Yargıtay Kararları

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E:2010/11412
K:2010/15473
T:21.09.2010
 
Davalı Belediyece düzenleme ortaklık payı düşüldükten sonra verilen parsellerin fiilen mevcut olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre davacının kullanımını engelleyen bir durum varsa karşılığına hükmedilmesi gerekir. (3194 s. İmar K.m.13,18)
Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, idari yargı görevi olduğundan davanın reddi karar verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan delil ve belgelerden davacının taşınmazına karşılık düzenleme ortaklık payı düşüldükten sonra 6220 Ada 7 ve 6233 Ada 2 nolu parsellerden pay verildiği anlaşılmış ise de; bursa Yıldırım Kaymakamlığının Birinci Bölge Tapı Sicil Müdürlüğü’nün 11.02.2010 tarihli yazısından; “İmar uygulamasının iptaline karar verilmiş ise de, geri dönüşüm işlemi henüz ikmal edilmemiş olduğu” bildirildiğinden, davacının  taşınmazına karşılık olarak verilen parsellerin fiilen mevcut olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre arz üzerinden davacının kullanımını engelleyen bir durum var ise karşılığına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
E:2008/8677
K:2010/5616
T:3003.2010
 
5237 sayılı Yasa’nın 184. maddesinin  yürürlük tarihi olan 12.10.2004 tarihi itabariyle ruhsatsız yapılın tamamlanmış olup olmadığı, tutanak düzenlendiği sırada sanığının fiilen inşaata devam edip etmediği yönetimince araştırılmalı, eylemin temadi eden niteliğe göre hukuki kesinti gerçekleşinceye kadar devam eden yapının işlerinin suçu oluşturacağı gözetilmelidir.
Sınık tarafından ruhsatsız olarak yapılan zemin kat ve birinci katın kaba inşaatının bitmiş, kapı ve pencerelerinin ise takılmamış olduğunun belirlenmiş bulunması ve yargılama sırasında yapılan keşif sonucu zemin katın işyeri olarak, birinci katın da mesken olarak kullanmaya başlandığının anlaşılması karşısında, 5337 sayılı TCY’nin 184. maddesinin yürürlük tarihi olan 12.10.2004 tarihinden önce tamamlanıp bitirilmiş bir yapıdan söz edilemeyeceği ve eylemin temadi eden niteliğine göre hukuki kesinti gerçekleşinceye kadar devam eden yapım işlerinin suçu oluşturacağı gözetilerek tutanak düzenleyiciler ile komşu binalarda oturanların kamu tanığı olarak yönetimince dinlenerek tutanağın düzenlenmesi sırasında sanığını fiilen inşaata devam edip etmediği hususunda görgülerinin sorulması, inşaatın yapım tarihinin tespitine yönelik teknik veriler bilirkişiye açıklattırılıp, tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek soncuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz bilirkişi raporu esas alınarak beraat kararı verilmesi
Yasaya aykırı ve katılan K….. Belediye Başkanlığı verilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünde HÜKÜMÜN BOZULMASINA,

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
E:2010/3038
K:2010/4950
T:25/02/2010
 
 
İşçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir. Ancak izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır.
Mevsimlik işçi olarak çalışın işçinin yıllık ücretli izin alacağı talep etmesi mümkün değildir.
(4857 sayılı İş Kanunun 17,27,34,53,54,59 maddeleri)
 
 
 
T.C.
YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi
E:2009/6977
K:2010/680
T:16.02.2010
 
Kaçak su bedelinin kaçak kullanım yapan kişiler sorumludur. Kiralayanın kiracının haksız eyleminden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulması mümkün değildir.

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi
E:2009/17656
K:2010/16199
T:27.10.2010
 
 
Haksız Tahrik
Bir olayda tahrikin varlığının kabulü için haksız hareketin bizzat sanık yakınına yönelik olmasının gerekmeyeceği, üçüncü kişilere dahi yapılan haksız hareketin tahrik sebebi oluşturabileceği gözetilmelidir.
 
T.C.
YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi
E:2009/124
K:2010/12656
T:14/12/2010
 
Kendisine ait köpeği başı boş bırakması sonucu mağduru ısırıp yaraladığı olayda, mağrurun şikayetten vazgeçmesi halinde eylemin hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde başıboş bırakılması sucunu oluşturduğu gözetilmelidir.
 
 
 
 
 

İçerik Ağacı

Arşiv     2009-Dergiler     Aralık-2009     BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI     BELEDİYELERCE YAPILAN VERGİ TARHİYATI SONRASI MÜKE     YEREL YÖNETİMLERİN ÇOCUK SUÇLULUĞUNU ÖNLEMEDEKİ RO     KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN KAMU İHALELERİNDEN Y     İŞLETME BELGESİ VERİLMESİNDE USUL VE ESASLAR DEĞİŞ     HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİ İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TAS     BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGITAY KARARI     YARGITAY KARARI 2     YARGITAY KARARI 3     İŞLETME BELGESİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATL     DANIŞTAY KARARI     DANIŞTAY KARARI 2     DANIŞTAY KARARI 3     KAMU İHALE KURULU KARARI     BAŞBAKANLIK GENELGESİ     ETİK KURULU KARARI     KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI     GENELGE VE GÖRÜŞLERİ     SORU-CEVAP     SORU-CEVAP1     KENT STRATEJİSİ VE KENTSEL VİZYON     SORU-CEVAP2     SORU-CEVAP3     BELEDİYELERE BAĞLI TÜZEL KİŞİLİKLERDE HARCAM YETKİ     3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN BELEDİYELERCE UYGULANMA     BELEDİYELERİN YAPTIKLARI İHALELERE BELEDİYE ŞİRKET     PAZARLIK USULÜ İHALE VE BU USULDEKİ DAMGA VERGİSİ     MAHALLİ İDARELERİMİZİN EN ÇOK KULLANDIĞI DOĞRUDAN     SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ İLGİ     Kasım-2009     ULUSAL KALKINMA ARACI OLARAK BELEDİYELERİN KAYNAK     YAPIM İŞLERİNDE UYGULAMA PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCEL     MEMURLARDA VEKALET TABLOSU     İş Kanuna Göre Ücret ve Ücretin Ödenme Zamanı     İL ÖZEL İDARELERİNDE VEYA BELEDİYELERDE DAİMİ İŞÇİ     Belediyelerde işçi AlImının usul ve esasları     HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİ İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TAS     Sayıştayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zara     Spor Külüplerine Yardım     İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden iti     Soru-Cevap     KASIM AYI PRATİK BİLGİLER     İNŞAAT ve TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİLEME ESASLARI     RÜŞVET SUÇUNUN UNSURLARI VE BENZER SUÇ TİPLERİNDEN     KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN     BELEDİYELERCE ALINAN EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN YAPILA     İDARE HUKUKUNDA YETKİ SÖZLEŞMELERİ     ARSA TAKDİR KOMİSYONLARININ ÜYE YAPISINDAKİ DEĞİŞİ     SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ İLE     Ekim-2009     5510 SAYILI KANUNA GÖRE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENE     DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İMAR PLANLARI     KAMU DENETİMİNDE INTOSAI MESLEKİ AHLAK KURALLARI     Belediyelerin Denetim elemanlarınca denetlenmesi s     BELEDİYE BAŞKANININ ÖZLÜK HAKLARI- HARCIRAH     MAHALLİ İDARELERCE MALİ İSTATİSTİKLERİN HAZIRLANMA     YEREL YÖNETİMLERİN AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL YARDIML     YEREL YÖNETİMLERİN BELGE BİLGİ YÖNETİMİ     YEREL YÖNETİMLERDE BORÇLANMA     İTFAİYE PERSONELİNE VERİLEN YEMEK BEDELİNİN BELEDİ     İLANLARDAKİ HATALI HUSUSLARIN DÜZELTİLMESİ VE KAMU     BELEDİYELERİN ŞİRKETLERE İHALE ETTİĞİ YAPIM İŞLERİ     DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNDE İHTİYACIN TEK KİŞİDEN KA     Eylül-2009     GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ     EYLÜL -2009 MEVZUAT FİHRİSTİ     BELEDİYELERDE ÇALIŞAN MEMURLARA İKRAMİYE UYGULAMAS     YEREL YÖNETİMLER VE AB HİBE PROGRAMLARI     KAMU YAPIM İŞLERİNDE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ...     4734 SAYILI YASADA DÜZENLENEN KAMU İHALE KURULU,     YENİ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR     GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI     ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN BAŞARI ..     İDARE MAHKEMELERİNDE AÇILAN ...     Yargıtay Kararları- Su Aboneliği, Tüketim Miktarı     AYNI BÖLGEDEKİ BİRDEN FAZLA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ     GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME[     DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ     Yerel e-Demokrasi Programı     Gelir İdaresi Başkanlığı Görüşleri     Başkan Yardımcılığından Müdürlük Kadrosuna Atanma     Ağustos-2009     BELEDİYELERDE AVUKAT İSTİHDAMI VE AVUKATLARA ÖDENE     BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN HUZUR, İZİ     ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA ÖZÜRLÜ -ESK     İHALE HUKUKUNDA ARİTMETİK HATALARIN DEĞERLENDİRİLM     KAMU İHALELERİNDE FİYAT FARKI DOĞMASI DURUMUNUN DA     İHALEYE ŞİKAYET OLMASI DURUMUNDA MAHALLİ İDARELERİ     KURUMLARIN E-DÖNÜŞÜM ALGILAMALARI     5766 SAYILI YASA İLE VERGİ YASALARI DIŞINDAKİ YASA     5393 sayılı belediye kanununa göre belediye meclis     Devlet Memurluğuna AlInma     BELEDİYELERE AİT İŞLETMELERİN HAZIRLAMASI GEREKEN     KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA EĞİTİM HİZMETİ     1608 sayılı Yasa ile ilgili Mahkeme Kararları     KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMESİ     ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARINA, ZABITA HİZMETLERİNİN G     Belediyede çalışan memurların çocuklarına ait kreş     Temizlik firmasının bazı elemanlarını mesai saatle     BİR KISIM HİZMET İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULA     BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ     Temmuz-2009     MAHALLİ İDARELERDE BÜTÇE ÇAĞRISI VE BÜTÇE HAZIRLAM     BELEDİYELERDE SAVUNMA SEKRETERLİĞİ VE SAVUNMA UZMA     STRATEJİK PLAN HAZIRLAMASI     Özetle İç Denetim Mevzuatı     BELEDİYE BAŞKANININ DÜĞÜNLERDE ALTIN TAKMASI[1]     Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel     Danıştay Kararları     Stratejik plan hazırlama çalışmalarının etkin bir     DÜĞÜN VE TÖRENLER İÇİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÇEŞİTL     BELEDİYE ADININ VE BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İŞL     EĞLENCE FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ ŞİKAY     TÜRKİYE ve TÜRK DÜNYASINDA YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİ     SİGORTA PRİMİNE TABİ OLAN OLMAYAN KAZANÇLAR     MUAYENE KATILIM PAYI UYGULAMASINDA SON DURUM     KAMU İHALE KANUNUNUN DA YENİ BİR ALIM DÜZEN     İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER ÜZERİNE GENEL BİR     Haziran-2009     İşyeri Aracıyla Kaza Yapılması İşten Çıkarmak İçin     YAZ AYININ GELMESİYLE HAŞERELERLE MÜCADELELER DE B     İl Genel Meclis Üyesi Harç niteliğinde ücret tarif     Mahalli idare birlikleri organları seçimi     İstisnai Kadroya Atananların Aday Memurluk Süreci     Belediyelerin yakası bir araya gelmiyor     Geçici Olarak Belediye Başkanlığı Görevinde Buluna     İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun di     Kıdem tazminatı ve zorlayıcı sebep     İHALE SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM: DİNAMİK ALIM SİSTEMİ,     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN TARİHİ SÜREÇ İÇER     Muhasebe Yetkililerinin Ödeme Emri Belgesi Üzerind     GELİR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN BEL     KAMU İDARE VE MÜESSESELERİ İLE İKTİSADİ KAMU MÜESS     TURİZM YEREL YÖNETİMLERİN YENİ BİR AÇILIM ALANI OL     İÇ KONTROL SİSTEMİ ve OLUŞTURULMASI     BELEDİYE BAŞKANLARINA VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE     Mayıs-2009     5510 SAYILI KANUNDA BELEDİYE VE ÇALIŞANLARI İLE İL     SİGARA İÇME YASAĞININ UYGULANACAĞI YENİ YERLER     Belediye Zabıta Yönetmeliği,4207 sayılı Kanun Hükü     YOL GİDERİ,AYNI YERLEŞİM YERİNDE TEDAVİ     BANKA ŞUBELERİ İŞYER İAÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT ALIR     BELEDİYELER İŞ VE HİZMETLERİNİ DÖNER SERMAYE İŞLET     SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ-GENELGE     Sorulara-Cevaplar     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN     KAMU MUHASEBE SİSTEMİNDE EMANET HESAPLARI ( I )     2009 YILINDA BELEDİYELERDE ÇALIŞTIRIŞACAK SÖZLEŞME     BELEDİYELER TARAFINDAN DOLDURULAN DOLGU SAHALARINI     DEMOKRATİK YEREL YÖNETİMLERDE İDARİ DENETİM     BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE TANINAN VERGİS     GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN BELEDİYELERE VERİL     2009 YILINDA ARSA VE ARAZİ TAKDİRLERİNİN YENİDEN Y     Nisan-2009     BELEDİYELERDE VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINDAKİ S     İNDİRİMLİ(SIFIR) EMLAK VERGİSİ 2009 YILINDA DA DEV     BELEDİYE BAŞKANININ ÖZLÜK VE SOSYAL HAKLARI     MAHALLİ İDARELERDE BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE BU İŞLEM     5510 SAYILI KANUNDA BELEDİYE VE ÇALIŞANLARI İLE İL     ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILABİLİR Mİ?     TAŞITLARIN ELDEN ÇIKARILMASI     İnternetten Alınan Vergi Borcu Yoktur Yazısının Ka     İMAR KANUNUNUN 32. MADDESİ UYARINCA YIKTIRILMASI V     MALİYE BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMADAN ENCÜMEN KARARI     İşçilere Pazar mesai ücreti ve fazla mesai ücretin     BELEDİYE BÜTÇELERİNDE YAPILABİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE     BAĞIMSIZ BÖLÜME EKLEME YAPILMASI     İmar Kanunu Olmayan Yerde Yapılan Yapı     5393 sayılı kanuna göre belediye ENCÜMENİ VE ÖZLÜK     BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE KANUN HÜKMÜ GEREĞİ OLARA     İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL,AĞIRL     YEREL YÖNETİMLERDE RİSK ODAKLI DENETİM     KAMU İHALE HUKUKUNDA TEBLİGAT     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALARI GENİŞ     Üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından ver     MART-2009     İMAR PLANLARIYLA OLUŞAN KENTSEL RANTIN KAMUYA KAZA     İş Kanununda 2009 Yılında İdari Para Cezası Uygula     KOOPERATİF ORTAKLARININ BİNA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ     Yürürlükte Bulunan Toplu İş Sözleşmesinde Taraflar     SU BORÇLARI AFFEDİLEBİLİR Mİ     BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI KADROSU 3. DERECEYE Ç     1. DERECE DOĞAL SİT ALANI İÇİNDE BULUNDUĞU İÇİN EM     ENERJİ VERİMLİLİĞİ     2009-PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TE     Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Pl     Türkiyede üretilen mal ve hizmetlerin terci     DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 5 BORÇLANMA MA     KAMU İDARELERİNİN VADELİ ÇEK VERMELERİ MÜMKÜN MÜ?     Haklı Nedenle Fesih - Kıdem Tazminatı     KAMU KONUTLARI HARCAMALARI     VAKIFLARIN, SEÇMEN VATANDAŞIN OYUNU ETKİLEYEBİLECE     Sorular-Cevaplar     Hukuk Fakültesi mezununa avukatlık görevi verilmes     5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGO     4207 SAYILI KANUN İLE 5727 SAYILI KANUN DUMANSIZ B     YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARINA İLİŞ     TURİZM ALT YAPI HİZMET BİRLİKLERİ     2009 YILI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI     ŞUBAT-2009     BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNDE GELİR TAHAKKU     BELEDİYELERİN YURT DIŞI İLİŞKİLERDE UYMALARI GEREK     5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ VE BU İ     BELEDİYELERDE VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINDAKİ S     DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE     EVLENEN İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENECEK BOR     KORUMA AMAÇLI İMAR PLANININ HAZIRLANMASI SÜRECİ     KAMU İHALE KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KAMU YAPIM İŞLER     4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda İstisnalar, Tanım     BELEDİYELERE GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN B     ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ 2009 YILINA A     3194 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALL     KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ VE BU İŞLEMLERİN MU     BELEDİYE ÖZ GELİRLERİ, BELEDİYE GELİRLERİ KANUN TA     OCAK-2009         BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI         BELEDİYELERCE YAPILAN VERGİ TARHİYATI SONRASI MÜKE         YEREL YÖNETİMLERİN ÇOCUK SUÇLULUĞUNU ÖNLEMEDEKİ RO         KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN KAMU İHALELERİNDEN Y         İŞLETME BELGESİ VERİLMESİNDE USUL VE ESASLAR DEĞİŞ         HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİ İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TAS         FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ         İhaleyi yapan idarenin ita amirleri ihaleye katıla         SPOR KULÜPLERİNE YARDIM YAPILMASI         KAMU YARARI OLMAYAN DERNEĞE YAPILAN YURTDIŞI GEZİS         İŞLETME BELGESİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI         KAMU İHALE KURULU KARARI         TÜRKİYEDE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZ         5 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu erken emeklilik         Kamu Görevlisinin Veda Gecesi Düzenlenmesi ...         İnşaat Sahası İçindeki Hafriyatın Yine İnşaat Saha         KENT STRATEJİSİ VE KENTSEL VİZYON         BELEDİYELERE BAĞLI VEYA BELEDİYELERİN KURDUKLARI T         3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN BELEDİYELERCE UYGULANMA         BELEDİYELERİN YAPTIKLARI İHALELERE BELEDİYE ŞİRKET         PAZARLIK USULÜ İHALE VE BU USULDEKİ DAMGA VERGİSİ         MAHALLİ İDARELERİMİZİN EN ÇOK KULLANDIĞI DOĞRUDAN         SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ İLGİ     2010-Dergiler     2010 YILI İÇİNDEKİLER     ŞUBAT-2010     YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL HİZMETLER EKSENİNDE DEĞE     ARSA VERGİ DEĞERİ BİNA VERGİ DEĞERİNDEN FAZLA OLAN     BELEDİYE BAŞKANLARI ÖDENEKLERİ     BELEDİYELERDE KDV İADESİ     AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE     Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü     Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü     Bayındırlık Bakanlığı Genelgesi     Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinde Kiracı Belediye     KRİZ DOLAYISIYLA İŞ SÖZLEŞMESİN TEK TARAFLI FESİH     Trafik akışına uygun olmayan yükseklikte bulunan l     YÖNETİM KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞİŞİMLER SÜRECİNDE YEREL YÖ     Soru-Cevaplar     Seçim Dolayısyal İstifa Eden Kamu Görevlisinin Tek     Tellallık Harcı Hk.     MAHALLİ İDARE BİRLİK BAŞKANI VE SEÇİLMİŞ ÜYELERİNİ     BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İŞLETMELERİ     KENTLERİMİZDE OLUŞAN KAÇAK YAPI BİR MEVZUAT PROBLE     2B ALANLARININ HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTU İLE BU AL     OCAK--2010     2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN     BELEDİYE PARA CEZALARINDA SON DURUM     3194 Sayılı KANUNU İDARİ MÜEYYİDELER BAŞLIKLI 42.M     BÜTÇENİN UYGULANMA SÜRECİ     MART-2010     BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖDENEĞİ VE MECLİS ÜYELERİ A     SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ     Güncel Konularda Sorular ve Cevaplar     TÜRKİYENİN KAYIP ÇOCUKLARI VE YEREL YÖNETİM     İHALELER İÇİN İLAN VERİRKEN İDARELERİMİZ HANGİ HUS     MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ YENİDEN BELİRLENDİ.     Yapılan Bazı Değişikliklerden Özetler     MEVZUAT FİHRİSTİ     Haciz isteminin icra mamurunca yerine getirilmesi     İl Özel İdareleri dış politika ile ilgili olarak y     BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN FESTİVALİN TELEVİZY     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı     YEREL YÖNETİMLERDE DOSYALAMA SİSTEMLERİ     İhalelere katılmaktan yasaklama kararı     Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosy     KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDE     HİZMET İHALELERİNDE İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİNDE BE     KAMU ZARARLARINDA ZAMANAŞIMI     KAMU İDARELERİNDE HARCAMA SÜRECİ VE ÖN MALİ KONTRO     5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalıların Prime Esas     KURUMLAR VERGİSİ ve KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARI     BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI     NİSAN-2010     HAYVANLARI KORUMA KANUNU VE MAHALLİ İDARELER     TAŞ ATAN ÇOCUKLAR SORUNUNUN YEREL YÖNETİMLER     5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığına Hak Kazanma     İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE UYULMASI GEREKEN     Kamu İdarelerinde Harcama Süreci ve Ön Mali -II     İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASINDA İDARELERİMİZİN .     BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜNDE TEKLİF...     BELEDİYELERDE TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN G ..     Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Mallarına Kar ..     Af mı? Ne Gerek Var, Tecil Faizini Düşük Tutalım,     4207 Sayılı Kanun Uygulaması (para cezaları)     5393/11. Md. (Danıştay Kararı)     2886/75. Tahliye     Jandarma Karakol Komutanlığının ÇTV'si     Genelgeler (Başbakanlık Genelgeleri)     Sorulara-Cevapar     MAYIS-2010     5940 sayılı Yasayla İmar Yasasında Getirilen Diğer     SAYIŞTAY YARGILAMASINDA KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ     5510 SAYILI KANUNA GÖRE İHALE MAKAMLARININ     Mahalle / Köy Muhtarlarının Görevleri, Sosyal     TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞU     BELEDİYE ALACAKLARININ KREDİ KARTIYLA TAHSİLİ VE     BELEDİYELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS     İÇ KONTROL KAVRAMI VE KAMU İÇ KONTROL STANDAR     YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ ÜÇ ANA UNSURU     ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: TEORİ ve MEVZUAT     Aşırı Düşük Fiyat Sorgusunda Araçların Kiralama     BELEDİYELERİN SAYISI VE NÜFUSLARININ İSTATİS ...     ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     MEVSİMLİK İŞÇİ     Belediyeden Kiralama Yoluyla Mezbaha İşleten     Memurlara Bayram Parası Ödemesi     İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile     Soru-Ceva Köşesi     HAZİRAN-2010     AB FONLARININ KULLANIMI 2007-2013 DÖNEMİ İÇİN     BELEDİYELERDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME     ÜLKEMİZDE GECEKONDU SORUNSALI VE HUKUKİ BOYUTU     Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınm     Bld.Mec. Üy. Suçtan Zarar Gören Sıfatıyla Kamu D.     5957 sayılı Yasada Düzenlenen İdari Para Cezaları     Tabii Afet Nedeniyle Emlak Vergisi Muafiyet ve Sel     5510 SAYILI KANUNA GÖRE BELEDİYE BAŞKANLARININ S.     İş Sözleşmesinin Feshinde Usul     YENİ SAYIŞTAY KANUN TASARISINDA İÇTİHATLARI BİR.     TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ ALIM, SATIM VE BAĞIŞ İŞLERİ     E-Devlet ve e-İçişleri     Entegre Sınır Yönetimi (Başbakanlık Genelgesi)     Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğin     Gayri Müslim (Başbakanlık Genelgesi)     Kültür ve Tabiat Var. Kor.Kararı (Kurul Kararı)     Mevzuat Fihristi     TEMMUZ-2010     ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRİYOR     YENİ HAL YASASINA GÖRE HAL RÜSUMU     MAHALLİ İDARELERDE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ     KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İÇİN UYGULANAN EMLAK     Il genel meclisi ile il encümeninin fonksiyonel ..     GAYRİMENKUL MAL VE HAKLARIN SATIŞ VE KİRAYA ...     Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Taşınmazların     KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DİNAMİKLERİ     HİZMET ALIM İHALELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN..     ATIK YÖNETİMİ VE BELEDİYELER     5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Sigortası ve Malu     Devlet Memurları Özlük Hakları (Bunları Biliyonuz)     Mevzuat Fihristi (20.06.2010-20.07.2010)     Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler (Maliye Bakanlığı)     Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uyg (M.Bak Genelge)     Muhtarların Etik Sözl.İmz. (Görüş)     Şehit Ailelerine İnd. Su Tarifesi (Görüş)     5261/14 md.5.fık İptali (Anayasa Mah.Kararı)     Ruhsatsız Yapılan Binanın İmar Kirl. (Yargıtay K.)     Alt ölç. plan. üst ölçekli plan. (Danıştay Kararı)     Belediye tarafından düzenlen (Sayıştay K.)     Etik Kurulu Kararı     Soru-Cevap Köşesi     AĞUSTOS 2010     YEREL YÖNETİMLER PERSONELİ İÇİN STRES ANALİZİ     5018 SAYILI KANUN ve MUHASEBE UYGULAMALARI     MALİ SAYDAMLIK, HESAP VERME SORUMLULUĞU VE FAAL     BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI ALEYHİNE MÜLKİ İDARE     HİZMET ALIM İHALELERİNDE İHALE SÜRECİ VE KARŞILAŞI     Yıllık Ücretli İzin Uygulaması ve Birikmiş İşçi İz     BELEDİYELERİN DAVA KONUSU OLAN PARASAL UYUŞMAZLIK     BELEDİYELER VE KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKEL.     AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI VE BU TEKLİFLERİN     TEMSİL, TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİNİN     KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ     Kamu İç Kontrol Std. Tebl. Çerçevesinde Bilgi ve B     BANKA PROMOSYONLARI     Mevzuat Fihristi     Memurlar Tarafından Yürütülmesi Gereken İşl.     İLLER BANKASI DÜZENLEME ORT. PAYI     Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı inşaat     Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanına gir.     Su Kalitesi Yönetimi (Genelge -Başbakanlık)     Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (Gen-Başbakanlık)     Sayıştay Yargılamaları (Genelge)     Cenaze Nakil Araçları (Genelge)     Ücretsiz Seyahat Kartı (Genelge)     SORU-CEVAP     EYLÜL-2010     Belediye Taşınmazları Satışında Uyulacak Usuller     BELEDİYELERCE DERNEKLERE YARDIM YAPILMASI     BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN, 8 OCAK 2003 TARİHLİ MALİYE     KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNDE İHALE SÜRECİ     TEKLİFLERİN YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLMASI HAL     KAMU İHALELERİNDE GEÇİCİ TEMİNAT     HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİ HİSSELİ OLARAK     KONUT ALMA KARARI ve BU KARAR SONRASINDA     VATANDAŞLARI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRM     Yerel Yönetimlerle İşbirliğine Etkili Bir K.: TİKA     HESAP VERME SORUMLULUĞU     AVUKATLIK HİZMETİNİN SATIN ALMA YOLUYLA     FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA VE BİLGİ BELGE YÖNETİMİ     KAMU İHALELERİNDE SÖZLEŞMELER     MEVZUAT FİHRİSTİ     İZİNSİZ KUM OCAĞI ÇALIŞTIRMAK     DANIŞTAY KARARLARI     CEP TELEFONU KONTÖRÜ ALINMASI     GENELGELER     SORU-CEVAPLAR     EKİM-2010     Içindekiler-ekim     BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ ATANMASI,     BELEDİYELERDE ARŞİVLERİN ÖNEMİ     BELEDİYELERİMİZDE ARŞİVCİ İSTİHDAMI     AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ     4483 SAYILI KANUNDA RET VE ÇEKİNME HALİ     KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN KAMU İHALELERİNDEN     Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde Merkezi Uyumlaş     5510 Sayılı Kanuna Göre Genel Sağlık Sigortasından     5510 SAYILI KANUNA GÖRE İŞKAZALARINDA İŞVERENİN S     DEVRE MÜLK SAHİBİ KİŞİLER İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ     AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN YEREL YÖNETİMLER ÜZERİN     ÜLKEMİZDE MEZARLIKLARIN İDARESİNE İLİŞKİN HUKUKİ D     ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) UYGULAMA     20.09.2010 20.10.2010 TARİHLERİ ARASINDA RESMİ G     Danıştay Kararı (Soruşturma İzni)     (Sayıştay K) Tarım K Koop yapılan ödemelerden damg     Genelgeler     SORU-CEVAP KÖŞESİ     KASIM-2010     ELEKTRONİK KAMU ALIMLARIN PLATFORMU (EKAP)     İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Uygulaması     BİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ     İŞÇİ VE MEMUR SENDİKALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ     KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ     BELEDİYELER BÜTÜNCÜL (ENTEGRE) KATI ATIK YÖNETİM     UYGULAMADA KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARIN     AFET YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN     DEVLET MEMURLARI KANUNU DEĞİŞİYOR (MU?)     SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK     ÇEŞİTLİ GENELGELER     Banka Kredi Borcunun Geri Ödenmesinde Damga Vergis     Bayram ve diğer özel günler için kutlama mesajl     Doğuma Dayalı Borçlanma     Danıştay Kararları /Banka Promosyonu/Meclisin Gör.     İÇİNDEKİLER-KASIM-2010     ARALIK-2010     TEMİZ HAVA EYLEM PLANI     KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE BELEDİYELER     RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI     DOĞUM BORÇLANMASI     Sosyal HizmetYönetişim Uygulamalarının Yansımaları     DÜZELTİCİ İŞLEM KARARINDAN SONRA İDARE İHALEYİ İPT     İş Kanuna Göre İşe İade Davaları ve Sonuçları     MAHALLİ İDARELERDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ     KOOPERATİFLERDE BİNA İNŞAAT HARCI MUAFİYETİ     MEMURUN MUHAKEMATINDA (4483) KARARLARIN KESİNLİĞİ     Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)     KENTGES BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE     YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN     2008-Dergiler     Ocak-2008     20008-PARA CEZALARI     2008 YILI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI     2008 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI     BELEDİYE KANUNU İLE İLGİLİ YENİ ANAYASA MAHKEMESİ     YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİĞİNDE ENERJİ DESTEĞİ UYGU     SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARININ ŞİRKETTEN AYRILMALARI     BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI     KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE DÜZENLENECEK SSK BORCU YO     ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE UYGULAMASI     İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ K     MAHKEME KARARLARI     İHALE YASAKLARI (GENELGE)     SORULAR VE CEVAPLARI     Şubat-2008     1608 SAYILI [1] UMURU BELEDIYEYE MÜTEALLIK AHKÂMI     İDARELERİN KAMU İHALE SÖZLEŞMLERİNİ DEVRİ     3091 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN KARARLARIN     AMORTİSMAN UYGULAMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER     YASA İLE YEREL YÖNETİMLERİN KARAR ORGANLARI OLAN     TEMİZLİK İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN     KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK     İNDİRİMLİ(SIFIR) EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI 2008     ENCÜMEN TOPLANTILARINA KATILAN ÜYELERE VERİLECEK     BELEDİYELERDE MECLİS DENETİMİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     SORULARA-CEVAPLAR     Mart-2008     HASTA SEVK KAĞITLARI     TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE ...     Iller bankasın aktarılan belediye payının haczi     VERGİ KANUNLARINDA BELEDİYELER     İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI     KALKINMA AJANSLARI     SORU-CEVAP     Il özel idarelerinin karar organı: il genel meclis     BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI     BELEDİYELERİN KURULMASINA VE KAPATILMASINA İLİŞKİN     KAMU ZARARLARININ TAHSİL ŞEKİLLERİ     YAŞLI VE ÖZÜRLÜ REHBERİ     İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜT.YER ALAN BLD. YAP.YRD.     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     Nisan -2008     MUHASEBE İŞLERMLERİNDE YAPILAN HATALAR -I     IHALE DÖKÜMANIN ÖNCELIK SIRASI     AFİŞ ASMA KABAHATİ     YEREL YÖNETİMLER VE JEOTERMAL     ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN EMLAK VERGISI KOLAYLIĞI     TÜRK KAMU DENETİM SİSTEMİ VE YEREL YÖNETİMLER     2008 YILI İÇİN GÜNCELLENEN DEĞERLER     (PLEBİSİTE) DAİR USUL VE ESASLAR     BELEDİYELERDE NÜFUS ÖLÇÜTÜNE GÖRE YAPILAN ÖZLÜK     IŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA İŞVERE     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     SORULARA -CEVAPLAR     GENELGE VE GÖRÜŞLER     Mayıs -2008     KAMU TARAFINDAN BAZI HİZMET ALIMLARI VE İŞGÜCÜ T     MUHASEBE İŞLERMLERİNDE YAPILAN HATALAR - II     MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ     KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ÖNEMİ     İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK DURUMU     BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA SİGARA İÇME YASAĞI     İL ENCÜMENİNİN BAŞKAN VE ÜYELERİNE     İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA KARŞI YARGISAL     BÜYÜKŞEHİRLERDE BASİT USULDE VERGİLENDİRME UYGU ..     YARGI KARARLARI     BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?     MEVZUAT FİHRİSTİ     GENELGE VE GÖRÜŞLER     Haziran-2008     5766 SAYILI KANUNUN BELEDİYELER AÇISINDAN İRD.     MUHASEBE İŞLERMLERİNDE YAPILAN HATALAR-III     KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI OLUNUP OLUNMADIĞININ     DİLENCİLİK KABAHATİ     DEVİR VE TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ     5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU ÇERÇEVESİNDE ...     BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİ ...     KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK İNTİKAL EDEN ..     KATILMA PAYLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI VE BİR YARGI     MEMURLARDA EMEKLİLİK     YARGI KARARLARI     SORULARA-CEVAPLAR     GENELGE VE GÖRÜŞLER     Temmuz-2008     KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIR     ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BELEDİYELER     İÇME SULARI (GENELGE)     MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE UYGULANAN ....     BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ,     BELEDİYELERİN İHALELERE İSTEKLİ OLARAK KATILMAS     Derhal Fesih Hakkını Kullanmada 6 Günlük Süre     ARAÇLARIN AĞIRLIK VE BOYUT KONTROLLERİ     EMRE AYKIRI DAVRANIŞ KABAHATİ     GÖREV TAZMİNATI: DANIŞTAY KARARLARI ...     YARGI KARARLARI (Bunları Biliyor Muydunuz Köşesi)     YARGI KARARLARI     SORULARA-CEVAPLAR     Görüş (İnternet Sağlayıcılarına İ. Par. Cezası)     Ağustos-2008     BELEDİYELER TARAFINDAN HAZIRLAMASI GEREKEN ...     KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN MÜCBİR SEBEP     GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ     BEDELSİZ TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ     HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ ..     GAYRİMENKUL ALIM, SATIM VE TRAMPA YÖNTEMLERİ     TRANSFER HARCAMALARI VE ANALİTİK BÜTÇE     BELEDİYE MALLARI VE HESAPLARININ HACZİ ...     KAMU KİRALAMALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ     BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?     YARGI KARARLARI     Çevresel Gürültünün Kontrolü     ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR (Eşit İşe Eşit Ücret)     İmar Uygulamaları Hakkında Genelge (2008/2)     YEMEK YARDIMI     SORULARA-CEVAPLAR     Eylül-2008     DEVLET MEMURLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI     MEMURİYETİN SONA ERMESİ (ÇEKİLME)     EĞLENCE VERGİSİ     KÖY VE BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KALDIRILMASI     İLLER BANKASI ORTAKLIK PAYI ÖDEMELERi DAMGA V ..     5620 Sayılı Kanunun Hakkındaki Yargı Kararı     PAZARLIK USULÜ İLE İHALEDE İDARECE ÖNGÖRÜLEMEYEN..     DEVLET,İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERE ...     DEVLET MEMURLARININ TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GET...     AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ VE BELEDİYELER     Vekaleten atanan memurları mal beyanı vermek ...     İŞVERENLERCE TUTULACAK KAYIT VE BELGELER     Seçim Kurulu Kararı     YARGI KARARLARI     Fazla süre için huzur hakkı ödenmesi     İtfaiye ve Zabıta Memuru (Genelge)     SORU-CEVAP KÖŞESİ     Ekim-2008     Belediyelerde Stratejik Plan ve Performans     PETROL PİYASASINDA LİSANS UYGULAMASI     PLANSIZ ALANLARDA UYGULANACAK İMAR İŞLEMLERİNE...     DEVLET MEMURLARININ İKİNCİ GÖREV YASAĞI     4734 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE ...     Belediyeler Toplu İşçi Çıkarımını Bildirmek ...     BELEDİYELERİMİZİN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ..     SİGARA İÇME YASAĞINA İLİŞKİN GÖREVLERİ     BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜNDE DİKKAT     İLLER BANKASINA ÖDEMELERİ GEREKEN ORTAKLIK PAY     SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİ HAKLAR     YARGI KARARLARI     İdari Para Cezasında İade -Genelge Maliye Bakanlığ     GÖRÜŞLER (İçişleri Bakanlığı)     BELEDİYELERDE AÇIKTAN ATAMA (Görüş)     Tasarruf tedbirleri (Maliye Bakanlığı)     Emekli Belediye Başkanlarına Getirilen Yeni Haklar     Belediye Meclis Kararları     SORULARA-CEVAPLAR     Kasım-2008     YAPIM İHALELERİNDE UYGULANAN KDV     YÜKLENİCİ ŞİRKETİN BORCUNDAN DOLAYI     BELEDİYELERDE TEMSİL TÖREN VE AĞIRLAMA     İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASINDA SÜREÇ BAZLI     BÜTÇEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER     İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ     İMARLA OLUŞAN RANTIN KAMUYA KAZANDIRILMASINDA     BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER     SİGORTALILAR AÇISINDAN İŞ KAZASI     DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ     SAĞLIKTA YENİ UYGULAMALAR     Yargı Kararları     5393-49.MAD. SÖZL.PERSL. EK ÖDEME     SORULARA-CEVAPLAR     Aralık-2008/ Ocak-2009 (Ortak Sayı)         ORTAK GİRİŞİMLERDE İHALE DOKÜMANININ SATIN ...         PAZARLIK USULÜ İLE İHALEDE MAL VE HİZMET ALIMLARI         MAHALLİ İDARELER BÜTÇELERİYLE MERKEZİ YÖNETİM         5766 SAYILI YASA İLE VERGİ YASALARINDA GETİRİLEN         SAYFİYE BELDELERİNİN KAYNAK MESELESİNE GÜNCEL BİR         İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI         KAMU İHALELERİNDE DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ II         YEREL YÖNETİMLER VE İSKÂN KANUNUNUN UYGULAMASI         DEVLET MEMURLARINA YAPILAN SOSYAL DENGE ÖDEMELERİ         KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİLEN BELDE BELEDİYELERİ         RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK         BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM VE DENETİM         BELEDİYELER TARAFINDAN BAĞLI KURULUŞLARA YAPILAN Y         5510 Sayılı .... GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ     2007-Dergiler     Ocak-2007     2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN     2007 -2009 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ     BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ ÖDENEĞİ     BELEDİYELERDE KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU VE İŞLEVİ     13.06.2006 TARİH VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ..     İNDİRİMLİ(SIFIR) EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI     657 SAYILI KANUN UYARINCA MEMURLARA YAPILAN...     YEREL VERGİLERDEN BEKLENEN FONKSİYONLAR VE YARAR..     ELEKTRONİK KARTLI SU SAYAÇLARININ BELEDİYELERDE...     AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM)NE BAŞVURU..     YARGITAY KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Şubat-2007     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEKİ ...     FAALİYET RAPORU DÖNEMİ VE BELEDİYELER     İHTIYAÇLARIN DOĞRUDAN TEMIN YÖNTEMIYLE......     YEREL YÖNETİMLERİN HİZMETTE ETKİNLİKLERİNİN....     BELEDİYELERDE ÖN MALİ KONTROL UYGULAMALARI     SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREV..     BELEDİYELERİN TRAFİK VE ULAŞIMLA İLGİLİ GÖREVLERİ     BİLGİ EDİNME HAKKI     5393 bazı mad. yürürlüğü durdurma (ANY)     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Mart-2007     AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEN...     NORM KADRONUN YÖNETMELİKLE YENİDEN DÜZENLENMESİ     DİLEKÇE HAKKI VE KULLANIMI     BELEDİYELERDE İHTİSAS KOMİSYONLARI KURULMASI     SOSYAL SİGORTA PRİM TAHAKKUKU VE HİZMET KAZANIMI..     BELEDİYELERDE İHALE YETKİLİSİ KİMDİR?     İÇ DENETİMDE ETİK VE MESLEK AHLAK KURALLARI     Nisan-2007     MEMURLARIN YER VE GÖREV DEĞIŞIKLIĞI SURETIYLE...     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEN YET...     NORM KADRONUN YÖNETMELİKLE YENİDEN DÜZENLENMESİ     5018 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ HARCAMA SÜRECİ, ....     MUHASEBE YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU SORUNSALI     BELEDİYELERDE 31 ARILIKDA İTİBARİYLE DÜZENLENEN...     2007 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI     KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDEN ALINACAK DAMGA VERG...     GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİ VE 2006 YILINDA ....     ASGARİ ÜCRET: YASAL DAYANAKLARI VE 2007 YILI ASG..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGE VE GÖRÜŞLER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Mayıs-2007     KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİN YEREL Yön.....     AYAKTA TEDAVI AMACIYLA BAŞKA YERE GÖNDERILENLERE..     5620 SAYILI GEÇICI İŞ POZISYONLARINDA ÇALIŞAN.....     ADRES KAYIT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA ..........     KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE BENZER İŞ     KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK     ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE BİREYSEL EMEKL....     İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞM...     YARGI KARARLARI     MEVZUAT FİHRİSTİ     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Haziran-2007     AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ İMAR PLANLAMASINDA...     YEREL YÖNETİMLERE İLK DEFA ATANACAKLARA İLİŞKİN...     BELEDİYE ZABITASININ GÖREVLERİ     İHALELERDE EŞİK DEĞERLER,GÜNCELLEŞMESİ ve YAKL....     CEZA KANUNU AÇISINDAN BİLİRKİŞİLERE ETKİ VE ....     ASKERLİK SÜRELERİNİN BORÇLANMASINDA VE MEMUR ....     BELEDİYELERDE İÇ DENETÇİLERİN TARAFSIZLIĞI ....     BELEDİYELERCE ÖZEL ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPIL...     KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ VE İHALE USUL...     2007 YILINDA MEMURLARDAN ALINACAK YEMEK BEDELL....     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Temmuz-2007     İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ     GEÇİCİ İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ....     2007 YILININ İLK 6 AYLIK DÖNEMİNDE SOSYAL GVNLK...     SAĞLIK NEDENLERİ İLE İŞÇİNİN İŞE DEVAMSIZLIĞI....     SUÇLA MÜCADELEDE MAHALLİ İDARELER İLE İŞBİRLİĞİ     01.06.2007 Tarih ve 5680 sayılı kanun ile KAMU....     FAKİRLERE YARDIMA VERGİSEL TEŞVİK: GIDA BNKACILIĞI     BELEDİYELERİN SOSYAL FAALİYET VE HİZMETLERİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Ağustos-2007     GAP VE BELEDİYELER     İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK OLAN ŞİKAYET BAŞVUR...     KABAHATLER KANUNUNA GÖRE BELEDİYELERCE VERİLEC...     İL ÖZEL İDARELERİNCE KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE ...     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEKİ YET..     MAHALLİ İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN TAPU İŞLEM...     KÜRESEL ISINMA VE BELEDİYELERDEN BEKLENTİLER     MUHASEBE YETKİLİLERİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGE VE GÖRÜŞLER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Eylül-2007     TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ÖNERİSİ HAKKINDA ...     ALMANYA VE TÜRKİYENİN İMAR PLANI YAPMA SÜREÇLR...     TAŞINIRLARIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ, İHTİYAÇ FAZLASI T...     İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZASINA BAĞLANAN YÜKÜM...     İMAR KANUNU İLE BELEDİYE ENCÜMENİNE VERİLEN GRV...     MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİNE İLİŞKİN ES...     BÜYÜKŞEHİR, BÜYÜKŞEHİR İLÇE VE İLK KADEME BLD....     ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK HİZMETLER VE İSTANBUL BYKŞ...     YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİK....     5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Ekim-2007     YENİ ANAYASA, TARTIŞMALAR VE BEKLENTİLERİMİZ     SİVİL ANAYASA YAPIM YÖNTEMİNE İLİŞKİN DEMOKRT...     TÜRKİYENİN YENİ ANAYASA İHTİYACI     İŞ KANUNA GÖRE KREŞ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ     HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI     İHALE KOMİSYONU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU     İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİL....     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN SU ABONESİ ...     KABAHATLER KANUNUNA GÖRE KABAHATLERİN TEKERR...     BELEDİYELERİN OTOPARKLA İLGİLİ GÖREV VE SORUMLUL..     YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ARAZİ TAH..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     Kasım-2007     5698 SAYILI KANUNULA EMEKLİLERLE İLGİLİ GETİRİLEN     BELEDİYELERİN ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAMI KORUMA SOR..     YEREL YÖNETİMLER VE İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİM SAĞL     5237 SAYILI TÜRK CEZA YASASI VE DİĞER YASALARA ...     2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU YÜRÜRLÜKTE Mİ?     VAKIFLARIN KAMU KURUMLARIYLA İLİŞKİSİ     ARSA SAYILAN ARAZİLERİN EMLAK VERGİSİ KARŞISINDAKİ     KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN İŞYERİ AÇILIŞ     STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN FONKSİYONLARI     YARGI KARARLARINA GÖRE İŞE İADE DAVALARINDA HÜKM..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGE VE GÖRÜŞLER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Aralık-2007         BELEDİYE HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ         YEREL YÖNETİMLER VE İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAY         İMAR PLANLARINDA BAZI UMUMİ HİZMETLERE AYRILMIŞ...         4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN         MÜLKI İDARE AMIRI VE BELEDIYE MECLISI         BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE MAHALLE KURULMASI,...         İHALELERE İTİRAZ VE ŞİKAYET YOLLARI         İHALE SÖZLEŞMELERİNİN NOTERE TASDİK ŞARTININ İŞ...         GIDA ÜRETEN İŞLETMELERDE VETERİNER -GIDA /...         MEVZUAT FİHRİSTİ     2006-Dergiler     OCAK-2006     YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI,     2006 YILI BÜTÇE KANUNDA MAHALLİ İDARELER     KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE BELEDİYE HİZMET.     KABAHATLAR KANUNU UYGULAMASI     SAYIŞTAY KARARLARI     DANIŞTAY KARARLARI     YARGITAY KARARLARI     Mühür Sökme Talepleri (Mah.İd.Gen.Müd. Genelge)     Mahalli İdarelerin Harcama belgeleri     01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak muhaseb     Eğlence Vergisi (Genelge)     Yetki Devri (Genelge)     Tarımsal ürünler (Genelge)     Vergi (genelge)     Harcama Yetkisi ve Yetkilisinin belirlenmesi (Gen)     Çeşitli Konularda (İçişleri Bakanılğı Hukuk Müş.)     Ocak Ayı -Mevzuat Fihristi     Soru-Cevaplar     ŞUBAT-2006         KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU İLE GETİRİLEN         5355 SAYILI MAHALLİ İDARELER         AB BAKIŞIYLA TÜRKİYENİN İŞLETMELER VE SANAYİ P.         MEVZUAT HAZIRLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖN.         BELEDİYELERCE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI         Sayıştay Kararları         Danıştay Kararları         Yargıtay Kararları         Bayındırlık Bakanlığı (Genelge)         Ekpertiz raporunun kullanılması (Genelge)         Teknik Nezaretçi (Genelge)         Karla Mücadele (Genelge)         Özel Binalar (Genelge)         İş Makinesi Temini (Genelge)     2005-Dergiler     2004-Dergiler     2003-Dergiler     2002-Dergiler     2001-Dergiler     2000-Dergiler     2011-Dergiler     Temmuz-2011     SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI     SPOR KLÜPLERİNE NAKDİ YARDIM     İmar Pln.Değiş.Halinde Daha Önc.Verilmiş olan Yapı     RUHSAT MAKAMLARININ SORUMLULUKLARI     Belediye Hizmet Birimlerinin Yapılandırılmasında Y     KESİNLEŞME MİKTARININ ALTINDA ÇEŞİTLİ PARA CEZALAR     Sağlık Nedenleri İle İşe Devamsızlığı Ve İş Sözleş     İHALE SÜRECİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ     MAHALLİ İDARELERİMİZİN 2010 YILI KAMU ALIMLARI     BAZ İSTASYONLARI ÜZERİNE.     YEMEK YARDIMI NAKDİ ÖDENEBİLECEK     Anayasa Mah.Kararı /5393/15 son mad.     Danıştay Kararı/Eğlence Vergisi/İşyeri Açma Ruhsat     Yargıtay/Mez Yerinin Ticaret Merz. Olarak Düzenl.     Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler     Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları     RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MEVZUAT     Sorular-Cevaplar     TEMMUZ-PRATİK BİLGİLER     Ocak -2011     Şubat-2011     Kabahatler Kanunu Uyarınca Verilen Cezalar     GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARININ MUHASEBEŞTİRİLMESİ     YEREL YÖNETİMLER VE HALK KÜTÜPHANELERİ     İHALE SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI     EKAP IŞIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER     Çevre Yatırımlarının Fin. İhtiyacı ve Belediyeler     Belediyelerde Toplu İş Sözleşmesi Düzeni     2011 YILI AYLIK KONUT KİRA BEDELİ     EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI     Yerel Yönetim Reformunun Yerel Yönetimlerin Fins.     Yapılmayan KDV Tevkif. K.İdareleri Açısından Zarar     ALT YÜKLENİCİLERİN İŞ DENEYİM BELGESİ ALMASI     Mezarlık Vasıflı yerlerin Tapuda Cins değişikliği     İmar Planlarına Karşı Davalarda Dava Açma Süreleri     MEVZUAT FİHRİSTİ     Yargıtay Kararı     Danıştay Kararı (il çevre düzeni planı)     Sayıştay Kararı (Makine onarım öd. KDV Tevkifatı)     (Genelge) İşy. Açma ve Çalış Ruh İlişkin Yönet     (SGK Genelge) belediye borçlarına haciz     Genelge-Hisseli Satış     Soru-Cevaplar     Pratik Bilgiler-Şubat     Mart-2011     Belediyelerin Kabahatler Kan.Uy.Ver.Cezalar -II     İTFAİYE PERSONELİNE VERİLEN YEMEK HİZMETİNDE KARŞI     6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRIL     TORBA YASADA MOBESE     KAMU İHALELERİNDE KESİN TEMİNAT     İHALEYE KATILACAK FİRMALARIN MALİ YETERLİĞİNE İLİŞ     İLLER BANKASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YERE     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KONUT ÜRETİMİNDEKİ ETKİ     TORBA KANUNDAKİ SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ DEĞİŞ     MAHKEME MASRAFLARI VE KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN     YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE     6111 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER NELERDİR     AYLIK MEVZUAT     Yargıtay Kararları     DANIŞTAY KARARLARI     Sayıştay Kararları     6111 SAYILI KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL     Belediyelerden olan Kurumumuz alacakları.     İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmes     Yıt Dışı İstihdamla Mücadelede Kamu İdareleri Dene     MART AYI PRATİK BİLGİLER     MART-2011 DERGİSİ PDF     NİSAN-2011     SEÇİM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?     Kira Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle Açılacak Tah     6111 s Yasa'nın İhalede Getirdiği Yenilikler     Kamu İd. Finansal Kiralama Suretiyle Taşınır ve T.     Anayasa Mah.Kar. Işığında Kamu İh.Kat.Yasaklama     Mah.İdarelerde Menkul Kıymet İşl.ve Muh.     KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU VE KAMU DENETÇİLİĞİ     DEVLET MEMURLARINA VERİLEN YENİ HAKLAR     2011 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI     Dünya'da Belediye ve Kamu İdarelerinin Taşınmaz..     TEK KAYNAKTAN TEMİN UYGULAMALARI     6215 Sayılı Yasada Neler Var?     Kamu Personeli Genel Tebliği     İtfaiye eri atamaları (Mah.İd.Gen.Müd. Genelge)     Emeklilik Belgeleri, Emeklilik İkramiyesi -SGK Gen     İşçilerde Statü Değişikliği -Yargıtay Kararı     Müdürlüğe Vekaleten Bakan Memurun Gör.Alınması     Elektrik Aboneliğinde Fiyat Tarifesi     Nisan Sorular-Cevaplar     Mayıs-2011     BAKANLAR KURULUNA YETKİ KANUNU     KKTC VE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİ     BELEDİYELERİN İÇ BORÇLANMASI     BELEDİYELERİN HACİZ TAKİBATLARI     BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE     TÜRKİYEDE GIDA REJİMİNİN İDARESİ     Hizmet sözleşmelerinin damga vergisi açısından değ     İŞ KANUNUNA GÖRE İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMI     MAL ALIMLARI İLE HİZMET VE YAPIM İŞLERİNDE     İHALEYE KATILIMDA BİLANÇO     İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN ....     MEMURLAR İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ UYGULAMASI     RUHSAT VE BU NİTELİKTEKİ İŞLEMLER     ÇOCUK DOSTU BELEDİYECİLİK     6111'in SÜRESİ UZATILDI.     ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI     MEVZUAT FİHRİSTİ     Altı gün göreve gelmeyen sözleşmeli personelin,     Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya Ve     İL ÖZEL İDARESİNİN HESAPLARINA HACİZ     Görev yaptığı kurumda para tahsili veya koruma ve     Haziran-2011     TURİZME TAHSİS EDİLEN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAF     KAMU ALIMLARINA YÖNELİK İHALELERDE YASAKLILIK     İHALE KARARLARININ DAMGA VERGİSİ     İHALE BAŞVURU SÜRECİNE ETKİSİ     VEKÂLET GÖREVİ VE VEKÂLETEN ATAMALARDA     SİGORTA PRİMİNE ESAS ALINAN VE ALINMAYAN KAZANÇLAR     BELEDİYELERİN DEVLETE OLAN BORÇLARI     İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLI OLAN KİŞİ     DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK     TAŞINMAZLARIN İDARİ YOLDAN HAZİNE ADINA TESCİLİ     İLAVE İŞİN YASAL HADDİN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     İl Özel İdaresi Hesaplarına Haciz Hk.     Bankaya ait şubenin adresinin değiş. işyeri açma v     Yol yapımı ve bakımında kullanılan kamyonların kul     SORU-CEVAP     Toplu Taşıma Hizmetleri     2011 Yılı Programı (SHÇK)     Yol ve gündelik giderleri (SGK)     Yıllara yaygın inşaat ve onarım işinde geçici kabu     İZİNLER     DEVLET MEMURLARINDA YILLIK İZİNLER     Ağustos 2011     Tahakkuk Ettirlecek Su Ücrt. Kimelr İndirimli ....     BELEDİYELERİN KADINLARA YÖNELİK HİZMETLERİ     MUHASEBE HİZMETLERİNİN PİYASADAN HİZMET SATINALMAS     İş Sağ.ve Güv.Yük.Yerine Getirmeyen İşv. İd.Yap.     SİGORTA YARDIMLARINDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİ     Fesih Bildiriminden Önce İşçinin Savunmasının Alın     İHALE SÜRECİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ     HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNT.SON DEĞİŞ.     Kabahatler Kan.... Hak Arama Yolu     TORBA YASADA İŞÇİLERİN NAKLİ SON DURUM     Taşınmaz Değerlemesinde Karşılaştırma ve Gelirleri     İŞYERİ AÇMAK İÇİN İŞLETME BELGESİ İZNİ ALINMASI     20.07.2011 20.08.2011 TARİHLERİ ARASINDA R.G.     YARGI KARARLARI     5393 sayılı Belediye Kanununun 15. mad.     Yargıtay/Köy'e Ait Taşınmazın Belediye Kurulması D     Danıştay/Plan Yapımına Ait Esasları     Sayış/Yurt İçi ve Yurt Dışında Kurslara Katılanlar     Genelge/Afrika Ülkelerine Yardım Kampanyası     Genelge/6111 S Y. Mahalli İdarelerin İhtiyaç     Genelge/ Sosyal Yardımlar     Sözleşmeli Personellerin 4/B den yararlanması     Personel Giderlerinin Bütçeye Oranlaması Nasıl     Eylül-2011     Belediyelerde İşe İade Davaları ve Sonuçları     YILLIK VEYA MAZERET İZİNLERİNDE MAKTU FAZLA ÇALŞ.     BANKA PROMOSYONLARINDA SON DURUM     İMAR VE PLANLAMA NOKTASINDA VERİLEN YENİ GÖREV     Anahtar Teslimi İşlerde Sosyal Güvenlik     SÖZLEŞME ve EKLERİNE UYMAYAN İŞLER     4734 VE 7201 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER     SİGARA İÇME YASAĞINA İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLAR     Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşl. Vergilendirme     Kamusal Hizmet Sunumunda otoriter Zihniyetin kod     RESMİ GAZETE     İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kur     Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değer     Yerli Ürün Kullanılması.     İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının Çalışma     Fazla çalışma ücreti     İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNCA YAPILAN OLAN EK ÖDEMELER     654 DMK'NIN 64 üncü Mad.     Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi/revizyon imar     Süresi içinde verilen yapı ruhsatına     PAZAR ESNAFININ TEZGAH HARİCİNDE     EKİM-2011     BELEDİYE ENCÜMENİNİN İHALE KOMİSYONU OLARAK GÖREV     BELEDİYE MEMURLARINA VERİLEN YEMEK YARDIMINDA GELİ     HARCIRAH     İÇ KONTROL VE HARCAMA SÜRECİ     ELEKTRİK ALIMI İHALE İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK     Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar ve Bildirimi     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ENVARNTER İŞLEMLER     Yerel Yönetimlerin ...Çöküntü Bölgesi Ve Suç İlişk     İNTERNET SALONLARININ AÇILMASI VE RUHSATLANDIRILMA     KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI     Anayasa Mah. -eşinden 30 yaş veya daha ...     Yargıtay Kararları- Köy Muhtarı hk.     Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlıklı 18. Maddesinin     Tanıtım giderlerine ilişkin olduğu belirtilen ödem     RESMİ GAZETE DİZİNİ     2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları     Katılım Öncesi ABden Sağlanacak Fonların Yönetimi     Yaşsebze ve Meyve-Genelge     Orman Sayılan Alanlarda Kati Atik Bertaraf-Genelge     Sizden Gelen Sorular     Kasım-2011     İÇİNDEKİLER     BELEDİYE MECLİSİNİN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI     TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA     HİZMET ALIM İHALELERİNİN HAZIRLIK AŞAMASINDA İDARE     KONUT YARDIMI VE BU YARDIMIN UYGULAMASINI     5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalıların Tescili     ARSA KARŞILIĞI HÂSILAT PAYLAŞIMI ...     ETİK-MAHALLİ İDARELER AÇISINDAN BAKIŞ     KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR VE UYULACAK ESASLAR     ŞEHİT VE MALUL AİLELERİN ÇOCUKLARINDAN ÖĞRENİM H     Fakir Ailelere Kömür Yardımı     2011 yılı yeniden değerleme oranının belirlenmesi     Aralık-2011         Büyükşehir Belediyelerinin Değr. Sorun ve Çözüm Ön         İl Genel Mecls.Üy. Sosyal Güvenlik Durumları         Yaklaşık Maliyetin Hesaplanma Yönetimi ve İh.Sürec         İHALE SÜRECİNDE YAKLAŞIK MALİYET         Öncelikli Edinimlerin Yerine Get.Hal.İhale Söz.fes         Hizmet Alım İh.Hazr.Aş.İd.Dik.Etmesi G.Hus-2         5957 S. Hal Yasasına Gör. Kira/Satış/Tahsis İşlm.         Kasgo Sigortası Yaptırılması         Sendikal Faaliyetlerin Gelişmesi         Halk Memnuyeti ve Halk Şikayetlerinin Yönt.         Sosyal yardımlaşma ve daşanışma vakfı soruları         Mevzuat Fihristi         Anayasa Mahkmesi Kararı (Organize Sanayi Bölge. 16         Emekli veya yaşlılık aylığı alanların atanması hk.         Harcırah Kanunu hükümlerine aykırı ödemeler yapıl         Anahtar Teslim, Mülkiyet Hakkı, Kat Mülk. Tem.Faiz         İÇİNDEKİLER     2012- DERGİLER     Ocak-2012     Şubat -2012     Başkan Yardımcılarının Sosyal Güvenlikleri     Partisinden İst. Eden Mecl.Üy. İhtisas Kom. Üy. D.     Elektrik Direkleri ve Trafo -Emlak Vergisi     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhst. Denetim Yönt.     Belediye Şirketleriinrin Yeni Türk Tic.Kan. Uyum S     İşçilere Ait 15-31 Aralık dönemi Ücret.Gelir Vergi     Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları Bağlamda Hizm. A.     4734 S.Kan. Şikayen Başvur. İnc. Süreçleri     Anahtar Tes.Göt. Bed.Söz.İlave İş Bed. Öd.İhale Te     Hizm. Fiyat Farkı Hesp.Dik.Ed.:Kastayı Oranları     Kentsel Dönüşümün İdari İşlemin Unsurları Bak.İnc.     12.01.-12.02.2012 Ay Yayımlanan Önemli Mevzuatı     Toıplu müracaat veya şikayet etmek (Anyasa M.K)     SAYIŞTAYDA BİLGİ EDİNME YÖNTEMİ     Danıştay Kararı     Daire Başkanları ve I.Huk.Müşv. Makam ve Görev Taz     BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREV VE MAKAM TAZMİNATLARI     Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile     Pratik Bilgiler -Şubat (yeni değişiklikler)     Mart-2012     HİZMET ALIMLARINDA FİYAT FARKI HESABI     KANUN YOLU BELİRLENEN BİR İDARİ PARA CEZASI KONUSU     İş Kanununa Göre İşe İade Davası Süren İşçinin Ölü     2012 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN EŞİK DEĞER VE PARASAL     Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakk     DİJİTAL DEVLET /ONLAYN BELEDİYE     MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE MEYDANA GELEN BAŞLICA DEĞ.     BÜTÇELEME SÜRECİ ve BELEDİYELERDEN GELEN PAYIN HES     YERLİ MALI KAVRAMI VE YERLİ İSTEKLİYE SAĞLANAN AV.     Müh. Mim. Mezuniyet Belg.Benz. İş Den. Ol. Tüz.Kul     KAMU YARARI, TOPLUM YARARI VE ÜSTÜN KAMU YARARI K.     İLAN VE REKLAM ve ÇTV VERGİLERİNİN BEYAN VE TAHAKK     Mevzuat 13/02/2002-15/03/2012     (Anayasa Mah.Kar) 5018 Sayılı Kanunun 8,12,15 ...     (Yargıtay) KİRALANANIN TAHLİYESİ     (Danıştay) Belediye Encümeni İçin Ön İnceleme     (Danıştay) Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Kıs. Kaz     Doğrudan temin yoluyla alınan çocuk bakım ve kreş     (KİK) Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı     (Genelge) Tanıtım ve Kutlama Harcamaları     (Genelge) Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanma     (Genelge) İdari para cezalarında yapılacak indiri     (Görüş) ARSA SATIŞI İÇİN İHALE ŞARNAMESİNDE BELDE     MART-PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ     Nisan- 2012     DEVLET MEMURLARININ İHALELERE İSTEKLİ OLARAK KATIL     Binalara Ait Küçük Bakım Onarımlar ... 21/f mad.     Büyükşehir ... Yönt.Özlük Haklarına Farklı Bir Bak     İş Kanuna Göre Yıllık Ücretli İzin Ücretli İzin Uy     YİYECEK YARDIMINDA UYGULAMA, KARARLAR VE YENİ ARAY     İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA VE DEĞİŞTİRİLMESİNDE     BAŞVURU EHLİYETİ KÖTÜYE KULLANILABİLİR Mİ?     HHizmet Alımlarında Yüklenicilerin ve İdarelerin S     Amme Alacağının Aranılması     EKAP VE EKAPTA TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ     Doğrudan Temin Uy.Karş.Probl.ve Çöz.     BÜROKRASİDE SÜREÇLERİN AZALTILMASI     İllere Göre Milletvekili Listesi     DEĞİŞEN MEVZUAT     İmar Kanunun 42. mad. yer alan "..32.." iptali hk.     Zimmet/İmar Planında yol ve lise alanı ...(Yargıta     Mesken yerin Emlak Bürosu Açılması/Zaman aşımı     Sayıştay Yargılaması Vergi hariç, Danıştay Kararı     Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (KİK)     Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu.     Nevi Değişikliği nedeniyle işyeri açma izin harcın     Yeraltı Suları Hk. Kan. Para Cezası Hk./Huk.Mşv.G.     Soru -Cevaplar (KİK)     PRATİK BİLGİLER -NİSAN-2012     Kasım-2012     HARCIRAH KANUNU VE YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV HARCIRAH     2577 s.Yasanın 10.Mad.     Arza ve Arsa Düzn.-Düzenleme Alanın Tespiti)     İhalelere Yönelik Bşv.İlş.Sürede Dik.Ed.Gereken H.     Sözleşmede Yüklenicinin Gen.Yüküm. ve Sor.     Mal, Hizmet ve Yapım İşl.İhale Edilmesi     BELEDİYE BAŞKANLARININ HARCIRAHI     Atık Elektrikli ve Elkt.Eşyaların Konrolü     Memuriyetten Ayrılanlara Emekli İkr.öd.Şart.     BİLDİRİM İŞLEMİ (HAL KANUNA GÖRE)     Yeni Sendikalar ve Top.İş.Kan. Neler Getiriyor?     Eml.Vr.Takdir Koms.Karar. ve Eml.Vergilerine Karşı     Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (Özet)     Değişen Mevzuat (16.10.2012-17.11.2012)     İmarda Yol ve Lise Olan Taşınmaz Bedeli (Yargıtay)     Çevre Düzeni Planları (Danıştay)     KAMU İHALE KURULU KARARI     Çözümleyici, Programcı Kadr.Teknk.Hiz.Sınıfı Kap.     KASIM AYI İÇİNDEKİLER     Mayıs-2012     Belediye Hizmetlerinin Basitleştirilmesi ... Emlak     Kamulaştırmasız Elatmalara İlişkin ... Damga Vergi     Hangi Hallerde İhaleler İptal Edilebilir? ... Şika     Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde KDV Tevkifat     Yasaklama Kararlarının Makable Şamil Olup Olmayaca     İhalelere Yönelik Şikayet Sürce Bağlamında Önem ..     Kamu Görevlilerinde Sendika Hakları     Genel Sekreter ve Yardımcılarının Emekliliği     Büyükşehir Belediyesi .... Kaynak ve Zaman İsrafı     Gider Pusulası ve Kamu İdareleri Açısından Anlamı     Belediyelerde KDV De Kısmi Tevkifat Uygulanmayacak     Katı Atık Yönetimide Maliyet ve Tarifeler     Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenlik Durum     Resmi Bayramlar     2464 s.Kan.96. Md.(B) Fıkrası (Anayasa Mh.K)     DEĞİŞEN MEVZUAT     BELEDİYEYE AİT MALLARIN HACZİ (Yargıtay K)     Kurumda Yaşanan Olaylara Demokratik T. (Y.Kararı)     Belediye ile Toki Arasındaki Sözleşme     Toplu Taşıma Faaliyetinde K. Aracın Devri Hk.     Temsil Tören ve Ağırlama (Sayıştay K)     Köy Yerleşik Alanı (Mah.İd.Gen.Md.)     Tek Meskenin Kiraya Verilmesi .... Emlak Vergisi     Yemek Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Ed. Hk.     Muhtasar Beyannamelerde stopaja Tabi Öd. Bild.     MAYIS PRATİK BİLGİLER     SÖZLEŞMELİ PERSONELE İMZA YETKİSİ     Haziran-2012     Meclis Toplantı Esasında Madde İlave Edilmesi     Yeni Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri     MÜCBİR SEBEP HALLERİ     GSS PRİMİNİ 30 GÜNE TAMAMLATMASI     KOOPERATİFLERİN YAPTIĞI ALIMLAR KAMU İHALE     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ     İŞ DENETLEME VE İŞ YÖNETME BELGELERİ-I     BELEDİYELERİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DUR     HABERLEŞME VERGİSİ YENİDEN DÜZENLENMELİ     İşletme Haklarının Kiralanması ve KDV Karş. Durumu     Doğrudan Teminde Kamu Kaynağının Etkin Kullanımı     LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN TAYİN ETTİĞİ VEKİLİN KAMU     Yetki ve İmza Devri ...Harcama Sürecinde Sorumlulu     117 NOLU KDV TEVKİFAT ÖZETİ     2012 YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ     DEĞİŞEN MEVZUAT (12/05/-18/06/2012)     İmardan dolayı uğranılan zararın tazmini -İdari Y.     5393/49/3. Mad. kap. çalışanlarla yapılan söz     İhale Komisyonuna ait düzeltici işlm     İmar Planı ile notu arasında birbirine aykırı husu     Gerçekleştirme görevlisinin imzası bulunmaması     Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları     Mali Haklar-Büt ve Mali Kont. Gen. Müd. 6216 Gen.     Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon hizmet     2013 2015 Dönemi bütçe hazırlık çalışmaları     Haziran Soru-Cevap Köşesi     Temmuz-2012     İMAR PARA CEZALARININ HESABINDA ETKİLENEN ALAN K     PERSONEL GİDERLERİ KAPSAMI     MERALARA YAPILAN MÜDAHALELER NEDEN SUÇ KAPSAMINDAN     Yeni Kurulacak Büyükşehir Belediyeleri ...     YAPILARDAKİ BİÇİM ve RENK UYUMUNU     KAMU HAZNEDARLIĞI     Doğrudan Teminde Yasaklama     MUHTAÇ, MALÛL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARA     KAMU İDARELERİ TARAFINDAN TAHAKKUKU OLASI SGK PRİM     İPTAL DAVASI AÇMA SÜRECİNDE BİR KISIM İŞLER     İş Kanuna Göre İşverenin İhbar Tazminat Hakkı     MUHAKKİKLİK VE İDARİ SORUŞTURMA USUL VE ESASLARI     SÖZLEŞMELERİNİN DEVRİ VE FESHİNİ GEREKTİREN     İŞ DENETLEME VE İŞ YÖNETME BELGELERİ     GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK MEMURLARIN MALİ HA     MEVZUAT FİHRİSTİ     Köy muhtarının davadan feragatı     Ihale komisyonu başkanı ve üyeleri hakkında soruşt     Işyerinde noksanlıkların tespit edilmesi durumunda     İşçi statüsünde olmak gerçekleştirme görevlisi     İlçe Özel İdare Müdürü     Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış     Mali ve sosyal haklar     Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları     HİTAP tanıtımı     TEMMUZAYI PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ     Ağustos-2012     Gerçekleştirme Görevlilerinin Hukuki Statüsülerin     GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ VE MALÎ İSTATİSTİKLER     Tedviren Görevlendirme, Sözleşmeli Prs. Tedviren G     Partisinden İstf.Eden Mec.Üy. Komisyon Üyeliği     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ne Getiriyor?     SİGORTA HİZMETİ ALIM İHALELERİNDE DAMGA VERGİSİ     Amatör Spor Külüplerine Nakdi Yardım     SÖZLEŞMENİN DEVRİ     Kliflerin Açılmasıyla İlgili İşlemlerin Değerlendi     İhale Komisyonlarının Oluşturulma ve Çalışma Esas     Sayıştay Kanununda 6353 s.Kanunla Yapılan Değiş.     Büyükşehir Olan İllerde İl Özel İdaresi Kaldırılm.     MAL ALIM İHALELERİNDE MUAYENE VE KABUL SÜRECİ     YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN KENAR BAŞLIKLARI     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Özet Bilgi)     Maden Kanunu (Anasa Mh.K)     Kamuya Ait Taşınmazın Yıktırılması (Danıştay K.)     Temizlik İhalesi Şart (KİK)     Gerçekleştirme görvl. imzası bulunmaması(Sayıştay)     5620 Geçici İşçi Statüsü (Yargıtay)     Değişen Mevzuat (Temmuz-Ağustos)     DİSİPLİN HUKUKUNDA ZAMAN AŞIMI (Görüş)     İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM SPOR TAKIMLARINA NAKDİ Y     Terör Mağduru Kadroları (İçş.Bk. Genelge)     Türk Bayrağına Saygı, Konulacak Mak.Od. (Gen)     Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Plan     6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi     İhale dokümanında değişiklik yapılabilir mi?     Yerli istekli kimdir ve nasıl belirlenir?     İÇİNDEKİLER AĞUSTOS-2012     Eylül -2012     PAZARLIK USULÜ İHALEDE (21/F) İŞ ARTIŞI YAPILMASI     İLAN YAPILMAYAN İHALELERDE ..     22 NCİ MADDESİNİN (C) BENDİ UYARINCA İDARE İHTİYAÇ     ÇEVRESEL ETKİ VE DEĞERLENDİRME BELGESİ     İŞÇİLERİN VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İHALE KOMİSYONU     HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF     KAMU ZARARI VE GERİ TAHSİL SÜRECİ     AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ İLKESİ     5 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNDA YAPILAN SON DÜZENLEME     5510 SAYILI KANUNA GÖRE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENE     İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ     KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİ     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA     Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkın     İl Encümeni Rusum Bedelini Artırabilir mi?     ZABITA HİZMETİ SATIN ALINMASI     KADROLU TABİP GÖREVİNDEKİ BİR KİŞİYE AYRICA İŞ YE     Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil)     Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele.     DEPO NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ MALIN ÇEVRE TEMİZLİK     İMAR PLANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ     Mevzuat Fihristi     EYLÜL AYI İÇİNDEKİLER     Ekim - 2012     Hizmet Alımlarına İlişkin İh. Çer.Hak. Öd.Süreci     Emlak V. Tak.Kom.Kar. Rolü ve Eml.Ver.Karş. Dava A     Kamu İh.Kan. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı     KESİN TEMİNAT VE İADESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME     Psikolojik Taciz Mağduru İşçinin İş Sözleşmesini S     Katı Atık Hizmetlerinde Etkinliğinin Artırılması     İhale Usul. seçiminde Dik.Ed.Gereken Hus.     İşçi İstihdamı Esasları (İşçi Nakli)     Yeni Büyükşehir Bld.Yas. Yapılması Gerekenler     Yapım İşl.Teknik Personel Bulundurma Zorn.     TAŞINMAZ SATIŞ MEVZUATI     Mevzuat Fihristi     Sosyal denge tazminatının gelir vergisi     Takdir Komisyon (AYM)     İHBAR TAZMİNATI (Y.K.)     İMAR DAVALARINDA SÜRE AŞIMI     İMAR PLANIYLA İLGİLİ DAVA AÇMA EHLİYETİ     Siyasi Parti Konser Gideri     Aralık-2012         Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu (6360 S.K)         Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanununda Emlak Vergi         Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi İşle         KAMU DAVASI AÇILMASI ARTIK YASAKLAMA NEDENİ OLMAKT         Çerçeve Anlaşmalar ve Çerçeve Anlş.Bağlı Müf.Söz.         Avukatlık Ücretleride Gelir Vergisi Kesintisi ...         Elektrik Faturalarında Yanlış Faiz Hesaplaması         Kısıtlı Eml.Ver.Kültür Varlıklarını Kor.Kat.Pay.D.         Arazi ve Arsa Düzn. İşl.Hisse Çözümü         ÜCRETSİZ İZİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ         YURTDIŞI MUVAKKAT (GEÇİCİ) GÖREV HARCIRAHI         İş Sağlığı ve Güvenliği Hük.Aykırı Davr.Sonuçları         BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KURULMASI (6360 S.Kanun)         ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER NE YAPILIR?         3194 /18.mad. (Yargıtay Kararları)         Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı         VALİLİK MAKAMINDA KULLANILAN ARACA AİT KASKO BEDEL         SOSYAL DENGE TAZMİNATI         PERSONEL GİDERLERİ LİMİTİ AŞAN BELEDİYENİN SOSYAL         MEVZUAT FİHRİSTİ     2013- Dergiler         2013-Şubat         İHALELERDE ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN         İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE ÖD. S.PİRİM KESİNTİSİ         Arazi ve Arsa Düzn. Ortalık Payı İle İlgili Ön.Baz         BELEDİYELERDE E-TEBLİGAT DÖNEMİ         Son Düzenlemelerde İmar Para Cezaları Uyg.Sorunlar         İhale Koms.İlk Oturumda Belge İç.İn.Usulsuz mü?         YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİ - 1         İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü         Piyasa Fiyat Arş. Görv. Aynı Z.Satınalma Mı Ka.Vr.         KATILIM PAYLARI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ         Yasak Fiil veya Davranışta ... Yasaklama Kararı         Bld. Arıtma Tesislerine Elkt.Tük.Tarif.İlişkin Es.         PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK         MEVZUAT FİHRİSTİ         AYM.Taraflar cevaba cevap ve ikinci cev dilekçesi         BİR İDARİ İŞLEM YA DA EYLEMDEN KAYNAKLANMAYAN,         Aracın Belediye Başkanının Talimatıyla İtfaiye         Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının         3194 sayılı Kanun'un 32. maddesinde         Belediyenin, yıllık toplam personel giderinin         Prime esas kazançların alt ve üst sınırları         KAMU İHALE TEBLİĞİ (PARASAL LİMİTLER)         2013-Mart         ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ...         Emlak Vergilerinde .... Bildirimin Cezaları -I         KAMU İHALELERİNDE YERLİ İSTEKLİ         YENİ HAL YASASINA GÖRE ÖZEL TOPTANCI HALLERİ         Geçersiz Sebeple Yapılan İş Sözleşme Feshinin Sonu         BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINA BAK.MÜD.         KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP         YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİ-II-         KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU         İHALELERDE ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN         İŞ DENEYİM BELGESİNE SAHİP ORTAĞIN         GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLA         2013cek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması         İhaleye Fesat Karıştırma (YARGITAY)         AÇIK HAVADA YAPILAN DÜĞÜNLERİN, ALANLARININ BELİRL         BELEDİYE BÜTÇESİNDEN FAİZ ÖDENMESİ[1]         İş deneyim belgeleri uygun olmadığı (KİK)         RESMİ GAZETE (18-02/19-03)         2013-Nisan         2/B TAŞINMAZLARINDA YENİLİKLER GETİREN 6444 SAYILI         ARSA VE ARAZİ TAKDİRLERİNE DAİR         EMLAK VERGİLERİNDE BİLDİRİM..BİLDİRİMLERİN CEZALAR         TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLMESİ, İADESİ VE SÜRESİ         PARSELASYON İŞLEMLERİNİN TEBLİGAT ZORUNLULUĞU VE         YAPIM İŞLERİNDE İŞ ARTIŞI         Yapım İşlerinde İş Artışı Nedeniyle Revize Fiyat U         6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ..         Meclis Üyeleri A.. Görevlendirelen Bşk.Yrd. İhale         İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Risk Değerle         KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU-II         5957 SAYILI HAL KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ?         2014 Yılı Emlak Vergi Değer Tespit Takdir Komisyon         MEVZUAT FİHRİSTİ-MAYIS-NİSAN2013         Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası         Tam Buğday Ekmeğinin Teşviki ve Ekmek İsrafının Ön         Mali Yardım         Taşınmaz satışı ve borçlanma         UZMANLARIN ATANMASI VE İLERLEMESİ (DPB)         Belediye çalışmalarının tanıtımı (Sayıştay Kararı         Ilan panoları, bilboardlar, (Danıştay)         İŞYERİNİN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ/İş Szlş.         2013-Mayıs         Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Ortak Hizmet ...         BELEDİYE VERGİLERİNİN KDV MATRAHINA ETKİSİ         AFET RİSKLİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA         Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi         PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE         TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN ...         MEMURLARA EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDENECEK HALLER         KISMİ KDV TEVKİFATI YAPACAK MI?         YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER         RESEN İNCELEME YAPILABİLMESİ OLANAKLI MIDIR ?         YAPIM İŞLERİNDE İŞ PROGRAMININ ÖNEMİ         İÇME SUYU HAVZALARININ KORUNMASI VE PLANLAMASI HAK         İŞİN NİTELİĞİNİN DİKKATE ALINARAK YAPILAN İŞ SÖZLE         18.04.2013-18.05.2013 Tarihleri Arası R.Gazete         İşçinin Belediye Başkanına Sözlü Hak. (Yargıtay)         Toplu taşıma (Danıştay)         Belediyede çalışan memur çocukları için (Sayıştay)         Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı         YERLEŞTİRİLDİĞİ TARİHTEKİ ÖĞRENİM DÜZEYİ FARKLI OL         KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ[1]         MAYIS -2013 PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ         2013-Haziran         HAZİRAN-2013 DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISMI         ORTAK HİZMET PROJELERİNİN KAMU İHALE AÇISINDAN ...         Belediye Başkanlarının E.Maaşlarından SGDP Kesilm         MAHALLİ İDARELERDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI         KAMULAŞTIRILMASI DURUMUNDA VERGİNİN TAHSİLİ         KAMU KURUMLARININ VADELİ MEVDUAT HESABINA İŞL.         KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ         YAPIM İŞİ İHALELERİNDE YENİ BRİM FİYAT TESİPTİ         ARİTMETİK HATA VE YUVARLAMALARIN İHALE SÜRECİNE         İş Kanuna Göre Yıllık İzin Kullanıldığının İspatı         FAALİYET RAPORLARI ve ÖZELLİK GÖSTEREN DURUM...         FİİLİ HİZMET ZAMMI, BİLDİRİLME(ME)Sİ VE İDARİ PARA         TÜM YÖNELERİYLE ÇALIŞMA MEVZUATINDA ÜCRET         BELEDİYE YERALTI ÇARŞILARININ HUKUKİ DURUMU         6487 S.Kanun İle 375 S.KHK.Neler Değişti.         MEVZUAT-19/05/2013-18/05/2013         İmar Para Cezası/Mala Zarar Vermede Para Cezası         775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi uyarın         Hafta sonu ücreti ödenmesi         6360 sayılı Kanun/GENELGE2013-24         İmar Kanununun Ek 5 ve Geçici 14 üncü maddeleri         Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan         BÜTÜN DERGİ PDF         2013-Temmuz         TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN İL ÖZEL İDARELERİ         6385 s.K. Kısa Vad.Sig.Kol.Prm Or. İh.Sür.Etkisi         Belediyelerde Harcama Yetkililiği İle Gerçekleştir         Belediye Gelirleri Kan. Gör. Harcamalara Katılma P         TOPTANCI HALLERİNİN KURULMASI         Kamu İh.Kur.Kar. Aynı Kurumdan Değiş.         Hazineye Ait Taşınmazların Sat. Mah.İd. Kaynak Sağ         Sözleşme ve İhale Kom.Kar.İptalinin tah.E.Dm.Ver.E         Hizmet Borç.Öd.memur Farklılıkları         Alkol İçeceklerle İlgili Son. Düzenl.Hk.Değerlen.         Haz.Taşn.İmar K.11.md. Terki, Amacı Dış.Ku.Yap.Ger         Kentsel Dönüşmüde Kişilere Çev.Şeh.Bak. Destek         YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI         Onuncu Kalkınma Planında Mah.idareler         Resmi Gazete         (Yargıtay) Yıkımdan Sonra Tahsilat         (Yargıtay) İşçinin İşverene Hakaret Etmesi         (Danıştay) Görevden Uzk.Ödenmeyen Maş.T.         (Danıştay) Aile Yardımında Üvey Evlat         (Sayıştay) Belediye Bşk.Yrd. Yemek Yardımı         Mali ve sosyal haklar (Maliye Genelge)         Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret T./Maliye         Planlar (Çevre ve Şehircilik /Genelge)         TEMMUZ -2013 DERGİSİ PDF         RESMİ GAZETE         2013-Ağustos         6111 S.Kan.Sonrasında 657 Say.Kan.Yük.Derece         6495 SAYILI KANUNLA KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ         BELEDİYELERCE KOOPERATİFLERE ARSA TAHSİSİ         BELEDİYE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE         ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ         BELEDİYELERDE İÇ DENETÇİ/İÇ DENETİM SORUNU         Sponsorluk Harc. Kurumlar Vergisi Kan.Krş.Durumu         AMORTİSMANA TABİ EŞYA KULLANILMASI DURUMUNDA         KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN YASAKLAMA         KIYILARA İLİŞKİN YETKİLERİ VE BELEDİYE HALK PLAJ.         AKARYAKIT İHALELERİNDE FİYAT DIŞI UNSURLAR         Raporlu İken İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalışması         ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM         DEĞİŞEN MEVZUAT         İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi         Yapı denetim hesaplarındaki paraların, Belediyeler         TOPLU TAŞIMA, İDARİ YAPTIRIM VE         MUHTARLIKLARA NAKDİ YARDIM         MİNYATÜR ESER YAPTIRMA KARŞILĞINDA ÖDENEN GELİR         KURUM GSM FATURA ONAY         2013-Eylül         KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA         GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK         HUZUR HAKLARI ÖDEMELERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİN         TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI         SOSYAL DESTEK PROJELERİNDE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ         İSTİRAHATLİ OLAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILABİLME DURUM         HİZMET ALIMLARI BAĞLAMINDA KONTROL         MÜCBİR SEBEP HALLERİ         KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KAN .MÜCBİR SEBEP HALLERİ         AFET RİSKLİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ         KADINLARIN SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE HAKLARI (I)         İş Kanuna Göre Fazla Çalışma ve Ücreti         BELEDİYELERİN BORÇLARINI AZALTMA İMKANI         KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İNTİBAKLARI         RİSK EĞERLENDİRMESİ YAPTIRMAYAN İŞYERLERİ         2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME         Bazı Disiplin Cezalarının Affı         Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı İle İlgili Ödenek         Planlara Onay No.su Verilmesi         Altyapı hizmetlerine katılım payından muaf bulundu         Belediyelerin turizm hizmetlerini sunması için         2872 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek         FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN YILLIK ÜST SINIRI[1]         RESMİ GAZETE 18/08/2013-18/09/2013         Eyül Dergisi PDF         2013-Ekim         Makaleler         6360 SAYILI KANUNA İLİŞKİN KARARININ DEĞERLEND         İhalelere İlişkin Tebligat Esas. ve Yeni Düzn.         KAMULAŞTIRMA         Kültür ve Turim Koruma Bölg.Planlama ve Ruhsat /Ya         Teklif Bedelinin Yaklaşık Maliyetten Yüksek Olması         Kesin Teminatın Güncellenmesi         TÜM YÖNLERİYLE ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ         DMK Özel Sektörde Geçen Hizmet Sür.Değer.         KADINLARIN SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE HAKLARI- (II)         Tabita Varlıkları ve Doğal Sit Aln./Çevre Kor.Böl         İhale Komisyonları Oluş.Özl.Arz Eden Hususlar         Memuriyet Mahalli Açısından Değrl.         Personele Dayalı Hizm.Alım...Ücret ve Ekleri         Yargı Kararları         Yüksek Seçim Kurulu Kararı         İşçilerin Uyarılması         Plana Uygun Olan fakat sonra planın değişmesi duru         üst sınır aşılarak avukatlık vekalet ücreti ödenme         Mevzuat Fihristi         18/09/2013-19/10/2013 Tarihleri Arası Önemli Mevz.         6360 S.Kan. Kaps.Bütçe İle İlgili Soru-Cevaplar         Genelge ve Görüşler         İklim Değişikliği ve Hava Yönt.Kord. Kurulu         2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları         Sendikal İşlemler         Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Topl Fa         Yeşil alan, yol ve idari alan ol taşınmazın ver.         Merhaba Okuyucularımız !         Ekim Sayısı         2013-Kasım         Makaleler         2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN KAPSAMI         DEVREDEN KDV, VERGİ VE SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUP         SU ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE ŞUBE YOLU         MAL ALIM YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİNDEKİ TEMEL         Belediye Gelirlerinin Kur.V. ve KDV Karşısındaki D         SGK Emlak ve Bld.Vergilerinden Muaf mı?         4734-BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI         HAZİNE TAŞINMAZLARININ İŞGAL EDİLMESİNDEKİ         SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN VAZİFE MALULLÜĞÜNDE         İZİN ALINMADAN AÇILAN İŞYERLERİNİN KAPATILMASI         Yeşil Alan, Yol ve İdari Alan Ol.Belr.Taşn.Vergi D         İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI         YEREL YÖNETİM SEÇİM REHBERİ (DPB)         R.GAZETE 20/10/2013-13/11/2013 (ÖNEMLİ MEVZUAT)         Kat mülkiyetinin terkininde tapu harcı         GEBE VEYA EMRİREN PERSONELİN ÇALIŞMA SAATLERİ         657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİ         DİSİPLİN CEZASI ALMAMA KOŞULUNA BAĞLI BİR KADEME İ         İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA         İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ         İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI/ ZİRAAT BANKASI ŞU         İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ASKIYA ÇIKARILMA, PLANA İT         Belediye Alacaklarında Uzlaşma         SU BORCUNU AFFETME         2013-Aralık         YENİ YILDA UYGULANACAK VERGİ, HARÇ VE CEZA         2014 yılı emlak vergisi uygulaması         Elektrik ve Havagazı Tüketim ..... Tereddütlü Husu         GENEL AYDINLATMA GİDERLERİ         ECRİMİSİL BEDELİ TAKDİRİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR         21/B MADDESİ KAPSAMINDA PAZARLIK İHALE USULÜ         Kaldırımcı Belediyecilikten Kalkınmacı Belediye...         MAL ALIMLARINDA YÜKLENİCİNİN TAAHÜDÜNÜ YERİNE GETİ         AFET RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDU         KESİN TEMİNATIN GELİR ... GÜNCELLEME         DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA         İl Özel İdaresi ve Belediye Mülkiyetinde .... KDV         OCAK-ARALIK 2013 FİHRİSTİ         2013 YILI DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALE BAŞLIKLBARI

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ
Demokrasiyi algılamak ve uygulamak, çağdaş bir medeniyette yaşayan herkesin görevi ve önceliği olmak durumundadır.
Yerel yönetimler vatandaşa hizmette en yakın durumda olan en alt düzeydeki yönetim birimleridir.
İnsan ihtiyaçlarının çok ve çeşitli olması, yerel halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak görevi ile yükümlü bu yönetim birimlerinin hizmetlerinin de çeşitli ve karmaşık o..
Devamı...Osman USTA -Genel Başkan
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YILINDA
Çanakkale zaferin 100. Yılında, birlik, ..
SAATLER 29 MARTTA İLERİ ALINIYOR
17 Mart 2015 SALIResmî GazeteSayı : 2929..
FAALİYET RAPORLARININ REDDEDİLMESİ
Belediyelerde Faaliyet Raporları Belediy..
2015 OCAK SAYISI
2015 YILI EMLAK VERGİSİ VE ÇEVRE TEMİZLİ..
2014 YILINDA DERGİMİZDEKİ MAKALELER
2014 YILI FİHRİSTİ
ARALIK 2014 SAYI 24 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAKALE ADIYAZARUNVANSAYFAKurumlar Vergis..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2014 MAKALE BAŞLIKLARI
SAATLİK İZİNLER, YILLIK İZİNDEN VEYA BİR..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2014 MAKALE BAŞLIKLARI
SAATLİK İZİNLER, YILLIK İZİNDEN VEYA BİR..
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Maliye Bakanlığından:VERGİ USUL KANUNU G..
TERÖR DEVLETİ İSRAİL YİNE KUDURDU
Müslümanların ilk kıblegâhı, Peygamberi ..
Mahalli İdareler Dergisi Ekim 2014 İçindekiler Bölümü
Belediye Başkanlarının Derece İntibaklar..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2014 DERGİSİ MAKALELERİ
İyi Bir İdareci OlmakBelediyelere ve Öze..
İLLERE GÖRE VALİ YARDIMCILARI SAYISI
(EK: VII)VALİ YARDIMCILARI SAYISI CETVEL..
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
29 Ağustos 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
2014 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
7 Ağustos 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Belediye Gelirleri Kanunu Genel iği(Seri No: 45)
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMahalli İdareler G..
GÖREVDE YÜKSELME GENELGESİ
GÖREVDE YÜKSELME GENELGESİ
Bayram Süresince Belediye Otobüsleri, Köprüler ve Otoyollar Ücretsiz
24 Temmuz 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Gazze Yardım Kampanyası
23 Temmuz 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ YÜRÜR..
BEBEK KATİLİ TERORİST DEVLET İSRAİL KUDURDU
Fihistinde Hamas ve El Fetihin ortak hük..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ SAYISINDA YAYIMLANANLAR
BELEDİYELERDE EMEKLİLERİNÇALIŞMASI VE TE..
HAZİRAN DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
HAZİRAN DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜMAKALE..
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Haziran 2014CUMAResmî GazeteSayı : 29022..
SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
28 Mayıs 2014ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
VALİ ATAMALARI
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan at..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MAYIS SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MAYIS SAYISI İÇ..
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
15 Mayıs 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
19 MAYIS KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ.
15 Mayıs 2014PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Belediyelerin İller Bankası Payları 4 ay kesilmeyecek
9 Mayıs 2014CUMAResmî GazeteSayı : 28995..
MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA İLLER BANKASIN KESİNTİ YAPMAYACAK
Büyükşehir belediyeleri, il özel idarele..
DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 32 (DMS 32) HİZMET İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ
7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Mahalli İdareler Personelin Görevde Yükselmede Değişiklik Yapıldı.
7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
BOŞ OLAN KAMU SOSYAL TESİSLER ÖNCELİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
3 Mayıs 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
ONDAN AZ İŞÇİSİ OLAN TEHLİKELİ VEYA ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİ İSG HİZ. DESTEKLENECEK
3 Mayıs 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ -NİSAN 2014
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN AYI İÇİND..
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
25 Nisan 2014CUMAResmî GazeteSayı : 2898..
NORM KADRO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Re..
PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
8 Nisan 2014 SALIResmî GazeteSayı : 2896..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART SAYISI İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART SAYISI İÇİ..
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumana ... Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
18 Mart 2014 SALIResmî GazeteSayı : 2894..
MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE KURALLAR
a) Oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar..
MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ
14 Mart 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2894..
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER GENİŞLETİLDİ. (6529 Sayılı Kanun Yayımlandı)
13 Mart 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Sağlık Bakanlığından 10 milyon Diş Fırçası ve Macun Bedeva+
8 Mart 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
Fahri Trafik Müfettişi Tarafından Düzenlenen Tutanak Geçerli Midir?
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
1 Mart 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ
4 Mart 2014 SALIResmî GazeteSayı : 28931..
6524 SAYIIL KANUN (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22 Şubat 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT 2014 SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
TCK 235'TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRA İ..
6518 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı.
19 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ATAMALARI
13 Şubat 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ -361
5 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
%20 ENGELLİYE DE EĞİTİM YARDIMI VERİLECEK
5 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜ HACZEDİLEBİLİR Mİ?
Borçlunun ve ailesinin geçimini sağlamas..
KAMU İHALE LİMİTLERİ YAYIMLANDI
30 Ocak 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
6772 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanlara İlave Tediye
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ OCAK 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
İÇİNDEKİLER2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜT..
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:Esas Sa..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
18 Ocak 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
10 Ocak 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2887..
2013 YILI İÇİNDE MAHALLİ İDARELER DERGİSİNDE NELER YAYIMLANDI
http://www.mahalliidarelerdergisi.org/in..
SGK 2011 13 Sayılı Genelge
Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013Kon..
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
YENİ ATANAN BAŞBAKAN YARDIMCISI VE BAKAN..
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN
6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka..
SULAMA BİRLİKLERİ PERSONELLERİNİN DURUMU
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:..
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
23 Ekim 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
22 Ekim 2013 SALIResmî GazeteSayı : 2879..
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ KİRALAMASI... DEĞİŞİKLİK
3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı :..
GAYRİMENKUL KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKİ MEVZUATLİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK
I - SINAV KAPSAMINDAKİ MEVZUATSayfa1.BÖL..
YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA DAİR YÖNETMELİK
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2013 9. SAYIMIZIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2013 9. S..
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)NDE DEĞİŞİKLİK
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS AYI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS AYI İÇİ..
SÖZLLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇERİLMESİYLE İLGİLİ TEBLİĞ
7 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
2 Ağustos 2013 gün ve 28726 sayılı Resmi..
KADARSTRO KANUNDA DEĞİŞİKLİK
2 Ağustos 2013 gün ve 28726 sayılı Resmi..
Torba Kanunla Çağlıyancerit "Çağlayancerit" oldu
2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : ..
YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN SIRALAMAYA ALINMA ESASLARINA D.TEBLİĞ
28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı :..
GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ
27 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sa..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2013 İÇİ..
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ[1]
5 Temmuz 2013 GÜN VE 28698 SAYILI R.G.VE..
DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK..
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜ..
2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedel
25 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı :..
Tasfiye Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından hazırlan..
HAZİRAN DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
HAZİRAN-2013 DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISM..
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK PILMASINA DAİR TEBLİĞ
6 Haziran 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
POSTA HİZMETLERİ KANUNU
POSTA HİZMETLERİ KANUNUKanun No. 6475 Ka..
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 Mayıs 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
26 Nisan 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 286..
KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİ
19 Nisan 2013CUMAResmî GazeteSayı : 2862..
MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
9 Nisan 2013 SALIResmî GazeteSayı : 2861..
2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler
8 Nisan 2013 PAZARTESİResmî GazeteSayı :..
648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K. Bazı Maddeleri İP
2 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28..
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mali Yardımları
Genelge 2013/01T.CKÜLTÜR VE TURİZM BAKAN..
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMEL
30 Mart 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
VUK GENEL TEBLİĞİ (425) vergi incelemesinden makst
27 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Taşınmaz satışı ve borçlanma (Kapanacak Belediyelerde)
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler ..
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:PARASAL SINIRLAR VE..
Vakfın Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınacak harçlar karşısındaki durumu
BaşlıkVakfa ait taşınmaz üzerine akaryak..
ARAZİLERE AİT TAKDİRLERDE UYULACAK ESASLAR
Tarih 05/03/2013Sayı 82673428-175.99[665..
ORDU İLİ BÜYÜKŞEHİR OLDU /BÜYÜKŞEHİR SAYISI 27 OLDU
Kanun No. 6447 Kabul Tarihi: 14/3/2013MA..
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesinin İkinci Parağrafında iptal-Anayasa M.K)
6 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAK. (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)
6 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL
2 Mart 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ-424
21 Şubat 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPAN BALLIDERE BELEDİYESİ İÇİN VERİLEN KARAR
22 Şubat 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 285..
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
7 Şubat 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Şubat 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2855..
MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
6 Şubat 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL
26 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı..
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞL
25 Ocak 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2853..
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
25 Ocak 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2853..
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
19 Ocak 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Devlet Memurlbarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
16 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
ÇEVRE CEZALARI
16 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Sözleşmeli Personellerde Mali Haklar
Sözleşmeli Personellerde Mali Haklar
ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN T.C.ZİR.BNK. OLAN BORÇLARI ERTELENDİ.
2 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
HANGİ KOMİSYONLAR YILIN BAŞINDA SEÇİLECEK
Başkanlık divanıMadde 19- Belediye mecli..
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2013 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
Açıklanan asgari ücret üzerinden 2013 yı..
Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
27 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları belirlendi
25 Aralık 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28..
4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi Cezaları-2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBATEBLİĞEnerji Piya..
DOĞALGAZ CEZALARI-2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
PETROL CEZALARI 2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
ELEKTRİK 2013 CEZALARI
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) (Enerji Tebliği)
7 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 2..
ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.
6 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.
6 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
KAPANACAK BELEDİYELERİN LİSTESİ
ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRM..
KASIM AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISMI
Harcırah Kanunu Ve Yurt İçi Geçici Görev..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
27 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
10 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2012 YILI İÇİN
10 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28..
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAP.D.YÖNT.
8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
5393/73. Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı
23 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2845..
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Deşğ.Yap.Hk. Usul ve Esaslar
16 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2844..
657/ Ortak Hükümler (AYM Kararı)
13 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Takdir Komisyon Kararlarına İtiraz
13 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
YENİLEME ALANLARINA FAİZ DESDEĞİ YAPILACAK
13 Ekim 2012 tarih ve 28440 günlü R.G. Y..
7 İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI İLE İLGİLİ KANUN TASARISI
7 İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI İLE İLGİLİ K..
Bakanlıkların Çalışma Saatleri
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
3213 sayılı Maden Kanununun 3. maddesinin bazı maddeleri hakkında Anayasa Kararı
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
3213 sayılı Maden Kanununun 3. maddesinin bazı maddeleri hakkında Anayasa Kararı
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hk.Gen.Yönt.Değiş.Yap.D.Yönt.
KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇ..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
29 Eylül 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL AYI İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL AYI İÇİND..
Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Haknıda Yöent.Değişiklik
26 Eylül 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU HARCI HAKKINDA (SERİ NO:68)
25 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
BAZI HARÇLAR YENİDEN BELİRLENDİ
BAKANLAR KURULUNUN 2012/3735 SAYILI KARA..
Şehiriçi Yolları-Kaldırım veya Yaya Geçitlerinde Ulaşabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlerin
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Şehiriçi Yollar -Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Şehir İçi Yollar -Yaya Yolu ve Yaya Bölge tasarım Kuralları Tebliği
14 Eylül 2012 CUMATEBLİĞİçişleri Bakanlı..
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk.Yönt.Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönt.Değiş.Yapıldı.
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖ..
BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ YAYIMLANDI.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?..
2012 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
28 Ağustos 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sa..
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-24
17 Ağustos 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ...
16 Ağustos 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı..
İŞÇİLERE ÖDEME
16 Ağustos 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı..
BUGÜN MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAY..
YARDIM DAĞITMADA UYULACAK ESASLAR
YEREL YÖNETİMLERİMİZİN YARDIM DAĞITMADA ..
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı :..
PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:PAZAR YE..
TORBA YASANIN ETKİSİ
TORBA KANUN NELER GETİRDİhttp://www.maha..
HAL HAKEM HEYETİ VE TOPTANCI HAL KONSEYİ HAKKINDA YÖNETMELİK
11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına DairUsul ve EsaslarHakkındaYönetmelik
8 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ..
ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK
8 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ..
ASGARİ ÜCRET YAZISI ARTIK ASILMAYABİLİR
7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin es
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 345)B..
Kamunun Mülkiyetindeki Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı
4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
HAZİRAN -2012- SAYI 214. İÇİNDEKİLER
Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Gün..
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU
30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete S..
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YAYIMLANDI.
30 Haziran 2012 CUMARTESİResmî Gazete Sa..
KAMU DENETÇİLİĞİ GELİYOR
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUKanun No. ..
DEVLETE OLAN BORÇLARI OLAN KURUMLAR/FİRMALAR AÇIKLANACAK
29 Haziran 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
YENİDEN YAPILANDIRMADA TEBLİĞ
26 Haziran 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
YENİDEN YAPILANDIRMADA TEBLİĞ
26 Haziran 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELE..
İTFAİYE MAĞDURLARINA ÇÖZÜM
MADDE 5 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı ..
KARAYOLLARINDA DEĞİŞİKLİK
3 Haziran 2012 PAZARResmî GazeteSayı : 2..
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
1 Haziran 2012 CUMAResmî Gazete Sayı : 2..
MAYIS 2012 YILI 213. SAYI DERGİMİZ YAYIMLANDI.
Mayıs-2012 Belediye Hizmetlerinin Basitl..
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
10 Mayıs 2012 PERŞEMBE günlü ve 28288 sa..
6300 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır.
Kanun No. 6300 Kabul Tarihi: 26/4/2012BA..
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ
7 Mayıs 2012 PAZARTESİResmî GazeteSayı :..
Kamu Görevlilerinin Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
3 Mayıs 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ HUKUKU VE PERSONEL HUKUKU UYGULAMALARI
Sparişleriniz İçin:0 312 230 55 80231 50..
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI.
11 Nisan 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
6 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28..
İmar Kanunu İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı (32. Madde)
5 Nisan 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Kamu Kurum ve Kurş. İşç. Alım Yönt. ve Diğer Yönt. Değiş.
04/04/2012 Resmî Gazete Sayı : 28255YÖNE..
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
3 Nisan 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2825..
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda değ.
3 Nisan 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2825..
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA...
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK..
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YURTİÇİ PİYASALARDA YAPACAKLARI TAHVİL İHRAÇLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
15 Mart 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
13 Mart 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2823..
SAATLER İLER ALINIYOR
13 Mart 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2823..
KESİMLİK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUNLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ
14 Mart 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
DEBİYAT ESERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
14 Mart 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
İlan ve Reklam, ÇTV Vergi Beyanları Hk.
28 Şubat 2012 SALIResmî GazeteSayı : 282..
Çeşitli Komisyonlarda Görev Alan Devlet Memurlarına bir görev için ücret
31 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2819..
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-2012-116
19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE
19 Ocak 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
2012 - OCAK DERGİMİZDE YAYIMLANAN KONULAR
2012 YILI OCAK SAYIMIZDA YAYIMLANAN KONU..
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
13 Ocak 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2817..
KATSAYILARIN YENİDEN BELİRLENDİ
10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2816..
MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLAR ... SINAV YÖNT. KALDIRILDI.
10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2816..
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
9 Ocak 2012 PAZARTESİResmî GazeteSayı : ..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
8 Ocak 2012 PAZARResmî GazeteSayı : 2816..
ARALIK (208. SAYI) İÇİNDEKİLER KISMI
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahall..
BELEDİYELERDE MEMUR VE İŞÇİ NORM KADRO SAYILARI ARTIRILDI
BELEDİYELERDE MEMUR VE İŞÇİ NORM KADRO S..
HAVAYOLU YOLCULARIN HAKLARI NELERDİR?
3 Aralık 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
EK ÖDEME ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ.
KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZE..
EKİM DERGİMİZ YAYIMLANDI.
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:5018 Sayılı Kamu Mali..
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
25 Ekim 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2809..
2011 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
25 Eylül 2011 PAZARResmî GazeteSayı : 28..
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
ENGELLİLERE YÖNELİK GÜVENLİK HİZMETLERİ
ENGELLİLERE YÖNELİK GÜVENLİK HİZMETLERİİ..
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI....
8 Haziran 2011 ÇARŞAMBA 27958Maliye Baka..
6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
6 Mayıs 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 2792..
DANIŞMANLIK VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNT. DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
20 Nisan 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.
20 Nisan 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
İTFAİYE ALIMIYLA İLGİLİ GENELGE
İTFAİYE ALIMIYLA İLGİLİ GENELGE
Trafik Para Cezalarının Tahsili ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk.
6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
Derneklerin Kapatılmasıyla İlgili Yargıtay Kararı
5 Nisan 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2789..
Mahalli İdareler Bütçe İşletme Yönetmeliği Yayımlanmıştır.
Mahalli İdareler Bütçe İşletme Yönetmeli..
MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
25 Şubat 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 278..
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ (2011)
27 Ocak 2011 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI (KUBİK)
25 Ocak 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2782..
SSK Borçları İçin Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Haciz İşlemi Yapılamayacak
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISos..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİNE İLİŞKİN ÜCRETLER
18 Ocak 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2781..
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
mahalli idarelerde çalışan ya da çalıştı..
İmar uygulama hizmeti karşılığı adı altında bir ücret talep edilemeyeceği hk.
Danıştay Sekizinci DairesiT:16.3.2009E:2..
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
16 Aralık 2010 PERŞEMBEYÖNETMELİKKamu İh..
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
16 Aralık 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Anayasa Mah.Kararı 5728 sayılı Temel Ceza Kan. Uyum Amacıyla Çeşitli Kan. ve Diğer Bazı Kan.Dğş.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3. maddesinin
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak
27 Ekim 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞİN KARAR
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Us..
2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI
10 Ekim 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 277..
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
30 Eylül 2010 tarih ve 27715 sayılı R.G...
SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
29 Eylül 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (Başbakanlık Genelgesi)
29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
Anayasa değişikliğinin kesinleşmesi sonucu ilgili kurumlarda seçimler yapılacaktır.
1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üy..
1985 Model ve daha eski olan araçların hurdaya ayrılması hakkında genel tebliğ yayımlandı
7 Eylül 2010 SALIResmî GazeteSayı : 2769..
ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKT
3 Eylül 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 2769..
6009 sayılı Kanunla G. V. K./103.madi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişik
4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
4857 Sayılı Kanunun 108. Mad. İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Değişti
28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikde Değişiklik Yapıldı.
25 Temmuz 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 2..
Sözleşmeli Personel Ücretleri (2010 ikinci altı ay)
5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 5..
Belediye sınırları içinde kaynak suyu izniyle çıkarttığı suyun satışı (Yargıtay Kararı)
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: Esas No :..
YENİLEME ALANLARI OLARAK BELİRLENEN VE ONAYLANAN PROJELER
BAKANLAR KURULU KARIIYLA UYGULAMAYA GİRE..
Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması
T.C.MALİYE BAKANLIĞIBütçe ve Mali Kontro..
Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır halde alınıp satılan
Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları..
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tec. Önl.Hak.Kanunun Uyg. Şekl.Es.Da.Yönt. Değ.Yapılmasına Dair
2 Temmuz 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 276..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:392
2 Temmuz 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 276..
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Mayıs 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması.
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan ma..
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP.D.YÖNETMELİK
26 Haziran 2010 tarih ve 27623 sayılı Re..
5393 S.Belediye Kan. Değişiklik Yapıldı.
24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sa..
Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunda bazı maddeleri Anayasa Mah. İptal Etti
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'n..
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
19 Haziran 2010 CUMARTESİResmî GazeteSay..
Belediye projelerine öncelik verilmesi
İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN BEŞİR ATALAY İM..
Belediye Zabıta Yönetmeliği hk.
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMahalli İdareler G..
Belediye Payları Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylülde borçları kesilmeyecek
BAKANLAR KURULU KARARI[1] Karar Sayısı :..
Fazlaya ilişkin hacizler
GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISosyal Sigorta..
Vergi Kimlik Numarasının Kullanımı Hk.
VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ[1](S..
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISo..
Büyükşehir ve İl Özel İdareleri ve Belediyeler ...
Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 2010 tar..
Toplu Taşımada Özürlülere İndirim
Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 2010 tar..
Belediyeler ve İl Özel İdareleri Sahte Faturaya Karşı Uyardık
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞ..
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBAgünlü Resmi Gazete..
Karayolları Trafik yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönt.
1 Mayıs 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
SGK ya kimlik bilgilerinin bildirilmesi
RESMİ GAZETE21 Nisan 2010 ÇARŞAMBAResmî ..
İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI S..
İhtiyaç Fazlası Personel
ihtiyaç Fazlası Personel hakkında genelg..
D.V.K.uygulamasında nüsha ve suret ayrımı
Tarih30/03/2010SayıDV-19/2010-1/ Nüsha v..
BAŞBAKANLIK-TUBİKAT GENELGESİ
Konu : BTYK KararlarıGENELGE[1]!--[endif..
4/12/2009 tarihli ve 2009/15641 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik
30 Mart2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 275..
HAL KANUNU
SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TAL..
AFRİKA STATEJİSİ
GENELGE[1]2010/7 Ülkemizin çok yönlü ve ..
DERĞİMİZİN ŞUBELERİ AÇILMAKTADIR.
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİMİZ;KAMU YARARI ..
Foto Galeri Video Galeri