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28..
İmar Kanunu İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı (32. Madde)
5 Nisan 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Kamu Kurum ve Kurş. İşç. Alım Yönt. ve Diğer Yönt. Değiş.
04/04/2012 Resmî Gazete Sayı : 28255YÖNE..
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
3 Nisan 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2825..
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda değ.
3 Nisan 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2825..
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA...
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK..
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YURTİÇİ PİYASALARDA YAPACAKLARI TAHVİL İHRAÇLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
15 Mart 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
13 Mart 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2823..
SAATLER İLER ALINIYOR
13 Mart 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2823..
KESİMLİK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUNLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ
14 Mart 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
DEBİYAT ESERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
14 Mart 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
İlan ve Reklam, ÇTV Vergi Beyanları Hk.
28 Şubat 2012 SALIResmî GazeteSayı : 282..
Çeşitli Komisyonlarda Görev Alan Devlet Memurlarına bir görev için ücret
31 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2819..
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-2012-116
19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE
19 Ocak 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
2012 - OCAK DERGİMİZDE YAYIMLANAN KONULAR
2012 YILI OCAK SAYIMIZDA YAYIMLANAN KONU..
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
13 Ocak 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2817..
KATSAYILARIN YENİDEN BELİRLENDİ
10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2816..
MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLAR ... SINAV YÖNT. KALDIRILDI.
10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2816..
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
9 Ocak 2012 PAZARTESİResmî GazeteSayı : ..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
8 Ocak 2012 PAZARResmî GazeteSayı : 2816..
ARALIK (208. SAYI) İÇİNDEKİLER KISMI
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahall..
BELEDİYELERDE MEMUR VE İŞÇİ NORM KADRO SAYILARI ARTIRILDI
BELEDİYELERDE MEMUR VE İŞÇİ NORM KADRO S..
HAVAYOLU YOLCULARIN HAKLARI NELERDİR?
3 Aralık 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
EK ÖDEME ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ.
KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZE..
EKİM DERGİMİZ YAYIMLANDI.
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:5018 Sayılı Kamu Mali..
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
25 Ekim 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2809..
2011 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
25 Eylül 2011 PAZARResmî GazeteSayı : 28..
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
ENGELLİLERE YÖNELİK GÜVENLİK HİZMETLERİ
ENGELLİLERE YÖNELİK GÜVENLİK HİZMETLERİİ..
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI....
8 Haziran 2011 ÇARŞAMBA 27958Maliye Baka..
6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
6 Mayıs 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 2792..
DANIŞMANLIK VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNT. DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
20 Nisan 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.
20 Nisan 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
İTFAİYE ALIMIYLA İLGİLİ GENELGE
İTFAİYE ALIMIYLA İLGİLİ GENELGE
Trafik Para Cezalarının Tahsili ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk.
6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
Derneklerin Kapatılmasıyla İlgili Yargıtay Kararı
5 Nisan 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2789..
Mahalli İdareler Bütçe İşletme Yönetmeliği Yayımlanmıştır.
Mahalli İdareler Bütçe İşletme Yönetmeli..
MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
25 Şubat 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 278..
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ (2011)
27 Ocak 2011 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI (KUBİK)
25 Ocak 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2782..
SSK Borçları İçin Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Haciz İşlemi Yapılamayacak
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISos..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİNE İLİŞKİN ÜCRETLER
18 Ocak 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2781..
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
mahalli idarelerde çalışan ya da çalıştı..
İmar uygulama hizmeti karşılığı adı altında bir ücret talep edilemeyeceği hk.
Danıştay Sekizinci DairesiT:16.3.2009E:2..
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
16 Aralık 2010 PERŞEMBEYÖNETMELİKKamu İh..
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
16 Aralık 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Anayasa Mah.Kararı 5728 sayılı Temel Ceza Kan. Uyum Amacıyla Çeşitli Kan. ve Diğer Bazı Kan.Dğş.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3. maddesinin
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak
27 Ekim 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞİN KARAR
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Us..
2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI
10 Ekim 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 277..
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
30 Eylül 2010 tarih ve 27715 sayılı R.G...
SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
29 Eylül 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (Başbakanlık Genelgesi)
29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
Anayasa değişikliğinin kesinleşmesi sonucu ilgili kurumlarda seçimler yapılacaktır.
1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üy..
1985 Model ve daha eski olan araçların hurdaya ayrılması hakkında genel tebliğ yayımlandı
7 Eylül 2010 SALIResmî GazeteSayı : 2769..
ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKT
3 Eylül 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 2769..
6009 sayılı Kanunla G. V. K./103.madi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişik
4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
4857 Sayılı Kanunun 108. Mad. İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Değişti
28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikde Değişiklik Yapıldı.
25 Temmuz 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 2..
Sözleşmeli Personel Ücretleri (2010 ikinci altı ay)
5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 5..
Belediye sınırları içinde kaynak suyu izniyle çıkarttığı suyun satışı (Yargıtay Kararı)
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: Esas No :..
YENİLEME ALANLARI OLARAK BELİRLENEN VE ONAYLANAN PROJELER
BAKANLAR KURULU KARIIYLA UYGULAMAYA GİRE..
Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması
T.C.MALİYE BAKANLIĞIBütçe ve Mali Kontro..
Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır halde alınıp satılan
Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları..
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tec. Önl.Hak.Kanunun Uyg. Şekl.Es.Da.Yönt. Değ.Yapılmasına Dair
2 Temmuz 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 276..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:392
2 Temmuz 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 276..
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Mayıs 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması.
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan ma..
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP.D.YÖNETMELİK
26 Haziran 2010 tarih ve 27623 sayılı Re..
5393 S.Belediye Kan. Değişiklik Yapıldı.
24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sa..
Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunda bazı maddeleri Anayasa Mah. İptal Etti
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'n..
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
19 Haziran 2010 CUMARTESİResmî GazeteSay..
Belediye projelerine öncelik verilmesi
İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN BEŞİR ATALAY İM..
Belediye Zabıta Yönetmeliği hk.
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMahalli İdareler G..
Belediye Payları Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylülde borçları kesilmeyecek
BAKANLAR KURULU KARARI[1] Karar Sayısı :..
Fazlaya ilişkin hacizler
GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISosyal Sigorta..
Vergi Kimlik Numarasının Kullanımı Hk.
VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ[1](S..
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISo..
Büyükşehir ve İl Özel İdareleri ve Belediyeler ...
Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 2010 tar..
Toplu Taşımada Özürlülere İndirim
Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 2010 tar..
Belediyeler ve İl Özel İdareleri Sahte Faturaya Karşı Uyardık
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞ..
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBAgünlü Resmi Gazete..
Karayolları Trafik yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönt.
1 Mayıs 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
SGK ya kimlik bilgilerinin bildirilmesi
RESMİ GAZETE21 Nisan 2010 ÇARŞAMBAResmî ..
İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI S..
İhtiyaç Fazlası Personel
ihtiyaç Fazlası Personel hakkında genelg..
D.V.K.uygulamasında nüsha ve suret ayrımı
Tarih30/03/2010SayıDV-19/2010-1/ Nüsha v..
BAŞBAKANLIK-TUBİKAT GENELGESİ
Konu : BTYK KararlarıGENELGE[1]!--[endif..
4/12/2009 tarihli ve 2009/15641 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik
30 Mart2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 275..
HAL KANUNU
SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TAL..
AFRİKA STATEJİSİ
GENELGE[1]2010/7 Ülkemizin çok yönlü ve ..
DERĞİMİZİN ŞUBELERİ AÇILMAKTADIR.
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİMİZ;KAMU YARARI ..
Foto Galeri Video Galeri