BÜTÇE KANUNU VE MAHALLİ İDARELER

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE MAHALLİ İDARELER
 
Salim DEMİRHAN
E. Devlet Bütçe Uzmanı
 
 
Bütçe, yürütme organının yıl içinde devletin malî yönetimi konusunda söz sahibi olmasını meşrulaştıran hukuki bir belgedir. Bu nedenle bütçe, gerek malî gerek iktisadî gerekse siyasî bakımdan büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda bütçe hakkından da bahsedecek olursak, malî araçların ortaya çıkışı, kullanılışı ve denetiminde toplum adına karar vermeye yetkili kurumların söz sahibi olmaları anlamına gelmektedir. Demokratik rejimlerde bu hak, halk temsilcileri yoluyla dolaylı bir biçimde kullanılmaktadır. Bütçe hakkı ile ilgili düzenlemeler, dünya genelinde demokratik yönetim biçimini benimsemiş ülkelerde, devletin malî yönetimini hukukî bir güvenceye kavuşturmak amacıyla da anayasalarda düzenlenmiştir.
1982 Anayasasında da aynı doğrultuda, bütçe ile ilgili düzenlemelere 161 ve 164 üncü maddeleri arasında yer verilerek anayasal bir güvence sağlanmıştır.
5018 sayılı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde bütçe “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada, söz konusu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunundan farklı bir yaklaşım sergilendiğini söylemek yerinde bir yaklaşım olacaktır. 1050 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde bütçe, “devlet devair ve müessesatının senevî varidat ve masarif muhammenatını gösteren ve bunların tatbik ve icrasına mezuniyet veren bir kanun” şeklinde tanımlanmaktaydı. 5018 sayılı Kanunda belge olarak nitelenen bütçenin de bir kanun olduğu açıktır.
Bütçe, yukarıda da değinildiği gibi iktisadî ve siyasî bir kurum olması yanında, aynı zamanda hukukî bir metindir. Bu yönü ile bütçe kanunlarına bütçe dışında hükümlerin de konulması sözkonusu olabilmektedir. Anayasasının 161 inci maddesini 4 üncü fıkrasında “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz” hükmü ile temel kural ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mali anayasa niteliğindeki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13 üncü maddesinin (j) bendinde, bu konu bir bütçe prensibi olarak düzenlenmiştir.
Bu yönü ile bakıldığında 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdikten sonra Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu adını alması; merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumları içermesine karşın, mahalli idarelerle ilgili hükümleri içermesi yönünden bir kapsam sorunu yaşandığı görünse bile, düzenlemelerin genellikle bir ödeneğin kullanımına ilişkin olması yanında mahalli idarelerin de tabi olduğu kanunlar (Harcırah ve Taşıt Kanunun gibi) nedeniyle bir düzenleme yapılması gerekliliğinden ortaya çıkmaktadır. Bazı düzenlemelerin ise bunun ötesinde bir nitelik taşıdığını da söylemek gerekmektedir.
Bilindiği üzere, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 31/12/2018 tarihli ve 30287 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Kanunda mahalli idareleri ilgilendiren hükümler Kanun metninde yer aldığı gibi Kanuna ekli cetvellerde de düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelere şimdi tek tek bakalım.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN METİNDEKİ DÜZENLEMELER

Kanunun 10, 12 ve 13 üncü maddelerinde mahalli idareleri ilgilendiren hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır. Mahalli idarelere ilişkin işlemler başlıklı 10 uncu maddede Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan;
- 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanun uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere il özel idarelerine,
- 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine,
- 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine,
tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılacağı, SUKAP kapsamında ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabileceği hüküm altına alınmış ve bu fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımlarının haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı ifade edilmiştir.
Bu ödemelere ilişkin usul ve esasların ise İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirleneceği hükmüne maddede yer verilmiştir.
Madde ayrıca, bu ödeneklerin, 2018 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasların Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacağı hüküm altına almıştır.
Hazine garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti ile borç üstlenim taahhüt limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemler başlığını taşıyan 12 nci maddede 2018 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikraz limitinin 4,5 milyar ABD dolarını aşamayacağı hükmüne yer verilmiştir.
Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler başlıklı 13 üncü maddede ise 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edileceği, ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

E- CETVELİNDEKİ DÜZENLEMELER

Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esasları belirleyen Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelinin 17, 18, 20, 29, 36, 57, 61 ve 71 inci maddelerinde mahalli idarelerle ilgili hükümler yer almaktadır.
Cetvelin 17 inci maddesinde Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.05-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneğin, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılacağı, bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Kalkınma Bakanının yetkili olduğu belirtilmiştir.
Cetvelin 18 inci maddesinde de Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneğin, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek illerde istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi, SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılacağı, bu kapsamda ilgili kalkınma ajansları tarafından kabul edilen veya ilgili kalkınma ajansları veya valilikler tarafından Kalkınma Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilgili valilik veya kalkınma ajansı adına açılacak özel bir hesaba aktarılacağı ve proje amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili valilik veya kalkınma ajansı tarafından kullandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
Cetvelin 20 nci maddesinde Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİB), Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİB), Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİB) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİP) bütçelerinin (07.1) ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan ödeneklerin Başkanlıkların sorumlu olduğu bölgelerde uygulanacak eylem planları ile sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık ve bitkisel üretim altyapısı, arazi toplulaştırma, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsal kalkınma, turizm ve kültürel miras altyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması, kentleşme, çevre, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına ilişkin proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar ve etüd projeler için ilgisine göre il özel idarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, belediyelere, kalkınma ajanslarına, araştırma kuruluşlarına, üniversitelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kullandırılacağı, bu ödenekten 2017 yılında girişilen yüklenme artıkları da dahil olmak üzere yıllara sari olarak yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanının yetkili olduğu belirtilmiştir.
Kasko sigortası ile ilgili olarak Cetvelin 29 uncu maddesinde,bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esası ortaya konulmuş ve;
- Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak, helikopter ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri,
- Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan sözleşmede sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,
- Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko) giderleri,
- Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri,
- Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri,
- Sondaj ve jeofizik çalışmaları kapsamında fiilen arazide veya denizde kullanılan özel amaçlı araç ve ekipmanların sigorta giderleri,
bütçelerinin ilgili tertiplerinden, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait ambulansların kasko sigortası giderleri döner sermaye bütçelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçların kasko sigortası giderleri ise Kantin Yönetmeliklerinde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kantin gelirlerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Maddede ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alanların emir ve zatlarına tahsis edilen taşıtların kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödeneceği, ayrıca yakın korumada kullanılan taşıtlardan, söz konusu cetvelin 1, 3 ve 4 üncü sırasında yer alanlara hizmet edenlerin tamamı, 5 inci sırasında yer alanlara hizmet edenlerin en fazla 4 adedi ve diğerlerine hizmet edenlerin en fazla 2 adedinin kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertibinden ödeneceği ifade edilmiştir.
Aynı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelin 3, 4 ve 6 ncı sırasında yer alanlar, 8 inci sırasında yer alan Genelkurmay 2 nci Başkanı, 10 uncu sırasında yer alan Ordu ve Donanma Komutanlıkları ile 12 nci sırasında yer alanların makamlarına tahsis edilen araçların kasko giderlerinin ise taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödeneceği belirtilmiştir. Burada yeri geldiği için büyükşehir belediye başkanları dahil olmak üzere hiçbir belediye başkanının bu cetvellerde yer almadığını belirtmek gerekmektedir. Belediyelerde yukarıda da ifade edildiği üzere sadece itfaiye ve ambulans araçlarına kasko sigortası yaptırılabilmektedir.
Cetvelin 36 ncı maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri (mahalli idareler bu kapsamda yer almaktadır.) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç hallerinde ve ancak Başbakanlığın izni ile konut satın alınabileceği hüküm altına alınmıştır.
Cetvelin 57 nci maddesinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel Kanunları gereğince mahalli idarelere aktarılması gereken ödenekler hakkında 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sınırlayıcı hükmün uygulanmayacağı ifade edilmiştir.
Cetvelin 61 inci maddesinde, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli zorunlu projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.
Cetvelin 71 inci maddesinde 24.01.33.00-10.2.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneğin, Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan Yaşlı Destek Programı (YADES) için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin program amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları projeler için kullandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
YADES Programı kapsamında valilikler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılacağı ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından büyükşehir belediyelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılacağı ifade edilmiştir.
Cetvelin 85 inci maddesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ile IPA II dönemi İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar kapsamlarında proje fonlamalarının tek elden ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yatırım programına alınan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Ulusal Katkı Rezervi Projesi” ve “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programına Destek Projesi”nde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve belediyeler için gerekli olan ulusal katkı paylarının 18.01.33.00-01.1.9.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten karşılanacağı belirtilmiştir.

H- CETVELİNDEKİ DÜZENLEMELER

Geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen memur ve hizmetlilerin asıl memuriyet mahallinden görevlendirildikleri yerlere hareketleri ile asıl memuriyet mahalline dönünceye kadar yapacakları yolculuk sırasında, evlerinden uzakta olmaları ve asıl görev yerlerinde yapmak zorunda olmadıkları bir takım giderlerin (iaşe ve ibate gideri gibi) karşılanması, sürekli görevle memuriyet mahalli değişen memur ve hizmetlilere de eski görev yerlerinden yeni görev yerlerine geçişte yolculuk sırasında yapacakları giderlere (iaşe gideri gibi) karşılık olarak verilmektedir. Devletin bir tasarrufu sonucu olarak memur veya hizmetlinin yapmak zorunda olduğu ek giderleri karşılamak üzere gün hesabı üzerinden ödenmekte ve miktarları Kanunla belirlenmektedir.
Kanun koyucu, ekonomik ve sosyal şartlardaki değişmeleri de dikkate alarak gündeliklerin; yurtiçinde 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası gereğince her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla belirlenmesini öngörmüştür. Harcırah Kanununa mahalli idareler de tabi olduğu için genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarda geçici görevle memuriyet mahalli dışında başka yerde görevlendirilen memur ve hizmetlilere Kanuna ekli (H) işaretli cetvelde belirlenen gündelikler ödenmektedir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen yurtiçi gündelik miktarlarında, görevin önemi ile ek gösterge ve aylık dereceler esas alınmaktadır. Kanuna ekli (H) işaretlinde ayrıca 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince ödenmekte olan arazi tazminatı tutarları da belirlenmektedir.
 
 
H - CETVELİ
10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları
 
GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
 
A. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan
67,40
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
61,50
B. Memur ve Hizmetlilerden;
 
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)
51,60
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
48,15
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
45,20
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar  
39,85
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
38,75
1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.
 
 
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
 
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
 
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar
15,80
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar
15,25
 
Bu tazminattan yararlananlardan;
 
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
 
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
 
 

İ- CETVELİNDEKİ DÜZENLEMELER

Cetvelde çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken parasal ve diğer sınırlara yer verilmiş olup, Harcırah Kanununda olduğu gibi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi mahalli idareler de (İ) cetvelinde yer alan kanunlara tabi bulunduklarından bu sınırlamalardan parasal olanlara uymak zorundadırlar.
a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Mahalli idareler satış, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işlerinde 2886 sayılı Kanunda belirtilen ihale usulleri ile gerçekleştirmekte olup, 2018 yılı için belirlenmiş parasal sınırlar aşağıdaki gibidir.
 
 
Parasal Sınır
Madde 17/2
Basın İlan Kurumunca yapılan ilanlar
682.400 TL
Madde 17/3
Resmi Gazete ile ilanlar
2.047.200 TL
Madde 45
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL. olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 51
Pazarlık usulü ihale;
 
 
İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
74.550 TL
 
Diğer ilçelerde
37.150 TL
Madde 76
Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonlarının yetkileri;
 
 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
450.300 TL
 
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde
225.300 TL
 
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
163.300 TL
 
Diğer ilçelerde
122.000 TL
 
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, her biri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
 
 
b) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
 
 
Parasal Sınır
Madde 3/2
Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk tüzelkişisine ödenecek kamulaştırma bedeli
249.400 TL
 
c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5018 sayılı Kanun mahalli idareler de dahil olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için uygulanması gereken bir kanun olup, sözkonusu Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasında harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabileceği ve verilecek avansın üst sınırlarının ise merkezî yönetim bütçe kanununda gösterileceği hüküm altına alınmıştır. 40 ıncı maddede ise bağış ve yardımlar ve 79 uncu maddede ise kamu alacaklarının silinmesi ile ilgili hükümler yer almakta olup, 2018 yılı için belirlenmiş parasal sınırlar aşağıdaki gibidir.
2018 YILI İÇİN BELİRLENMİŞ PARASAL SINIRLAR
 
TL
 
Madde 35/1
Basın İlan Kurumunca yapılan ilanlar
682.400 TL
 
 
Resmi Gazete ile ilanlar
2.047.200 TL
 
 
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
 
 
 
1- İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
1.350 TL
 
 
2- Diğer ilçelerde
700 TL
 
 
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara
9.000 TL
 
 
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde mahkeme harç ve giderleri için
94.700 TL
 
 
Diğer illerde Mahkeme harç ve giderleri için
34.400 TL
 
 
İl dışına yapılacak seyahatlerde akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere
7.000 TL
 
 
Yargılama Giderleri
14.650 TL
 
 
Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler İçin)
3.250 TL
 
Madde 40/4
Bağış ve yardımlar için
30.400 TL
 
Madde 79 (a) bendi
Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarının silinmesinde
17.200 TL
 
                  (b) bendi
Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan kamu alacaklarının silinmesinde
17 TL
 
 
 
Belediye tahsildarlarının üzerlerinde tutabilecekleri parasal limit “Belediye Tahsilat Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinde düzenlenmiş ve tahsilat tutarı son genel nüfus sayımına göre nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (A) bendinin (a) alt bendi uyarınca(1050 sayılı Kanun mülga olduğu için 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası) her yıl Bütçe Kanunu ile illerde ita amiri mutemetleri için belirlenen avans limitinin 2 katını, nüfusu 10.000’den fazla olan yerlerde ise, bu limitin 4 katını geçmesi halinde 15 günlük süre beklenmeden vezneye veya bankaya yatırılması zorunlu kılınmıştır. 

K- CETVELİNDEKİ DÜZENLEMELER

Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) cetvelinde belirlenmektedir.
 
 
Tutar
Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti
657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca
1,97 TL
Özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınmaktadır.
Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden
2,08 TL
 
Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödeneceği (K) işaretli cetvelde düzenlenmiş ve bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti de en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusuna göre yapılmaktadır.
 
 
Tutar
Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti
10.000’e kadar olanlar için
263 TL
10.001’den 50.000’e kadar olanlar için
282 TL
50.001’den 100.000’e kadar olanlar için
312 TL
100.001’den 250.000’e kadar olanlar için
352 TL
250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için
420 TL
1.000.001’den fazla olanlar için
487 TL
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için
487 TL
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için
648 TL
 
Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmayacağı ve yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,
ödenmeye devam olunacağı, diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödeneceği (K) işaretli cetvelde ifade edilmiştir.
(K) cetvelinde ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan belediye başkanının özlük hakları ile ilgili göstergelerin ise1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasındaki dönemde “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

T- CETVELİNDEKİ DÜZENLEMELER

237 sayılı Taşıt Kanununun 9 uncu maddesi gereğince kurumların satın alacağı taşıtların azami satınalma bedelleri, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilmesi gerekli olup, sözkonusu Kanuna genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi mahalli idareler de tabii olduğundan, (T) işaretli cetvelde yer alan azami satın alma bedellerine uymak zorundadırlar.
Sıra No
Taşıtın Cinsi
Azami Satın Alma Bedeli
1-a
Binek otomobil
151.200 TL
1-b
Binek otomobil
166.350 TL
2-
Binek otomobil
54.250 TL
3-
Station-Wagon
56.700 TL
4-
Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)
96.750 TL
5-
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)
87.500 TL
6-
Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)
127.500 TL
7-
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
77.700 TL
8-
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
98.600 TL
9-
Panel
76.400 TL
10-
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
167.850 TL
11-a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
262.550 TL
11-b
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
598.250 TL
12-
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)
98.550 TL
13-
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)
145.250 TL
14-
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)
176.500 TL
15-
Ambulans (Tıbbi donanımlı)
177.550 TL
16-
Ambulans (Arazi hizmetleri için)
222.200 TL
17-
Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)
78.000 TL
18-
Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik)
11.900 TL
19-
Motorsiklet (En az 601 cc.lik)
28.500 TL
20-
Bisiklet
2.650 TL
21-a
Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
 
21-b
Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
 
22-
Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
 
 
Cetvelde yer alan T-1a cinsi taşıtlar 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için tahsis edilmişken, T-1b cinsi taşıtlar 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için tahsis edilmiş bulunmaktadır.
Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedelleri ifade etmekte olup, bu fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

İçerik Ağacı

2018- Dergi     Mayıs -2018     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MAYIS 2018 SAYI 65     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ     OYLAMA VE TOPLANTILARDA ARANAN KARAR YETER SAYISI     İHALE SÖZLEŞMELERİNDE DEVİR YASAĞININ KAPSAMI     MEZUNİYET BELGESİNİN İŞ DENEYİM TUTARININ HESAP ..     İHALEDE TAAHHÜT EDİLEN TEKNİK PERSONELİN ÇALIŞ ...     HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN     TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN UZLAŞTIRMA     İÇ KONTROL-3     KÖY YERLEŞME PLÂNI KAPSAMINDA ARSA ALANLARIN     TAŞINIR DEVİR USULLERİ VE DEVİR SAYIMINDA DİKKAT     BELEDİYELERE YAPILAN GIDA, TEMİZLİK, GİYECEK VE     MEMUR VE İŞÇİLERDE FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİN K     KISA KISA/SORULARINIZ VE CEVAPLARI     DİSİPLİN AMİRLERİ HANGİ DURUMLARDA     MAHALLİ İDARELER DETAYLI HESAP PLANININ SİSTEMATİĞ     BELEDİYE KANUNUNDA YER ALAN SINIRLAMALAR KAPSAMIND     BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE BELEDİYE PERSONELİ GÖREVLEN     YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET KALİTESİNDE HALKIN ...     Yerel yönetimlerde karar organı olarak meclis     MAHALLİ İDARELERDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYAL     Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı/Genelge     20/04/2018-18/05/2018 Mevzuat     ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEN     MERA İDDİASI     NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK     İTİRAZEN ŞİKAYET/Danıştay     DOĞAL SİT ALANI/Danıştay     EMLAK VERGİSİ/Danıştay     VEKALET ÜCRETİ[/Sayıştay     İLAN VE REKLAM VERGİSİ[/Sayıştay     KİK KARARI/Mayıs 2018     BELEDİYE ZABITASINCA KÜMES VE KANATLI HAYVANLARIN     Güçlendirme ve onarım işine ilişkin bir iş deneyim     Bir yapım işinde iş durum belgesi almanın/Soru-C.     Mahalli İdareler uzmanlık sınavına girdim/Soru-C.     BÜTÇE KANUNU VE MAHALLİ İDARELER     Ocak-2018     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ PDF DOSYASI     2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE MAHALLİ     2018 YILINDA BELEDİYECE KABAHATLER KANUNUNA GÖRE     2018 Yılında 5957 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygula     MAHALLİ İDARELER İÇİN 2018 YILI SGK İDARİ PARA CE     2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA 2018 YILINDA UYG     KAMU ALIMLARINDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ VE FİYAT     MÜLKİ VE İDARİ BAĞLILIK İŞLEMLERİNDE İÇİŞ.YETKİSİ     SORU VE CEVAPLARLA TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA AL     TAŞERON DÜZENLEMESİ NELERİ GETİRDİ?     MEMURİYETTEN ÇEKİLME VE OHAL KAPSAMINDA YAPILAN DE     ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE     DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARDA, KANUNU     ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE İŞİN KA     KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE SÜRECİNDE İHALELERE     YAPIM İŞİ İHALELERİNDE ARALIK AYINDA GERÇEKLEŞTİRİ     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 2886 SAYILI DEVLE     Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımı/GENELGE     Mali ve sosyal haklar/GENELGE     Tarihi Alan Ziyareti/genelge-kültür     Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne /genelg     Mahalli id.Şirketlerinde İstihdam Edilen /genelge     Kurum Arabuluculuk koms. Oluşturulması/genelge     Mevzuat 13/12/2017-19/01/2018     Sözleşmeli personel iş sonu tazm./soru     Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde iş deneyim     Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde iş /soru     Alt yüklenicisi iş deneyim belgesi /soru     Belediye Başkan yardımcısı kadrosu/soru     Yargıtay Kararları/Ocak 2018 Dergisi     TAHSİS EDİLEN DOLGU ALANIN EMLAK VERGİSİ/Danıştay     Vakıf Ünv.Hast.İşyeri Açma/Danıştay     MEMURLARDA KASIT UNSURUNUN VARLIĞI/Danıştay     SAYIŞTAY İLAMLARININ TERKİN EDİLMESİ/Sayıştay     ÜNİVERSİTE İLE YAPILAN PROTOKO İLE /Sayıştay     KİK Kararları /Ocak 2018 Dergisi     İşçilerin Kadroya Geçirilmesi/KİK     PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ PDF DOSYASI     Şubat 2018     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT 2018 62. SAYI     İŞ KANUNU YÖNÜNDEN İDARİ PARA CEZALARI     ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞ     TEKLİF MEKTUBU EKİ CETVELDE OLMAYAN     MEMURUN ÖZLÜK DOSYASINDAN ÇIKARILIR MI?     ŞÜPHELİ VEYA DEĞERSİZ HALE GELMESİ KAMU ZARARI     Manisa Şehzadeler İlçe Belediyesinde Nitel Bir     BİNALARDA VE YERLEŞMELERDE YEŞİL SERTİFİKA UYGULAM     Başka Bir Yere Memur Kadrosuna Atanan Sözleşmeli     AKILLI ŞEHIR: TEORI & PRATIK     ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI     KADIN SİGORTALILARIN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK     KAMU YÖNETİMİNDE YETKİ DEVRİ ÜZERİNE ÇALIŞMA     TESİSLERDEN YARARLANANLARDAN ALINACAK 2018 ÜCRET     Mevzuat 20/01/2018-16/02/2018     İL ÖZEL İDARESİNİN KAPATILMASINDAN DOLAYI /AYM     Danıştay Karar Özetleri / Şubat 2018 Dergi     Yargıtay Karar Özetleri/ Şubat 2018 Dergi     SPOR KULÜPLERİNE TAHSİS EDİLMESİ/Sayıştay     KİK Karar Özetleri/ Şubat 2018 Dergi     Elenme sebebi/KİK-Soru     Yap-Sat çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz /soru     Mahalli İdareler Dergisi (Şubat 2018) 62. Sy. PDF     Mart-2018     YİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN OLARAK EN SON VERİLEN     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART 2018, 63. SAYI PDF     İÇ KONTROL-1     HAZİNE TAŞINMAZLARININ DEĞERLEME SÜRECİ     Hakkında Disiplin Cezası Önerilen Devlet Memuru     7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU SONRASI İŞE İADE     ELEKTRONİK ORTAMDA ATILAN İMZALAR     AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE MUHTASAR BEYANNAM     KENT KONSEYİ KURMAYAN BELEDİYE BAŞKANI,     MART AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ     İHALELERE KATILIM İÇİN ENGEL TEŞKİL EDEN VERGİ BOR     Türkiyede Su Yönetimi Mevzuatı, Sorunlar ve Çözüm     BELEDİYE ŞİRKETLERİ BANKA MEVDUATLARI NEDENİYLE     KÖY YERLEŞME PLÂNI İLE İHDÂS EDİLEN ARSALARIN SATI     ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İL     YENİLEME ALANLARINA İLİŞKİN PROJELERİN İHALE KARAR     İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ ÇALIŞANLARININ     İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI     ALTYAPI KAZI İZNİ HARCI     17/02/2018-19/03/2018 Tarihleri Arasındaki Resmi G     Kadro Uygulamaları/Mah.İd.Gen.Md.     Yargıtay Kararları     EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ OLARAK VERGİ ZİYAI CEZASI     İŞ YERİNİ SEL BASMASI SONUCU SİGORTA TARAFINDAN     GAYRİMENKUL İÇİN YAPILAN TADİLAT VE ONARIM BEDELİ     Nisan -2018     Sözleşmeli Personel Harcama Yetkilisi veya Gerçekl     YENİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ VE BELEDİYELER     SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI ALANINDA SON GELİŞMELE     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN 2018 PDF     UYUŞMAZLIKLARININ SULH İLE TASFİYESİ     HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE TESİS EDİLEN ...     REVİZE BİRİM FİYATA AİT HAKEDİŞ BELGELERİNDE     ELEKTRONİK HABERLEŞME İSTASYONLARINA YER SEÇİM     KAMU İDARELERİ, KAMU İHALE KANUNUNUN 21 İNCİ MADDE     BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE BELEDİYE PERSONELİNİN     Memura Özel Hayatından Dolayı Disiplin Cezası Veri     SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİNE EKLENEMEYECEK HÜKÜMLER     İDARELERİN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YAPMAYA YARGI     UYGULAMA İŞLERİNDE YÜKLENİCİNİN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ     BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKET     İÇ KONTROL-2     5510 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞLERİND     Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği/Genelge     Girmiş bulunduğumuz yapım işine ilişkin/Soru     Sahip olduğum şahıs şirketini limited şirkete d...     Turizm şirketine ait ofisnin yanında iki katlı/Sor     Dilenci yakalandığında 124.-TL para cezası/soru     Kapalı pazar yeri/soru     Yargıtay Kararları Nisan 2018     İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ/Danıştay     YAPI RUHSATI ÜCRETİ/Sayıştay     KİK KARARI / NİSAN 2018     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN SAYISI     Haziran-2018         PARSELASYON İŞLEMLERİNDE İMAR PLANINA GÖRE KAPANAN         UYGULAMA İMAR PLANI İLE ARSA DÜZENLEMESİ YAPMA         Mahalli İdareler Dergisi Sayı 66. Haziran 2018         BELEDİYELERİN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÜRETTİĞİ FAZLA         KAMUYA AİT HURDA MALZEMELERİN MKE HURDASAN A.Ş.NE         SEL VE TAŞKINLA MÜCADELEDE KURUMSAL AKTÖR VE SORUM         ZORUNLU YERLİ MALI LİSTESİ AÇIKLANDI         BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN TAHSİLAT MAKBUZUNUN         KAMU İHALE KANUNUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER         BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN HAK VE FİİL EHLİYETİ         GÖZALTINA ALINAN VEYA TUTUKLANAN İŞÇİNİN         HARCIRAH KANUNDA YER ALAN MEMURİYET MAHALLİ KONUSU         BELEDİYELERDE TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLE         BELEDİYELERİNDE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNE İLİŞKİN         MERA KANUNU GEÇİCİ 3. MADDE (Yapı/Yapı Sahipleri         MEVZUAT GEREĞI ZORUNLU OLAN İMALATLARIN PROJE         BELEDİYELERE GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN         EMLAK VERGİSİ İLE BELEDİYE GELİRLERİ VE HARÇLAR         MUHTARLARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI         N BORÇ SENEDİ VE KEFALETNAMELERİN DAMGA VERGİSİ         SİCİL UYGULAMASINDA SON YIL         19/05/2018-11/06/2018 Mevzuat         İCRA TAKİBİNE ZİMMET DEFTERİNDEKİ KAYIT /Yargıtay         ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ/Yargıtay         FAZLA MESAİ VE YILLIK ALACAĞI/Yargıtay         KÖYÜN DİRLİK VE DÜZENİNİN KORUMASI GÖREVİ/Yargıtay         AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANANLARIN DOĞUM/Danıştay         DİSİPLİN CEZASI/Danıştay         AYLIKTAN KESME CEZASI/Danıştay         İHALE KATILABİMEK İÇİN KONUSU /Danıştay         KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA/Danıştay         GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIMAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL/Say         KİK KARARI/HAZİRAN 66.SAYI         BELEDİYE ZABITASINCA KÜMES VE KANATLI /Uyuşmazlık         Bir yapım ihalesinde /Soru-Cevap         Lise mezunu olup, bir anonim şirkette /Soru-Cevap         Aday memur olarak alınan personel asaleti/Soru-C.         Mahalli İdareler Dergisi PDF Dosyası

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ

Kamuya yararlı dernek statüsündeki Mahalli İdareler Derneğinin (İK) bünyesinde aylık ve süreli yayımı olan “Mahalli İdareler Dergisi” hakemli , mesleki ve mevzuat dergisi olma özelliği ile 26 yıllık bilgi birikimini sunarak, sizlere mevzuat alanında destek olmak, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla her zaman sizlerin yanında..
Devamı...Halime BAŞAR
Belediye Başkan ve Meclis Üyelir Huzur Hakları ve Ücretleri Yenilendi.
Kategori » P.Bilgiler » 2018 YILI PRATİK..
Haziran 2018 Dergisi Sayı 66. İçindekiler Bölümü
PARSELASYON İŞLEMLERİNDE İMAR PLANINA GÖ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN SAYISI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN SAYISISöz..
MART AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MART AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜYi..
BAŞARILI YÖNETİMİN SIRLARI VE PÜF NOKTALARI
İkinci Baskı HakkındaUzun bir deneyim ve..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
İş Kanunu Yönünden İdari Para CezalarıGi..
2018 YILI OCAK DERGİSİ İÇİNDEKİLER
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu v..
İşçi Statüsüne Geçişle İlgili Sağlık Bakanlığı Görüşü
Valiliklere gönderilen görüş 06/01/2018 ..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIB A ..
ARALIK 2017 DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
2018 Yılında Uygulanacak Belediye İdari ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2017 SAYI 59
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2017 SAYI..
EKİM DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
EKİM DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜYAZARLARB..
EYLÜL 2017 SAYI 57. İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
Belediye İktisadi Teşebbüslerine Eleştir..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS 2017 SAYI 56 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Bağlamında ..
TEMMUZ 2017 SAYI 55 İÇİNDEKİLER
· Belediye Şirketlerinin Personeline Yem..
HAZİRAN 2017 SAYI 54 DERGİMİZ YAYIMLANDI
KONU BAŞLIKLARIİNŞAAT DURDURMA VE YIKIM ..
MART 2017 YILI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAKALELERYapı Ruhsatının Kolluk/Zabıta N..
ŞUBAT 2017 DERGİ İÇİNDEKİLER
Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numa..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ OCAK 2017 SAYISI
2017 Yılında Uygulanacak Belediye İdari ..
Mahalli İdareler Dergisi Aralık 2016 Sayısı Yayımlandı.
Mahalli İdareler Dergisi Eylül Sayısı İçindekiler
İşyeri Açma İzin Harcı Hakkında Bilinmes..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2016 MAYIS SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2016 MAYIS SAYI..
İÇMESUYU KAYNAKLARI HAKKINDA GENELGE
İÇMESUYU KAYNAKLARI HAKKINDA GENELGET.C...
Asgari Ücret Desteği
T.C.MALİYE BAKANLIĞIMuhasebat Genel Müdü..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART 2016 SAYISI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART 2016 SAYIS..
Harcırah Kanunu kapsamında bulunanlara 1/4/2016 tarihinden itibaren ödenecek konaklama bedelleri
13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinler
13 Nisan 2016 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
MART -2106, SAYI 39 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ÇEVRE Y..
2015 YILINDA YAYIMLANAN MAKALELER
2015 OCAK SAYISI SAYI 252015 YILI EMLAK ..
ŞUBAT SAYIMIZ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ (2016 SAYI 38)
Belediyelerce Bütçe İçi İşletme Kurulmas..
KAMU SOSYAL TESİS ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
19 Şubat 2016 CUMAResmî GazeteSayı : 296..
Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında Genelge
Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yap..
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİhttp://www.sgk.gov.t..
İŞİN ACİL DURDURULMASINI GEREKTİREN DURUMLAR
İŞİN ACİL DURDURULMASINIGEREKTİREN DURUM..
asgâri yemek bedelleri
Maliye Bakanlığından:2016 YILI MERKEZİ Y..
KAMU İHALE TEBLİĞİ-(TEBLİĞ NO: 2016/1)
29 Ocak 2016 CUMAResmî GazeteSayı : 2960..
Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar
2016/8369 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Y..
6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2016 yılı ödemeleri
Ödeme yapılacak ilave tediyenin birinci ..
Belediye Başkanları Wip Salonundan Geçecebilecek
Belediye Başkanları Wip Salonundan Geçec..
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU
23 Aralık 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
2018 YILINA KADAR BELEDİYELERİN AYDINLATMALARI HAZİNEDEN KARŞILANACAK
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANL..
BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ
24 Ekim 2015 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
EKİM 2015 SAYI 34 İÇİNDEKİLER
TOPLU SÖZLEŞME İLE SOSYALDENGE TAZMİNATI..
Mahalli İdareler Dergimizin Ekim Sayısı Baskı Aşamasında
Mahalli İdareler Dergimizin Ekim-2015
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (ARHAVİ BORÇKA VE HOPA İLÇELERİYLE İLGİLİ)
9 Eylül 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINA GİREN SUÇLARIN FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA ...
31 Ağustos 2015 PAZARTESİResmî GazeteSay..
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı..
2015 YILI KURBAN HİZMETLERİ
12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı..
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. (İlk Yardım Eğitimini Düzenlemektedir)
29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
28 Temmuz 2015 SALIResmî GazeteSayı : 29..
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
28 Temmuz 2015 SALIResmî GazeteSayı : 29..
MEMUR MAAŞ KATSAYILARI YENİDEN BELİRLENDİ
MEMUR MAAŞ KATSAYILARININ YENİDEN BELİRL..
MEMUR MAAŞ KATSAYILARI DEĞİŞTİ
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL G..
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN BELEDİYELERE DEVREDİLEN ARAZİLER
5 Haziran 2015 CUMAResmî GazeteSayı : 29..
SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
MAHALLİ İDARELER DERGİMİZDE YAYIMLANAN NİSAN AYI MAKALE BAŞLIKLARI
MAHALLİ İDARELER DERGİMİZDE YAYIMLANAN N..
TÜRK MİLLETİNİ DERİNDEN ÜZEN BU MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
TÜRK MİLLETİNİ DERİNDEN ÜZEN BU MENFUR S..
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YILINDA
Çanakkale zaferin 100. Yılında, birlik, ..
SAATLER 29 MARTTA İLERİ ALINIYOR
17 Mart 2015 SALIResmî GazeteSayı : 2929..
FAALİYET RAPORLARININ REDDEDİLMESİ
Belediyelerde Faaliyet Raporları Belediy..
2015 OCAK SAYISI
2015 YILI EMLAK VERGİSİ VE ÇEVRE TEMİZLİ..
2014 YILINDA DERGİMİZDEKİ MAKALELER
2014 YILI FİHRİSTİ
ARALIK 2014 SAYI 24 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAKALE ADIYAZARUNVANSAYFAKurumlar Vergis..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2014 MAKALE BAŞLIKLARI
SAATLİK İZİNLER, YILLIK İZİNDEN VEYA BİR..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2014 MAKALE BAŞLIKLARI
SAATLİK İZİNLER, YILLIK İZİNDEN VEYA BİR..
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Maliye Bakanlığından:VERGİ USUL KANUNU G..
TERÖR DEVLETİ İSRAİL YİNE KUDURDU
Müslümanların ilk kıblegâhı, Peygamberi ..
Mahalli İdareler Dergisi Ekim 2014 İçindekiler Bölümü
Belediye Başkanlarının Derece İntibaklar..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2014 DERGİSİ MAKALELERİ
İyi Bir İdareci OlmakBelediyelere ve Öze..
İLLERE GÖRE VALİ YARDIMCILARI SAYISI
(EK: VII)VALİ YARDIMCILARI SAYISI CETVEL..
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
29 Ağustos 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
2014 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
7 Ağustos 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Belediye Gelirleri Kanunu Genel iği(Seri No: 45)
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMahalli İdareler G..
GÖREVDE YÜKSELME GENELGESİ
GÖREVDE YÜKSELME GENELGESİ
Bayram Süresince Belediye Otobüsleri, Köprüler ve Otoyollar Ücretsiz
24 Temmuz 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Gazze Yardım Kampanyası
23 Temmuz 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ YÜRÜR..
BEBEK KATİLİ TERORİST DEVLET İSRAİL KUDURDU
Fihistinde Hamas ve El Fetihin ortak hük..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ SAYISINDA YAYIMLANANLAR
BELEDİYELERDE EMEKLİLERİNÇALIŞMASI VE TE..
HAZİRAN DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
HAZİRAN DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜMAKALE..
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Haziran 2014CUMAResmî GazeteSayı : 29022..
SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
28 Mayıs 2014ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
VALİ ATAMALARI
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan at..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MAYIS SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MAYIS SAYISI İÇ..
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
15 Mayıs 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
19 MAYIS KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ.
15 Mayıs 2014PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Belediyelerin İller Bankası Payları 4 ay kesilmeyecek
9 Mayıs 2014CUMAResmî GazeteSayı : 28995..
MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA İLLER BANKASIN KESİNTİ YAPMAYACAK
Büyükşehir belediyeleri, il özel idarele..
DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 32 (DMS 32) HİZMET İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ
7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Mahalli İdareler Personelin Görevde Yükselmede Değişiklik Yapıldı.
7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
BOŞ OLAN KAMU SOSYAL TESİSLER ÖNCELİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
3 Mayıs 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
ONDAN AZ İŞÇİSİ OLAN TEHLİKELİ VEYA ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİ İSG HİZ. DESTEKLENECEK
3 Mayıs 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ -NİSAN 2014
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN AYI İÇİND..
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
25 Nisan 2014CUMAResmî GazeteSayı : 2898..
NORM KADRO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Re..
PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
8 Nisan 2014 SALIResmî GazeteSayı : 2896..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART SAYISI İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART SAYISI İÇİ..
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumana ... Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
18 Mart 2014 SALIResmî GazeteSayı : 2894..
MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE KURALLAR
a) Oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar..
MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ
14 Mart 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2894..
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER GENİŞLETİLDİ. (6529 Sayılı Kanun Yayımlandı)
13 Mart 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Sağlık Bakanlığından 10 milyon Diş Fırçası ve Macun Bedeva+
8 Mart 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
Fahri Trafik Müfettişi Tarafından Düzenlenen Tutanak Geçerli Midir?
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
1 Mart 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ
4 Mart 2014 SALIResmî GazeteSayı : 28931..
6524 SAYIIL KANUN (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22 Şubat 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT 2014 SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
TCK 235'TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRA İ..
6518 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı.
19 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
14 Şubat 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 289..
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ATAMALARI
13 Şubat 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ -361
5 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
%20 ENGELLİYE DE EĞİTİM YARDIMI VERİLECEK
5 Şubat 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜ HACZEDİLEBİLİR Mİ?
Borçlunun ve ailesinin geçimini sağlamas..
KAMU İHALE LİMİTLERİ YAYIMLANDI
30 Ocak 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
6772 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanlara İlave Tediye
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ OCAK 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
İÇİNDEKİLER2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜT..
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:Esas Sa..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
18 Ocak 2014 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
10 Ocak 2014 CUMAResmî GazeteSayı : 2887..
2013 YILI İÇİNDE MAHALLİ İDARELER DERGİSİNDE NELER YAYIMLANDI
http://www.mahalliidarelerdergisi.org/in..
SGK 2011 13 Sayılı Genelge
Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013Kon..
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
YENİ ATANAN BAŞBAKAN YARDIMCISI VE BAKAN..
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN
6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka..
SULAMA BİRLİKLERİ PERSONELLERİNİN DURUMU
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:..
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ
23 Ekim 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
22 Ekim 2013 SALIResmî GazeteSayı : 2879..
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ KİRALAMASI... DEĞİŞİKLİK
3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı :..
GAYRİMENKUL KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKİ MEVZUATLİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK
I - SINAV KAPSAMINDAKİ MEVZUATSayfa1.BÖL..
YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA DAİR YÖNETMELİK
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
26 Eylül 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2013 9. SAYIMIZIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL 2013 9. S..
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)NDE DEĞİŞİKLİK
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ
11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS AYI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS AYI İÇİ..
SÖZLLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇERİLMESİYLE İLGİLİ TEBLİĞ
7 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
2 Ağustos 2013 gün ve 28726 sayılı Resmi..
KADARSTRO KANUNDA DEĞİŞİKLİK
2 Ağustos 2013 gün ve 28726 sayılı Resmi..
Torba Kanunla Çağlıyancerit "Çağlayancerit" oldu
2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : ..
YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN SIRALAMAYA ALINMA ESASLARINA D.TEBLİĞ
28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı :..
GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ
27 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sa..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2013 İÇİ..
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ[1]
5 Temmuz 2013 GÜN VE 28698 SAYILI R.G.VE..
DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK..
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜ..
2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedel
25 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı :..
Tasfiye Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından hazırlan..
HAZİRAN DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ
HAZİRAN-2013 DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISM..
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK PILMASINA DAİR TEBLİĞ
6 Haziran 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
POSTA HİZMETLERİ KANUNU
POSTA HİZMETLERİ KANUNUKanun No. 6475 Ka..
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 Mayıs 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
26 Nisan 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 286..
KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİ
19 Nisan 2013CUMAResmî GazeteSayı : 2862..
MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
9 Nisan 2013 SALIResmî GazeteSayı : 2861..
2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler
8 Nisan 2013 PAZARTESİResmî GazeteSayı :..
648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K. Bazı Maddeleri İP
2 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28..
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mali Yardımları
Genelge 2013/01T.CKÜLTÜR VE TURİZM BAKAN..
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMEL
30 Mart 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
VUK GENEL TEBLİĞİ (425) vergi incelemesinden makst
27 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Taşınmaz satışı ve borçlanma (Kapanacak Belediyelerde)
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler ..
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:PARASAL SINIRLAR VE..
Vakfın Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınacak harçlar karşısındaki durumu
BaşlıkVakfa ait taşınmaz üzerine akaryak..
ARAZİLERE AİT TAKDİRLERDE UYULACAK ESASLAR
Tarih 05/03/2013Sayı 82673428-175.99[665..
ORDU İLİ BÜYÜKŞEHİR OLDU /BÜYÜKŞEHİR SAYISI 27 OLDU
Kanun No. 6447 Kabul Tarihi: 14/3/2013MA..
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesinin İkinci Parağrafında iptal-Anayasa M.K)
6 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAK. (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)
6 Mart 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL
2 Mart 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI
26 Şubat 2013 SALIResmî GazeteSayı : 285..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ-424
21 Şubat 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPAN BALLIDERE BELEDİYESİ İÇİN VERİLEN KARAR
22 Şubat 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 285..
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
7 Şubat 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Şubat 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2855..
MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
6 Şubat 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL
26 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı..
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞL
25 Ocak 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2853..
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
25 Ocak 2013 CUMAResmî GazeteSayı : 2853..
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
19 Ocak 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Devlet Memurlbarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
16 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
ÇEVRE CEZALARI
16 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
Sözleşmeli Personellerde Mali Haklar
Sözleşmeli Personellerde Mali Haklar
ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN T.C.ZİR.BNK. OLAN BORÇLARI ERTELENDİ.
2 Ocak 2013 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 2..
HANGİ KOMİSYONLAR YILIN BAŞINDA SEÇİLECEK
Başkanlık divanıMadde 19- Belediye mecli..
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2013 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
Açıklanan asgari ücret üzerinden 2013 yı..
Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
27 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları belirlendi
25 Aralık 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28..
4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi Cezaları-2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBATEBLİĞEnerji Piya..
DOĞALGAZ CEZALARI-2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
PETROL CEZALARI 2013
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
ELEKTRİK 2013 CEZALARI
19 Aralık 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) (Enerji Tebliği)
7 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 2..
ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.
6 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.
6 Aralık 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı :..
KAPANACAK BELEDİYELERİN LİSTESİ
ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRM..
KASIM AYI DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISMI
Harcırah Kanunu Ve Yurt İçi Geçici Görev..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
27 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı..
KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
10 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2012 YILI İÇİN
10 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28..
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAP.D.YÖNT.
8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
5393/73. Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı
23 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2845..
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Deşğ.Yap.Hk. Usul ve Esaslar
16 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2844..
657/ Ortak Hükümler (AYM Kararı)
13 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Takdir Komisyon Kararlarına İtiraz
13 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
YENİLEME ALANLARINA FAİZ DESDEĞİ YAPILACAK
13 Ekim 2012 tarih ve 28440 günlü R.G. Y..
7 İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI İLE İLGİLİ KANUN TASARISI
7 İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI İLE İLGİLİ K..
Bakanlıkların Çalışma Saatleri
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
3213 sayılı Maden Kanununun 3. maddesinin bazı maddeleri hakkında Anayasa Kararı
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
3213 sayılı Maden Kanununun 3. maddesinin bazı maddeleri hakkında Anayasa Kararı
6 Ekim 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : ..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
2 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28429..
Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hk.Gen.Yönt.Değiş.Yap.D.Yönt.
KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇ..
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
29 Eylül 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL AYI İÇİNDEKİLER KISMI
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ EYLÜL AYI İÇİND..
Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Haknıda Yöent.Değişiklik
26 Eylül 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU HARCI HAKKINDA (SERİ NO:68)
25 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 2..
BAZI HARÇLAR YENİDEN BELİRLENDİ
BAKANLAR KURULUNUN 2012/3735 SAYILI KARA..
Şehiriçi Yolları-Kaldırım veya Yaya Geçitlerinde Ulaşabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlerin
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Şehiriçi Yollar -Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Şehir İçi Yollar -Yaya Yolu ve Yaya Bölge tasarım Kuralları Tebliği
14 Eylül 2012 CUMATEBLİĞİçişleri Bakanlı..
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk.Yönt.Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönt.Değiş.Yapıldı.
14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 284..
ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖ..
BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ YAYIMLANDI.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?..
2012 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
28 Ağustos 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sa..
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-24
17 Ağustos 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ...
16 Ağustos 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı..
İŞÇİLERE ÖDEME
16 Ağustos 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı..
BUGÜN MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAY..
YARDIM DAĞITMADA UYULACAK ESASLAR
YEREL YÖNETİMLERİMİZİN YARDIM DAĞITMADA ..
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı :..
PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:PAZAR YE..
TORBA YASANIN ETKİSİ
TORBA KANUN NELER GETİRDİhttp://www.maha..
HAL HAKEM HEYETİ VE TOPTANCI HAL KONSEYİ HAKKINDA YÖNETMELİK
11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say..
Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına DairUsul ve EsaslarHakkındaYönetmelik
8 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ..
ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK
8 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ..
ASGARİ ÜCRET YAZISI ARTIK ASILMAYABİLİR
7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Say..
Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin es
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 345)B..
Kamunun Mülkiyetindeki Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı
4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
HAZİRAN -2012- SAYI 214. İÇİNDEKİLER
Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Gün..
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU
30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete S..
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YAYIMLANDI.
30 Haziran 2012 CUMARTESİResmî Gazete Sa..
KAMU DENETÇİLİĞİ GELİYOR
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUKanun No. ..
DEVLETE OLAN BORÇLARI OLAN KURUMLAR/FİRMALAR AÇIKLANACAK
29 Haziran 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2..
YENİDEN YAPILANDIRMADA TEBLİĞ
26 Haziran 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
YENİDEN YAPILANDIRMADA TEBLİĞ
26 Haziran 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2..
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELE..
İTFAİYE MAĞDURLARINA ÇÖZÜM
MADDE 5 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı ..
KARAYOLLARINDA DEĞİŞİKLİK
3 Haziran 2012 PAZARResmî GazeteSayı : 2..
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
1 Haziran 2012 CUMAResmî Gazete Sayı : 2..
MAYIS 2012 YILI 213. SAYI DERGİMİZ YAYIMLANDI.
Mayıs-2012 Belediye Hizmetlerinin Basitl..
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
10 Mayıs 2012 PERŞEMBE günlü ve 28288 sa..
6300 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır.
Kanun No. 6300 Kabul Tarihi: 26/4/2012BA..
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ
7 Mayıs 2012 PAZARTESİResmî GazeteSayı :..
Kamu Görevlilerinin Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
3 Mayıs 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ HUKUKU VE PERSONEL HUKUKU UYGULAMALARI
Sparişleriniz İçin:0 312 230 55 80231 50..
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI.
11 Nisan 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
6 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28..
İmar Kanunu İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı (32. Madde)
5 Nisan 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
Kamu Kurum ve Kurş. İşç. Alım Yönt. ve Diğer Yönt. Değiş.
04/04/2012 Resmî Gazete Sayı : 28255YÖNE..
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
3 Nisan 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2825..
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda değ.
3 Nisan 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2825..
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA...
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK..
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YURTİÇİ PİYASALARDA YAPACAKLARI TAHVİL İHRAÇLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
15 Mart 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
13 Mart 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2823..
SAATLER İLER ALINIYOR
13 Mart 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2823..
KESİMLİK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUNLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ
14 Mart 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
DEBİYAT ESERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
14 Mart 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
İlan ve Reklam, ÇTV Vergi Beyanları Hk.
28 Şubat 2012 SALIResmî GazeteSayı : 282..
Çeşitli Komisyonlarda Görev Alan Devlet Memurlarına bir görev için ücret
31 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2819..
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-2012-116
19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı ..
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE
19 Ocak 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
2012 - OCAK DERGİMİZDE YAYIMLANAN KONULAR
2012 YILI OCAK SAYIMIZDA YAYIMLANAN KONU..
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
13 Ocak 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 2817..
KATSAYILARIN YENİDEN BELİRLENDİ
10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2816..
MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLAR ... SINAV YÖNT. KALDIRILDI.
10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 2816..
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
9 Ocak 2012 PAZARTESİResmî GazeteSayı : ..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
8 Ocak 2012 PAZARResmî GazeteSayı : 2816..
ARALIK (208. SAYI) İÇİNDEKİLER KISMI
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahall..
BELEDİYELERDE MEMUR VE İŞÇİ NORM KADRO SAYILARI ARTIRILDI
BELEDİYELERDE MEMUR VE İŞÇİ NORM KADRO S..
HAVAYOLU YOLCULARIN HAKLARI NELERDİR?
3 Aralık 2011 CUMARTESİResmî GazeteSayı ..
EK ÖDEME ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ.
KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZE..
EKİM DERGİMİZ YAYIMLANDI.
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:5018 Sayılı Kamu Mali..
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
25 Ekim 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2809..
2011 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
25 Eylül 2011 PAZARResmî GazeteSayı : 28..
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
ENGELLİLERE YÖNELİK GÜVENLİK HİZMETLERİ
ENGELLİLERE YÖNELİK GÜVENLİK HİZMETLERİİ..
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI....
8 Haziran 2011 ÇARŞAMBA 27958Maliye Baka..
6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
6 Mayıs 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 2792..
DANIŞMANLIK VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNT. DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
20 Nisan 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.
20 Nisan 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
İTFAİYE ALIMIYLA İLGİLİ GENELGE
İTFAİYE ALIMIYLA İLGİLİ GENELGE
Trafik Para Cezalarının Tahsili ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk.
6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı ..
Derneklerin Kapatılmasıyla İlgili Yargıtay Kararı
5 Nisan 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2789..
Mahalli İdareler Bütçe İşletme Yönetmeliği Yayımlanmıştır.
Mahalli İdareler Bütçe İşletme Yönetmeli..
MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
25 Şubat 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 278..
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ (2011)
27 Ocak 2011 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : ..
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI (KUBİK)
25 Ocak 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2782..
SSK Borçları İçin Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Haciz İşlemi Yapılamayacak
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISos..
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİNE İLİŞKİN ÜCRETLER
18 Ocak 2011 SALIResmî GazeteSayı : 2781..
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
mahalli idarelerde çalışan ya da çalıştı..
İmar uygulama hizmeti karşılığı adı altında bir ücret talep edilemeyeceği hk.
Danıştay Sekizinci DairesiT:16.3.2009E:2..
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
16 Aralık 2010 PERŞEMBEYÖNETMELİKKamu İh..
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
16 Aralık 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı ..
Anayasa Mah.Kararı 5728 sayılı Temel Ceza Kan. Uyum Amacıyla Çeşitli Kan. ve Diğer Bazı Kan.Dğş.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3. maddesinin
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[1]Anayasa Mahke..
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak
27 Ekim 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : ..
KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞİN KARAR
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Us..
2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI
10 Ekim 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 277..
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
30 Eylül 2010 tarih ve 27715 sayılı R.G...
SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
29 Eylül 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı :..
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (Başbakanlık Genelgesi)
29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı..
Anayasa değişikliğinin kesinleşmesi sonucu ilgili kurumlarda seçimler yapılacaktır.
1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üy..
1985 Model ve daha eski olan araçların hurdaya ayrılması hakkında genel tebliğ yayımlandı
7 Eylül 2010 SALIResmî GazeteSayı : 2769..
ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKT
3 Eylül 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 2769..
6009 sayılı Kanunla G. V. K./103.madi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişik
4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
4857 Sayılı Kanunun 108. Mad. İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Değişti
28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı ..
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikde Değişiklik Yapıldı.
25 Temmuz 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 2..
Sözleşmeli Personel Ücretleri (2010 ikinci altı ay)
5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 5..
Belediye sınırları içinde kaynak suyu izniyle çıkarttığı suyun satışı (Yargıtay Kararı)
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: Esas No :..
YENİLEME ALANLARI OLARAK BELİRLENEN VE ONAYLANAN PROJELER
BAKANLAR KURULU KARIIYLA UYGULAMAYA GİRE..
Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması
T.C.MALİYE BAKANLIĞIBütçe ve Mali Kontro..
Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır halde alınıp satılan
Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları..
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tec. Önl.Hak.Kanunun Uyg. Şekl.Es.Da.Yönt. Değ.Yapılmasına Dair
2 Temmuz 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 276..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:392
2 Temmuz 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 276..
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8 Mayıs 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması.
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan ma..
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP.D.YÖNETMELİK
26 Haziran 2010 tarih ve 27623 sayılı Re..
5393 S.Belediye Kan. Değişiklik Yapıldı.
24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sa..
Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunda bazı maddeleri Anayasa Mah. İptal Etti
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'n..
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
19 Haziran 2010 CUMARTESİResmî GazeteSay..
Belediye projelerine öncelik verilmesi
İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN BEŞİR ATALAY İM..
Belediye Zabıta Yönetmeliği hk.
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMahalli İdareler G..
Belediye Payları Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylülde borçları kesilmeyecek
BAKANLAR KURULU KARARI[1] Karar Sayısı :..
Fazlaya ilişkin hacizler
GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISosyal Sigorta..
Vergi Kimlik Numarasının Kullanımı Hk.
VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ[1](S..
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISo..
Büyükşehir ve İl Özel İdareleri ve Belediyeler ...
Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 2010 tar..
Toplu Taşımada Özürlülere İndirim
Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 2010 tar..
Belediyeler ve İl Özel İdareleri Sahte Faturaya Karşı Uyardık
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞ..
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBAgünlü Resmi Gazete..
Karayolları Trafik yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönt.
1 Mayıs 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı :..
SGK ya kimlik bilgilerinin bildirilmesi
RESMİ GAZETE21 Nisan 2010 ÇARŞAMBAResmî ..
İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI S..
İhtiyaç Fazlası Personel
ihtiyaç Fazlası Personel hakkında genelg..
D.V.K.uygulamasında nüsha ve suret ayrımı
Tarih30/03/2010SayıDV-19/2010-1/ Nüsha v..
BAŞBAKANLIK-TUBİKAT GENELGESİ
Konu : BTYK KararlarıGENELGE[1]!--[endif..
4/12/2009 tarihli ve 2009/15641 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik
30 Mart2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 275..
HAL KANUNU
SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TAL..
AFRİKA STATEJİSİ
GENELGE[1]2010/7 Ülkemizin çok yönlü ve ..
DERĞİMİZİN ŞUBELERİ AÇILMAKTADIR.
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİMİZ;KAMU YARARI ..
Foto Galeri Video Galeri